У головне меню | на зміст | далі

8.3. ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВІДПОВІДНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Проектні рішення щодо організації території природного парку спрямовані на створення умов, які забезпечили в збалансоване природокористування.
До основних напрямків формування цілеспрямованих умов належать заходи щодо поліпшення екологічного середовища парку шляхом охорони повітря, природних та водних ресурсів, землі та інші аспекти.

Рішення щодо охорони атмосферного повітря

Для покращення стану повітряного басейну від викидів виробництва, міських, сільських поселень і транспорту та запобігання його забруднення проектом передбачається:

Реалізація проектних рішень пропонується на основі спільної роботи природоохоронних органів і об'єктів господарювання.

Рішення щодо охорони ґрунтів

Для захисту ґрунтів від хімічного забруднення запропоновано організацію санітарно-захисних зон сміттєзвалищ, ферм, промислових підприємств; обвалування та захист складів мінеральних добрив і отрутохімікатів.
З метою захисту від забруднення ґрунтів нафтопродуктами (маслами та бензином), при митті машин передбачені очисні установки в усіх автогосподарствах і автомайстернях.
Для запобігання забруднення ґрунтів побутовими та промисловими відходами передбачена організація сміттєзвалищ при населених пунктах чи групах населених пунктів.
Проектом передбачено розробити "Схему протизсувних та протиерозійних заходів на території ТПП "Подільські Товтри", яка враховувала б природоохоронні особливості парку і можливість здійснення мір по протиерозійному та протизсувному захисту території.
Передбачено проведення заходів рекультивації на кар'єрах добування вапняків, глини та інших порушень.
Проектом передбачається повне використання лісоохоронних і лісогосподарських заходів, що направлені на оздоровлення лісів, контроль за засміченням лісів промисловими та побутовими відходами.
В складі проекту представлений розділ 11.2.3 (Санітарна очистка), в якому надані пропозиції використання твердих побутових відходів населених пунктів та оздоровчих закладів.

Рішення щодо захисту водних об'єктів від забруднення

Рішення щодо захисту Дністровського водосховища, р. Дністр, р. Збруч та їх припливів, водоймищ, підземної прісної та мінеральної води передбачені відповідно до вимог водного законодавства та санітарних правил і норм. При цьому витримані норми гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у водних об'єктах, які використовуються для господарсько-питного водопостачання населення, рибогосподарських та рекреаційних цілей.
Дністер є другою за розміром рікою України, має антропогенне навантаження на басейн надмірне. Крім того, завжди лишається небезпека екстремальної екологічної ситуації, яка була, наприклад, в 1983 році після аварії на Стебниківському калійному комбінаті, коли в річку було скинуто близько 5 тис.тон високо мінералізованих відходів, що привело на довгий час до значного порушення іонно-сольового режиму, загибелі багатьох живих організмів на протязі кількох сот кілометрів. Лише унікальна здатність Дністра до самоочищення врятувала річку від екологічної катастрофи. Зараз Дністровське водосховище має задовільний стан за багатьма параметрами. За висновками екологічної експедиції "Тірас-96" та "Дністер".
Виходячи з "Методики упорядкування водоохоронних зон річок Степу і Лісостепу", розробленої Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем Державного Комітету України по водному господарству (1997 рік) проектом НПП "Подільські Товтри" передбачаються такі вимоги до господарської діяльності на території водоохоронних зон (ВЗ) і прибережних захисних смуг (ПЗС) річок:

У межах ВЗ у залежності від природних умов та антропогенного навантаження виділяють смуги, в яких передбачено:

На територіях ВЗ дозволяється (включаючи ПЗС), при умові обов'язкового виконання вимог, передбачених статтями 90 і 90 Водного кодексу України:

Розширення діючих і будівництво нових підприємств та об'єктів у межах ВЗХ дозволяється у виняткових випадках у разі відповідного обґрунтування та здійснення водоохоронних заходів з узгодженням з місцевими державними виконавчими та водоохоронними органами.
Проектні рішення на територіях водоохоронних зон обмежують:

Проектні рішення щодо прибережних захисних смуг (ПЗС) забороняють:

