Повернутись в головне меню | до історичних даних | до списку статей | список публікацій до створення Парку

Бібліографічний довідник
наукових публікацій працівників НПП «Подільські Товтри»

 1. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Любінська Л.Г. Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т. 59, № 4. – С. 476.
 2. Андрієнко Т. Л., Прядко О. І., Любінська Л. Г. та ін. Заповідні перлини Хмельниччини : [навч.-метод. посіб.] .– Хмельницький, 2005. – 220 с.
 3. Вахняк В.С., Кучинська О.П., Вахняк В.В., Смакал Ю.Є. Вплив осушення на чорноземні грунти південно-західної частини лісостепу України // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», присвяченої 15-річчю функціонування НПП „Подільські Товтри”, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 10-11 травня 2011р. – Кам'янець-Подільський – 2011. – С.122-124.
 4. Гапон С.В., Любінська Л.Г., Рябий М.М. Епілітні мохоподібні НПП «Подільські Товтри» та їх участь в утворенні угруповань // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні засади у загальноосвітній та вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті видатних вчених-ботаніків, які працювали в Полтавському держ. пед. ун-ті ім. В. Г. Короленка / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 64 – 69.
 5. Гнатюк В. В., Мусієнко М. М., Любінська Л.Г. Екосистеми національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. пр. Сер.: Біологія. – Чернівці, 2008. – Вип. 418. – С. 183-188.
 6. Дем'янова О.В., Кучинська О.П. Національний природний парк „Подільські Товтри” – нові можливості формування екологічної культури молоді // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», присвяченої 15-річчю функціонування НПП „Подільські Товтри”, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 10-11 травня 2011р. – Кам'янець-Подільський – 2011. – С.356-360.
 7. Дідух Я. П., Любінська Л.Г.Цибуля коса // Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 53.
 8. Дребет М.В. Живлення пугача Bubo bubo L. На території Національного природного парку "Подільські Товтри". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Випуск 23. – С. 40-41.
 9. Дребет М.В. Питание ушастой совы на территории Каменецкого Приднестровья, Подолье, Украина / Дребет М.В. Совы Северной Евразии: экология, пространственное и биотопическое распределение. / Под ред. Волков С.В. (гл. ред.), Шариков А.В., Морозов В.В. – М.: 2009. С. 55-59.
 10. Дребет М.В. Соня лісова (Dryomys nitedula Pall.) в складі спелеофауни на території НПП «Подільські Товтри». Конференція молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», Львів, 5-6 листопада 2007 року.
 11. Дребет М.В. Визначення рівня впливу антропогенних факторів руйнації місць зимівлі рукокрилих ссавців у печері Атлантида / Дребет М.В. Ліщук. А.В. // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – 444с. (С. 49-52).
 12. Дребет М.В. Зимівля кажанів роду Eptesicus (Chiroptera) в підземеллях НПП «Подільські Товтри» (Україна) / Дребет М.В., Матвєєв М.Д. // Вісник зоології , 45 ():, 2011;
 13. Drebet M.V. A case of albinism in Reed Bunting. // M.V. Drebet. – Berkut. 18 (1-2). 2009. – P. 44.
 14. Дребет М.В., Мартинюк В.Ю. Знахідки рідкісних видів кажанів в підземеллях Кам'янецького Придністров'я на зимівлі. Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП "Синевир" (1-3 жовтня 2009р., Синевир, Україна) – С. 30-32.
 15. Дребет М.В. Знахідка гнізда вовчка сірого (Myoxus glis L. 1766) в печері «Юдік», НПП «Подільські Товтри». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 1. – 232 с.
 16. Дребет М.В., Федчук Р.І. Результати обліку кажанів природних печер «Атлантида» та «Малишка-Киянка», НПП Подільські Товтри. Подільський природничий вісник. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 232 с.
 17. Дребет М.В. Інвазія горіхівки nucifraga caryocatactes macrohunchos C.L. Brehm, 1823 на територію Хмельницької області, Україна. / Дребет М.В. // Журнал Troglodites, 2011.
 18. Дребет М.В. До перебування сови вухатої в місті Кам’янці-Подільському у зимовий період // Наукова спадщина К.І. Геренчука у контексті природничих досліджень: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження К.І. Геренчука, м. Кам’янець-Подільський, 14-16 грудня 2004 р. ? Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. ? 164 с.
 19. Дребет М.В. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) в умовах міста Кам’янця-Подільського. Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – 272 с.
 20. Дребет М.В. Роль безхребетних тварин у функціонуванні територій НПП «Подільські Товтри» / Дребет М.В., Ліщук А.В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю КПНУ. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2008. – Т. 2. – 182 с.
 21. Дребет М.В. Численность и биотопическое распределение ушастой совы (Asio otus L.) в г. Каменце-Подольском (НПП Подольские Товтры), Украина / Дребет М.В. // Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной ….; Воронежский государственный природный биосферный заповедник. – Воронеж: ВГПУ, 2007. – 252 с.
 22. Душанова Т.В., Кучинська О.П., Жиловський В.І. Єднання громади з органами місцевого самоврядування при вирішенні проблем модернізації Довжоцького спиртзаводу // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Випуск-2. – Кам'янець-Подільський: ”Аксіома”. -2010. – С.244-252.
 23. Душанова Т. В., Любінська Л.Г. : Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Навч.-метод. посіб. до виконання лаб. робіт. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 102 с.
 24. Душанова Т. В., Гаращук І.В., Любінська Л.Г. Техноекологія : короткий тлумачний словник-довідник . – Кам?янець-Подільський, 2010. – 233 с.
 25. Зайцева Г.Ю., Дребет М.В. Роль мікромаммалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus L.) на території Східного Поділля. Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2007. – Вип..23. – С. 205-214.
 26. Кагало О. О., Любінська Л.Г., Скібіцька Н. В. НПП “Подільські Товтри” // Фіторізноманіття національних природних парків України. – К., 2003. – С. 53-63.
 27. Кагало О. О., Скібіцька Н. В, Любінська Л.Г. та ін. Судинні рослини м. Кам’янець-Подільський // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів, 2004. – С. 82-135.
 28. Кагало О. О., Любінська Л.Г., Скібіцька Н. В. Фізико-географічні особливості території Кам’янця-Подільського та його положення в системі природно-географічних районувань // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів, 2004. – С. 21-22.
 29. Кагало О.О., Любінська Л.Г. Національний природний парк “Подільські Товтри” / Л. // Впровадження цілей охорони біорізноманіття національного природного парку “Подільські Товтри” : метод. рек. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 12-18.
 30. Кагало О.О., Скібіцька Н. В. , Любінська Л.Г. Лещиця дністровська /// Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 395.
 31. Кагало О.О., Коротченко І. А., Любінська Л.Г. Сон великий // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 564.
 32. Кагало О.О., Любінська Л.Г., Скібіцька Н.В. Цибуля перевдягнена // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 54.
 33. Кагало О. О., Сичак Н. М., Любінська Л.Г., Скібіцька Н.В. Цибуля пряма // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 59.
 34. Кагало О. О., Любінська Л.Г., Шавлія кременецька // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 503.
 35. Касіяник І.П., Дребет М.В. Еколого-геогрфічна оцінка та ландшафтна характеристика долини р. Смотрич між населеними пунктами м. Городок і смт. Смотрич. Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – 272 с.
 36. Карамушка В. І., Любінська Л.Г., Ющук А. І. Планування, збереження й використання водно-болотних угідь середнього Придністров’я // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – К., 2011. – Т. 1. – С. 211-215.
 37. Кобринська С.В., Яворов В,М,, Нікітін А.О. Чинники антропогенного впливу на біорізноманіття Національного природного парку "Подільські Товтри"// Збірник статей присвячений 100-річчу з дня народження професора С.С. Сербіна " Проблеми збереження родючості ґрунтів і їх раціональне використання " – Кам‘янець-Подільський. -2010.- С.130-133
 38. Ковальчук С.І. Про стан садово-паркового мистецтва Хмельниччини на кінець XX і початок XXI ст. В кн.: Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. // Збірник наук, праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю закладання Самчиківського парку (21-22 серпня 2001р.). Кам.-Подільський. Вид-во "ОІЮМ", 2001.С.44-47.
 39. Ковальчук С.І., Любінська Л.Г., Сорочан Ю.К. Водні багатства Хмельниччини. Кам.-Подільський. "Абетка", 2001. – 52 с.
 40. Ковальчук С.І. Національний природний парк "Подільські Товтри" – передумова сталого розвитку регіону. В кн.: Національні природні парки в екологічній мережі України. // Збірник наук, праць за матеріалами Всеукр. наук.-практич. конф. Хмельницький- Славута, 2001.-С. 53-62.
 41. Ковальчук С.І. Заповідні природні комплекси – серцевина формування НПП "Подільські Товтри". Українсько-польська наук.конференція "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. // Матеріали українсько-польської наук.конф. (смт. Гримайлів, 23-25 червня 2002р.). – Гримайлів. – 2002. – С. 33-34.
 42. Ковальчук С.І. Аналіз флористичних елементів у межах НПП «Подільські Товтри». – "Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми", – // Наук.-практич. конф. присвячена 65-й річниці Хмельницької області. (м.Нетішин, 2-5 жовтня 2002р.). – м.Нетішин. – 2002- С.36-39.
 43. Ковальчук С.І. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття – сакральне завдання НПП „Подільські Товтри”. Кам’янець-Подільський держуніверситет, 17-18 грудня 2003 року. – 14с.
 44. Ковальчук С.І. Національний природний парк "Подільські Товтри" – осередок збереження ландшафтного та біологічного різноманіття історико-культурної спадщини Поділля. Кримський природний заповідник. «Состояние природных комплексов Крымского заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана» – // Материалы науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Крымского природного заповедника. (Алушта, 2003г.) – Алушта. – 2003. – С.12-16.
 45. Ковальчук С.І. Край давньої Бакоти (буклет) Кам’янець-Подільський, 2004.
 46. Ковальчук С.І. Голозубинецький парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення від 1972р. – // Енциклопедія сучасної України (НАНУ). – К.- 2006. – Т.6. – С.9.
 47. Ковальчук С.І. Городоцька дача – ботанічний заказник загальнодержавного значення від 1983р. Там же. – С.299.
 48. Ковальчук С.І. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття – сакральне завдання НПП „Подільські Товтри”. "Ландшафтне та біологічне різноманіття природи Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення". – // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003р.). – м.Кам’янецьПодільський. "Нова абетка".- 2004.
 49. Ковальчук С.І. Роль екологічної освіти у збереженні природного біорізноманіття. "Теорія і практика заповідної справи в Україні". – // Всеукр. наук.-практич. конф. (м.Миколаїв, держ. університет імені В.О. Сухомлин-ського, 18-19.03. 2004р.). – Миколаїв. – 2004.
 50. Ковальчук С.І.Стан довкілля – як дзеркало нашого недбальства. // Наук. практич. конф. "Довкілля Хмельниччини: стан, проблеми, шляхи вирішення", 29.04.2004р м.Хмельницький, 2004
 51. Ковальчук С.І. Водні багатства Хмельницького Придністров’я. // Междуна-род. конф. "Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра", 16-17.09. и Экофорума неправительственных организаций реки "ECO-Tiras", 18 вересня 2004р. Кишенев. 2004 г.
 52. Ковальчук С.І. Міжнародне природоохо-ронне співробітництво у збереженні природно-заповідного фонду Поділля. // Матеріали 5-ї Всеукр. конф. екологіч. громадськості "Екологічне партнерство порубіжних країн – учасниць гро-мадськості" 24-26.09. 2004р. Чернівці-Київ 2004.- С.194-197
 53. Ковальчук С.І. НПП – форпост збереження ландшафтного та біологічного різноманіття регіону Поділля // Наук.практич. конф. присвячена 20-річчю діяльності Шацького НПП квітень. 2004р.
 54. Ковальчук С.І. НПП „Подільські Товтри” – оберіг охорони природних цінностей Кам’янеччини // Нарис про історію та сучасність Кам’янець-Подільського району. 2004.
 55. Ковальчук С.І. Охорона фітобіоти у національному природному парку "Подільські Товтри". // Наук. записки Тернопільського держ. педун-т серія Географія. – Тернопіль. – 2004, №2, ч.2.- С.236-241.
 56. Ковальчук С.І. Поділля – оберіг розвитку нових напрямків географічної науки (до 100-річчя від дня народження К.І.Геренчука) // Міжнародна Укр.- польська наук.-практич. конф. "Наукова спадщина К.І.Геренчука в контексті природничих досліджень" Кам’янець-Подільський держуніверситет 14-16.12. 2004р. Кам’янець-Подільський 2004.
 57. Ковальчук С.І. Роль екологічної освіти у збереження природного біорізноманіття. « Теорія і практика заповідної справи в Україні» . – // Матеріали I-ої Всеукр. наук.- практ. Конф. (м.Миколаїв, держ. ун-тет, 18-19 березня 2004 р.). – Миколаїв. – 2004.
 58. Ковальчук С.І. Роль краєзнавчих музеїв як центрів екологічного всеобучу та виховання населення. // Регіональна музейна наук.-практ. конференція "Музей як центр краєзнавчих досліджень регіону", присвячена 75-річчю заснування Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Хмельницький обласний краєзнавчий музей: історія і сучасність. 21-22.10. 2004р. м. Хмельни-цький. 2004
 59. Ковальчук С.І. Стан довкілля – як дзеркало нашого недбальства. Хмельницький, Держуправління екології, обласна наукова конференція, 29 квітня 2004 року.
 60. Ковальчук С.І. Флористичні дослідження Й.К. Пачоського на Поділлі. // Матер.наук. конф., ” Й.К.Пачоський та сучасна ботаніка”, присвяченої 140-річчю від дня народження Й.К.Пачоського.- Херсон:Айлант.-2004.- С.-26-29.
 61. Ковальчук С.І. Стратєгия концепции устойчивого развития на этапе становления украинской государственности. //Международная конференция по экологической химии,20-21 мая 2005 г. – Кишинев. –2005. – С.462-464.
 62. Ковальчук С.І. Роль заповідних територій у збереженні біорізноманіття в умовах посиленої антропогенізації (НПП "Подільські Товтри"). // Матер. міжнарод. наук. конф. "Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища", присвяченої 25-й річниці заснування Криворізького ботсаду НАНУ, 16-19.05. 2005 р. Дніпропетровськ. Вид-во "Проспект". – 2005. – С.107-110
 63. Ковальчук С.І., Нікітін О.К. Екологічні проблеми НПП "Подільські Товтри" та напрямки їх вирішення при переході до сталого розвитку // Матер. Международ. науч.-практ.конференции "Национальные природные парки: концепция и методология развития", присвячена 10-й річниці створення НПП "Вижницький", 9-11.09.2005.
 64. Ковальчук С.І. Городоцька дача // Матер. Международ. науч.-практ. конференции "Национальные природные парки: концепция и методология развития", присвячена 10-й річниці створення НПП "Вижницький", 9-11.09.2005.
 65. Ковальчук С.І. Відновлення екосистем та їх комплексів на Хмельниччині. // Збірник IV міжнародної конф., 18-21 травня 2005р.”Фальцвейнівські читання.”Херсонський держуніверситет. – Херсон, ”Терра” – 2005. – Т.1. –С.246-248.
 66. Ковальчук С.І. Відновлення екосистем та їх комплексів на Хмельниччині. //Збірник 4 міжнародної конференції 18-21 травня 2005р.”Фальцвейнівські читання.Херсонський держуніверситет. – Херсон, ”Терра” – 2005. – Т.1. –С.246-248.
 67. Ковальчук С.И. Антропогенные нарушения природной среды в условиях разработок минерального сырья на територии НПП "Подольские Толтры". // Матер.науч.-практ. конф., 22-26 мая 2005 г. "Изучение и сохранение природных экосистем заповедников Лесостепной зоны посвященной 70-летию Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника. – (пос.Заповедный, Курская обл.). – Курск.Наук. – практич. конф. – 2005. – С.91-95.
 68. Ковальчук С.И. Стратегия концепции устойчивого развития на этапе становления украинской государственности. // Международная конф. по экологической химии, г.Кишинев, 20-21 мая 2005г. – Кишинев. – 2005. –С.462-464.
 69. Ковальчук С.І. Особливості охорони флористичного комплексу області в межах екологічної мережі // Всеукр. робочий семінар "Регіональна екологічна мережа Хмельницької області" 23.03.2005р. м.Хмельницький. 2005.
 70. Ковальчук С.І. Природа в думах геніїв світової спільноти Наук.- практич. конф., присвячена діяльності Хмельницької обласної бібліотеки юнацтва. Липень, 2005р. м.Хмельницький 2005.
 71. Ковальчук С.І. Природно-заповідний фонд Хмельниччини // Наук.- практич. конф., присвячена діяльності Хмельницької обласної бібліотеки юнацтва. Липень, 2005р. м.Хмельницький 2005.
 72. Ковальчук С.І. Поділля – оберіг розвитку нових напрямків географічної науки (до сторіччя від дня народження К.І.Геренчука). «Наукова спадщина К.І.Геренчука у контексті природничих досліджень». – // Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м.Кам’янець-Подільський, 14-16 грудня 2004р.). – Кам’янець-Подільський: Аксіома. – 2005. – С.58-66.
 73. Ковальчук С.І. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття – сакральне завдання НПП «Подільські Товтри». – Там же. – С.67-82.
 74. Ковальчук С.И. НПП “ Подольские Толтры” и его роль в охране заповедных территорий и сохранении биоразнообразия. // Международ. науч.-производ. конф., апрель 2006г., “Роль особо охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия” . Государственный природный заповедник «Ростовский» – 2006. – С.56-59.
 75. Ковальчук С.І. „Велика і Мала Бугаїхи” // Енциклопедія сучасної України НАНУ. – К. -2006. Т.III. – С.1.
 76. Ковальчук С.І. Квіти дикої природи – пісенна мудрість народу // VI Міжнарод. міждисциплінарна конф. з дикої природи – "Трибуна 12", присвячена пам’яті Ф.Р.Штільмарка, 13-15 травня 2006, м.Київ – 2006. – С.145-147.
 77. Ковальчук С.І., Заноза. А.А. Естетичний аспект охорони природи // Там же – Київ -2006.
 78. Ковальчук С.І., Дем’янова О.В. Роль екологічної освіти у збереженні охоронних природних територій. – Збалансований розвиток і екологія людини. // Матеріали міжнарод. наук.конф. – Луцьк: ПВД "Твердиня" – 2006. – С.18-23.
 79. Ковальчук С.І., Рибак І.П. Функціонування агропромислових виробництв на природоохоронних територіях. // Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф., присвяченої 10-річчю створення НПП "Подільські Товтри", м.Кам’янець-Подільський, 15-17 травня 2006р. – Кам’янець-Подільський "Аксіома" – 2006. – С.167-169.
 80. Ковальчук С.І. Кучинська О.П.,Любінська Л.Г.,Чайка Н.А. Дослідники природи подільського краю. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю від дня створення Національного природного парку „Подільські Товтри”, 15-17 травня-2006 р.,Кам’янець-Подільський, ”Аксіома„ – 2006р. – С.162-167.
 81. Ковальчук С.І., Кучинська О.П., Чайка Н.А. Національний природний парк „Подільські Товтри”- осередок охорони природних цінностей Поділля. Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю від дня створення національного природного парку ”Подільські Товтри”, 15-17 травня 2006р. – Кам’янець-Подільський. ”Аксіома” – 2006. – С.156-162.
 82. Ковальчук С.І., Дем'янова О.В. Природно-экологическое образование и воспитание – один из важнейших факторов устойчивого развития в условиях природно-заповедных территорий. // Международ. науч.-произв. конференция "Роль особо охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия", апрель 2006 г. Государственный природный заповедник "Ростовский". – С.347-349.
 83. Ковальчук С. Володимир Геринович – організатор географічної науки та освіти на Поділлі. Історія української географії та картографії. Частина 1. // Зб.матеріалів третьої Міжнарод. наук. конф., присвяченої 130 –літньому ювілею акад. Степана Рудницького. – Тернопіль, 6-7 грудня 2007. – Тернопіль. – 2007. – С.40-45.
 84. Ковальчук С.І. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Хмельниччини та їх проблеми в системі природно-заповідного фонду. Маєток. Науково-краєзнавчий збірник. // Матеріали наук.-краєзнавчої конф. "Палацово-паркове мистецтво Хмельниччини: історія, проблеми вивчення, збереження й використання" 14 вересня 2007 р. с.Самчики. – Самчики. – 2007. – Вип.1. – С.53-57.
 85. Ковальчук С.І. Природа в душах геніїв світової спільноти. Рукопис -15с. здано до друку. – 2007.
 86. Ковальчук С.І. Водні ресурси Хмельниччини. // Матеріали Молодіжного екологічного форуму, присвячені 70-річчю утворення Хмельницької області. – Обласна бібліотека юнацтва. – Хмельницький: П.П.Пришляк. –2007. – Вип.1. – С.4-8.
 87. Ковальчук С.І. Природно-заповідний фонд Хмельниччини. Там же. – С.57-59.
 88. Ковальчук С.І. Національний природний парк „Подільські Товтри”- форпост збереження ландшафтного та біологічного різноманіття регіону Поділля. – Там же. – С.59-60.
 89. Ковальчук С.І. Проблеми функціонування дендропарку смт. Чемерівці. //Маєток. Наук. краєзн.збірник. – Вип.1. Матер. наук.-краєзн. конф. ”Палацово-паркове мистецтво Хмельниччини: Історія, проблеми вивчення, збереження й використання. 2007р. – Самчики. – 2007.-С.67-69.
 90. Ковальчук С.И., Демьянова Е.В. Роль экологического всеобуча и воспитания в условиях вхождения бизнеса в природоохранную среду. «Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологического разнообразия» – // Материалы науч.-практич. конф., посвященной 80-летию Воронежского государственного природного биосферного заповедника. (Воронеж, ст. Графская, 17-21сентября 2007г.). – Воронеж. ВПУ. – 2007. – С.228-232.
 91. Ковальчук С.І. Природно-заповідний фонд Кам’янеччини. «Кам’янеччина: історія, розвиток, перспективи». – // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І. – 2008р. –С.40-50.
 92. Ковальчук С.І. Товтрове пасмо Поділля: проблеми охорони і природокористування. «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях». – // Матеріали Міжнарод. наук.- практич. конф. (смт.Гримайлів, 21-23 травня 2008р.). – Гримайлів – Тернопіль «Джура». – 2008. – С.140-146.
 93. Ковальчук С.І. Подільські Товтри – культурна і духовна спадщина. «Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі. Проблеми педагогічних технологій». – // Збірник наук. праць. – Луцьк. – 2009. – Вип.5-6. – С.78-86.
 94. Ковальчук С.І. Природно-заповідний фонд НПП «Подільські Товтри»: становлення, сучасний стан та перспективи. «Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України». – // Матеріали Міднарод. наук.-практ. Конф. – