������� ����

� �� ��?

�����


������ / ˳��������

�������� ����������

�������� ���'����

��������-������������ ���'����

����������� ���'����

�����������-���������� ���������

����

³���

��������

³���

����������� ������������� ���������� ����� "�������� ������"

"7 ��������� ����� ������". �������� ������.


���� �. ���������. ³��� � �������.

���������� "������ "���������". ������� 1 (2005)

�������� ����. ������.

�������� ����. �������.

�������� ����. ����� ��.

�������� ����. ������ ��������.

�������� ����. ����������� �������.

�������� ����. �������������� ����������. ������� 1.

�������� ����. �������������� ����������. ������� 2.

�������� ����. ���������� ����.

�������� ����. �������.

�������� ����. �������.

�������� ����. ��������.

�������� ����. ����.

������������ �������. ����������.

������ (���� ����������� yaculyak)

������ 27.02.11, ����� 1 (���� ����������� GurnitskiySA)

������ 27.02.11, ����� 2 (���� ����������� GurnitskiySA)

������ ���� 2009 (���� ����������� ztandrey)

������, ������� ���� (���� ����������� ��������� ���������)

�������� ������, ������ (���� ����������� marshrutinua)

������ (�������-���������� - ������) (���� ����������� maytoff)

������ �� ���������� � �������-���������� � ������ 15.08.2015 (���� ����������� paramotofly)

������-���� ������ 2008 (���� ����������� Olena.Shchedrova)

�������� ������, ������. ����������� (���� marshrut.in.ua)

������ �������

�������� ������������ "��� ����" ��� �. ���'�����-����������

������ �� 15 ������, ������ � ���'����-����������� (2013). ����� ������� ����� ����.

���'�����-����������: ������� ����

���'����� ���������� � ������ ��������� ������ 1

���'����� ���������� � ������ ��������� ������ 2

�������� "�������� ���������". ������������ "����"

���'�����-���������� ���������� 1920

Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2005"

 • dnestr_2003.avi (00:15:20, 48,8 ��) - Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2003"
   
 • dnister-2011-1.avi (00:19:48, 14 ��) - Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2011". ������� 1.

 • dnister-2011-2.avi (00:16:59, 13 ��) - Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2011". ������� 2.

 • dnister-2011-3.avi (00:18:20, 13 ��) - Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2011". ������� 3.

 • dnister-2011-4.avi (00:20:01, 16 ��) - Գ��� ��� ��������� ���������� "�������-2011". ������� 4.

 • facty_ictv_tovtry.mp4 (00:02:16, 8 ��) - �������� "�����" �� ����� ICTV.

 • fotohunt_birds.avi (00:24:12, 22 ��) - �������������. �����. �����!

 • kam-pod_misto_nad_smotrychem.mp4 (01:05:00, 133 ��) - ���'�����-����������. ̳��� ��� ���������.

 • kamyanets-2004-1.mp4 (00:05:31, 25 ��) - Գ��� ��� ���'�����-����������. 2004 �. ������� 1.

 • kamyanets-2004-2.mp4 (00:06:31, 30 ��) - Գ��� ��� ���'�����-����������. 2004 �. ������� 2.

 • metronom_24-09-2012.mp4 (00:25:46, 92 ��) - �������� "��������" �� 24 ������� 2012 �. ��� ������������ ����.
   
 • satanov_pamyatky.mp4 (00:03:35, 13 ��) - �������� ������������ ��� "����" ��� ���'���� �. ��������. �����!
   
 • sport-tur-2007.avi (00:20:00, 64,5 ��) - ������������ ��� 45-� �������� � ������� ����������� ������� ����� ��������� ����� (�. ͳ���, 2007 �.)
   
 • terra_heroica_2005.avi (00:15:43, 42,2 ��) - Գ��� ��� ��������� "����� ������" (2005)
   
 • terra_heroica_2005_trailer.avi (00:00:31, 1,7 ��) - ������� ������ ��� ��������� "����� ������" (2005)
   
 • terra_heroica_2006.avi (00:10:55, 28,7 ��) - Գ��� ��� ��������� "����� ������" (2006) 
   
 • terra_heroica-2009_fight.mp4 (00:02:28, 15 ��) - ����� �� ��� ��������� "����� ������" (2009) 
   
 • tovtry-bakota-2010.mp4 (00:04:12, 38 Mb) - �������� ����������� �� ����������� ���������.