Облаштування будинків відпочинку, наметових містечок, дитячих таборів, стоянок автомобілів та інших побутових споруд здійснюється за межами ПЗС згідно ДЖБН 360-92* "Планування та забудова міських і сільських поселень", за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства.
Виконання водоохоронних та інших заходів щодо впорядкування території ВЗ, за винятком земель водного фонду, покладається на органи місцевого самоврядування, сільськогосподарські, водогосподарські, рибогосподарські підприємства, а також на інших власників і землекористувачів.
Економічне обґрунтування й оцінка ефективності інженерних, біотехнічних заходів (ІБЗ) упорядкування річок здійснюється шляхом порівняння еколого-економічних результатів з відповідними витратами та впровадження цих заходів. При цьому використовуються методи оцінки загальної та порівняльної ефективності.
Обґрунтування й оцінка економічної ефективності інженерно-біологічних заходів щодо упорядкування водозахисних зон, спрямованих на поліпшення екологічного стану річок, виконані на базі вихідних даних про використання водно-земельних ресурсів басейну та об'єктів їх забруднення. Для цього використані усі існуючі інформаційні джерела та результати натурних досліджень.
Проведення водоохоронних заходів, до яких у першу чергу відноситься упорядкування водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) - проблема багатоцільова. Вирішується вона на основі системного підходу, тому що забруднення річок, погіршення якості води та їх екологічного стану відбувається за рахунок поверхневих, побутових і сільськогосподарських стоків, особливо тих, що збільшуються у період повеней і паводків, а також від різних підприємств, які не мають ефективних очисних споруд.
Упорядкованим водоохоронним зонам і прибережним захисним смугам надані функції буферу, який захищає від впливу антропогенного навантаження та стан річок. У водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах проектом встановлюється спеціальний режим природокористування.
Передбачається виділення басейну р.Студениці як гідрологічного заказника.
Рекомендується внесення хімдобрив на поля проводити по згоді з санепідемстанцією, звернувши увагу на поля, які близько розташовані біля водоймищ. Не слід проводити обробіток ґрунтів, які знаходяться на віддалі 2 км від відкритих водоймищ і населених пунктів стійкими отрутохімікатами.
Покращення стану водного басейну річок території НПП передбачено за рахунок очисних систем, замкнутих циклів водопостачання, охорони і обводнення рік.
Проектом (розділ "Каналізація") передбачається:

У проекті поставлено питання негайного вирішення очистки шкідливих стоків молочних заходів (ряд заводів, на яких виробляється казеїн, використовують соляну і сірчану кислоти, а відходи скидають у каналізацію), обмеження скидання в річки стоків від миття яблук, овочів та жмихів консервних заводів та кормозаводів, лісокомбінатів, птахокомбінатів; введення прогресивних технологій утримання тварин.
Проектом у межах парку передбачається децентралізована система каналізації. Загальні споруди очищення стічних вод пропонуються тільки для населених пунктів з єдиною цільною планувальною структурою.
Майданчики відпочинку на туристичних маршрутах облаштовуються місцевою системою каналізування шляхом спорудження фільтруючих колодязів після попереднього очищення у септиках.
На всіх очисних каналізаційних спорудах, при продуктивності від 0,2 до 5,0 тис.м2/добу, передбачено облаштування санітарно-захисної зони розміром 200 м.
Для джерел водопостачання водопровідних споруд, водоводів усіх об'єктів НПП передбачені зони санітарної охорони згідно ДБН 360-92 (див. розділ 7.6 "Водопостачання").
Певна увага приділена обороні мінеральних вод. За матеріалами звіту комплексної гідрогеологічної партії "Про комплексне курортологічне гідрогеологічне обстеження Волинської, Ровенської, Тернопільської та Хмельницької областей України" проектом визначились два перспективних райони курортного будівництва: Південний і Сатанівський.
Південний район включає всю територію південніше Чемерівців до Дніпра. Проектом в цьому районі визначились території, які потребують проведення пошуково-розвідкових робіт та проведення детально-розвідкових робіт.
Сатанівський курортних район займає територію північніше Сатанова до Гусятина, потребує проведення детально-розвідкових робіт.
Проектом передбачені санітарно-захисні зони всіх джерел постачання мінеральної води.
Вирішення екологічних проблем, накопичених багаторічною незбалансованою практикою природокористування, можливе за умов надання екологічним проблемам приоритетного значення, матеріального забезпечення природоохоронних програм, позитивного перелому в екологічній свідомості суспільства.

У головне меню | на зміст | далі