������� � ������� ���� | �� ���������� | �� ��������� �����

XVII ���

1601 �.
� ������ ������ ��� ��������, ���������, ���������, ��������. ��� ����������� �� 1803 �. � XVII �. � ���� �������� 72 ������� (�26, �. 41)

1603 �.
��� �����-�������� ������ ������������ �������� (�1, � 117,135)

1604 �.
����� ��������� ������ (�23,�.70).

1606 �.
� ������ �������� ������������ ����� ��������, ������� ������� ���� ��������� ���������� ����� ������� ������ ������� ������: "������� � ��� ������� ������, ���������� ���, ��� ����� ����� �, ����� ��� ����� ����� ��� �����, ������ �����������, ��� ����." ����� ������������ ����� ������� � 1773 �. (�1, �.169).

1606 �.
��� ������-������������� ������ ���������� ����������� �������� (�1,� 117,135).

1607 �.
� ������������ ���������� ������� ����������� ���������� �������-����������� ������ (28)

1610 �.
������� �������� � ������ ����� ��� ����� ������ (�13, �.47)

1611 �.
�������� ���� �������� ������������� ������� �������� ������ � ������������� ������ �������� ����� �������� ����� ����������� ���������� (�1, �.169).

1611 �., 12 ����
������ ��������� ������� ���������� ����������� ������ � ������ ��������� ���������� ������� � ������������� ���������.

1611 �. �����
���������� ������� ���������� � �������� ���������� �������������� �������� � ����������.

1612 �.
������ ������ �� ������� ������, ������ ����� 30 ���, � ��������� ���������� ��� ����� � ����� (�I�, 1965, �2, �.71).

1613 �., 13 �������
� 9 ���. ���� ���� �������������, �������������� �������� ���� (�I�. 1965, �2, �.71).

1614 �.
������ ��������� �������� �������� ��� ������ (������ ����������� �� ��. ������������, �3), (�1,�.198,214).

1615 �.
����������� �������� ������ ������ (�1, �.24).

1615 �.
������� ������������ ������� ������� ����������� ����� ������� �����. � 1640 ��������� ����� ������� ����� �������� �����. ����� 1672 �. ����� ��� ���������. � 1772 �. ����������� ��������� ������ ������� � ������ ��������� ������� � ������-��������� ���� ����������� ������� ��������. � 1866 �. ������� ������ (�1, �.168; �3, �.90).

1616 �.
������� ����� � ������. ������� ������� ����� ������. ����� ����� �������� ��������������� ������������� �������� ������ (�1, �.164).

1617 �.
�� ��������� ������� �������� ��������� �������-�������� ���������� - ����� �������� (����). ������ �������� ������ ������ ������� (�3, �.21-22, 57).

1621 �.
����������� ����������� ����� ������ ������� ��� ������������ ������� ������ (�1,�.25)

1621 �., 14 �������
����������� � ���'����, � ���������� ������ �����������, �������� ��� ������� �� �������. ��������� ���� � ������� ������� ��������� �� ��� � ����������� (�1, �.251).

1621 �., �������.
������� ���������� �������� ����� ����������� ��� ������ � ���'��������� ����������� �������� ������ �����������.

1621 �., �������.
���������� ��������� ���� �� ������� � ���������. ϳ������� ������ ��� ���, �� ���� ������ �� ����� ��������� �������� �� ���� �������. ����� ������ �� ��������. (30)

1623 �.
� ��� �'������ ����������� ����� ��������-�����. � 1623 ���� ���� ���������� �������, ����������� �������. � 1717-1750 ��. ���������� ������� � ������� �� ������ ��� (����� ��������� �����). � 1866 �. ������� ���������, � ������� ������������ � 1878 �. �� ������������ ���������� �����, ��������� � 1935 �. (�1, �. 170).

1625 �.
� ��� �'������� ���� (�21, �.325).

1627 �.
���������� ���������� �������, (�3, �96).

1633 �., �������
50-���. �������� ������ �� ������������� �����-���� ���������� ������� ���� (�1, �.26)

1633 �.
� ������� ����������� ������ ���� ���� ���'���� (�23, �.8).

1634 �. ����.
����� ����� �'������� �� ���'�����, ��� ������ ����� ���� �� ������ (1, �.26).

1638 �.
����������� ³��������� �������� (����� ������), (�3, �.88).

XVII ��., ��������.
� ��� ������ ��������� ������� �������. ³��� ��������� ������ ʳ���� ���'��������, ��������� ��������� �� ��. (�3, �.15).

XVII ��., ��������.
� ��� 18 ��������� ����� (�26, �.185).

1648 �.
���������� ��������� ���� ����������� ������, ��������� �������� ������������. ��������� ���� �� �������� �������� ���������� ������� � ���'����-����������� ��� ������, ��� ���� ���� ������ ����������� ��������. (29)

1648 �., �������� ������.
������ ���� ��������� ������� ������� ���������. �� ��� ���������� ������� ������ �� ���'������ � ����� �������� ����. ��� ��������� ������ ���� �����, �� ������ �� ������� ������� ������������� ������������ �� ������ �� �����, �� �������� ��쳿 ���� ������� ��������� �����. (29) ������ ��������� � ��'���� � ���������� ������ � ���� ���� (�1, �.28).

1648 �.
������ ����������� ������� � � ����� �� �����. (�1, �.28).

1649 �.
������� ������ �.�������, ���� �������� ���� ���������.

1651 �., �������� ������.
����� ���� �������� �� ������������� �������� �� I���� ������. ����� ��������� 19 ������ � ��'���� � ������ ������ � ������ (�1, �.28).

1652 �.,�������,�������.
� ��� �� ���� ������� ����� ������� ��������� (�21, � 326).

1652 �., �������.
������ �� �������� ������ ������������� �� ���'�����. ������ ������ �� ���� �� ������ (�1, �.28-29).

1652 �., ����.
������������ ������ ���'���� ��������� ������� ������� �������������. ������ ��������� ����� ������� � ���������� ������ (�1, �.30).

1653 �.
�� ���'���� ��� �� ������������� �������������� ����� ������ ����������� �������� ����� � ���� �������, � ���� ���� � � ������ ��������, �������� ������ �������������. ������ ����������� �� ���.������������ � ������� ��������. (������� �������, ����� ���.������������, 4)

1653 �.,�������.
�������� ������ �� ��� � �.������������ � �������� ���'����. � �������� 1953�. ���� ������� � ����� � ������ �������� ������ � ������ ���-�������� �� �������. � ������ 1653 �. �.������������ �-�� ������ ����� �� ������������� ���� (�3, �.21, ��,1962, 25 ������).

1654 �. 8-18 ����
³������� ������������� ����, �� ��� �������� ��������� ������ ��� ����'������� ������ � ����. � ������� 1654 �. � ����� ���� �������� �������� ����� ��� �������� � ������� ��������� ������ � ����� ���.

1654 �.
������ ��������� ������ ���� � ���. �� ��������������� � 1659, 1663, 1665 �� 1670 ��., ��� ���� ���������� � ��� (�1, �.219).

1655 �.,������� ������.
������ ���� �������� �� �������� �.������������� � ������ ��������, ��� �������������� 3 �����. ������� 9 ������. ������ ��������� � ������� ������ ����� ���������� ������. ������������ ��� ������ ��'���� � ������� ���� (�1, �.31).

1656 �.
� ��� ��������� ����������, ������� ���� ����, �� ������� ����� (�26, �.181).

1658 �.
��������� (������) ������ �������� � �������� ����� (��� ���������� �����) � ���������� �������, � ���. ʳ�'��� (ʳ�'����������), ��� I�����-������������� ������ (���. ������� �� ���. ������, �9), (�1, �.204; �3, �.83; �23, �.71).

1662 �.
��������� ����� ��� ��, ��� � ������� ����� � �������� ��������� ������� �� �������� (�1, �.192).

1665 �.
³������ ������ ������� ����� ������ � �������� � ��������� �� ��������� ������������� ������� �������� (�1, �.213).

1666 �., 1 ������
���'������ ������-��������� �������� ���� � ������������. �� ��� ������� ����� ������ �������� �������� �� ������������� �������� ���������� XVIII ������� (�1, �.177).

XVII ��., 70-� ����
� ���'���� �������������� ������� 15 ���. ���������. ³������ ���� 1200 �����, ��� ������� 5 ���. �� ������� ��������� ���'����� ��������� ��������� ����, ������ �� ���������� (�26, �.76, 81, 100, 378).

XVII ��., 70-� ����
������ �������� �������� � ������� ������������� �������� ����������� ���������, ��� "����� �� �����, ���� ���� ��� ���� ����� ������������ ����" ������ �� ���������� � ��� ��������, ������� � �.�������� �� ����������� (1665 �.).

1667 �.
���������� ³�������� ����-����� �� ³���������� �����. ���������� 1783 �. � ����������� �� ��������� ����� (�������� �� ���.���������), (�3, �.83).

1669 �.
������ ���������� ����� ������ ������� �������� (�1, �.89).

1670 �.
��������� ���� �������� ���������� ��������� ������ ����. ���������� �������� ���� ���������. �������� ��������� �������� �� ��� ���������� ����� �� �������-��������� ������ �.������� �� ���� ���� (�1, �.121, 204).

1672 �.
��� ���������� ����� �� ������� ���������� �������� �������� (�1, �.117, 135).

1672 �., �������.
� ��� �������� 5 ����������� �������� �������, �� � ������� �� ���������� � ��������� (��������� ������). ���� �������� ������������� ���� (��������) �� ���������� ���� ����������� �������� (�22, �.II, �.245-247).

1672 �.
ʳ���� ��������� ����� ���� ���� (������� � ������ 1672 ). � ��� ���� 12 ������������ ������, 9 ����������� ��������, 3 ���������� ����� (�1, �.40).

1672 �., 6 ������.
����� ������� ������ ����� ���� ����������, ������������ ������� ���������� �������� ������ (�1, �.33).

1672 �.
���������� ����� ����� ����������� ����� ���� ��� ������� ���'���� (�1, �.32, 90).

1672 �., 8 ������.
�������� ������, �� ��� � �������� ��������� I, ��������� ������ ����. � ������� ����� 4 ������. ���������� ������ ������� 300 ���. (�1, �.33,3).

1672 �., 14-24 ������.
����� �������� ����� ����� (����) (�1, �.34).

1672 �., 15-25 ������.
����� ��������� �������, ��������� ������ ������� � ��������� ������� 2000 ����� (�1, �.34).

1672 �., 16-26 ������.
���������� ��������� �������� ������� (�1, �.34)

1672 �., 18-28 ������.
����� ��������� �������� ���'����. ������ ������� IV ����� ���� ���������� �������� ���'���� �� ��� ��������� 3 ��� (�1, �.36).

1672 �., 24������-3�������
�'��� �������� IV � ���'����� (�1, �.37)

1672 �. ��������.
�������� ���������� ������� � ������� � ���'���� ������������ ����������� �����-����, ���� �������� ��������� � ����� �� ����� - 1690 �. � ��� �������� �������� � 20 ���. ������ (�1, �.37, 46).

1672 �., 7 ������.
̳� ������� � ���������� �������� ����� ����� � �.������ (��������� ������), �� ���� ��������� ��������� ������ �� ��������� (�1, �.37).

1672 �. �����.
����� ���������� ��������� ���'���� ��� �� �������� � �����. ̳�� ������� �� ������ ����, ���� �������� "���������", � � 1901 ����� �������� "������ ���".

1672 �. �������.
������ ���������� ������ �� ����� ������� �������� ��� ��������� �������, ���� ������ � ���� (�1, �.46).

1672-1699 ��.
����� ������� � ���� 800 �������� � ������� �� ������ ����� � ���� - � ������.

1673 �.
�������� ������� �� ��������� ������ ����. ��� ����� ���� ������� 2000 �����-�����, �� ���������� �� ����� ������ 1672 �. �� �������� ��������, ��������� ���� �� ����� (�1, �.47).

1674 �.
����� ��� ���������� �� ������ � �� ���'����� (��� �������).

1681 �.
� ���� ������ ���������� ���'�����-���������� �� ������ ���� ��� �������, ����������� ������ ���������� �������.

1683 �.
�������� ������ �� ��� � ���������� ���������� ����� ��������� ���������� ������� � �������� ������ � �������� ���� (�22, �. 64, �.II).

1685 �.
�� ���� ���������� � �������� � �������� ��� �������������, ����� ������������ (�1,�.48-49; �3, �.25,200).

1687 �.
������ ���� ��������� ������� �� �������� ���� ������ ����� ���������� (�1, �.49).

1689 �.
������ ���� ��������� ������� (�1, �.49).

1692 �.
�� ��������� ��� ������� ���'���� ��������� ������� "����� ��.������", ��� "������� ���'����-�����������", ��� �������� �.����� � ������� (�1, �.19).

1698 �.
����� ������ ������� II �� ���'����� (��� �������).

1699 �. 25 ����.
������������ ������� �� ���������� � �������, �� ���� ������ � ���'����� �������� ������ (�1, �.50).

1699 �., 12-22 �������.
�������� ������� ���'���� �������. ����� ������� 270 ������� � 22 ������� (�1, �.50).

1699 �. ��������.
�����, ��������� ����, ������� 100 ���� ��������������� � �����. ���� �������� ���� � �����, ���������� ����� 600 �������.

1699 �.
ϳ��� ������ ����� � ���'���� ��������� ������� ���� ��������� �������� � ������ �������� � ��� (�1, �.53, 113).

1699 �., �����.
� ��� �'������ ����������� ����� ���������. ���� ���������� ������� � �����'���� �������. � 1763 �. �������� ���������� ���'����� �������� �������� ����������� �������. � 1842 �. ������� �������. ������� ������� (�1, �.170).

XVII ��. ʳ����.
� ����� �������� �������� ����� �� ����� �������� ���� � ������� ��������. ���'����� ������� �������� ��������� �������� � ��������� ������ �� ������� �� ������ � ������ � XVIII ��. �� ��������� ��� ���� �������� �� �������� ��������� ������ (�1, c.178,228).

1700 �.
���������� ����� ���� ���� ������ �����. ��������, �� ����� ������� ����� ���������� ��� �������, � �������, �� ���������� - �������������� (�1, �.52).

1700 �. 5 ������.
� ��� ������������ ��������� ���� ���������'� � ������������ (�1, �.120).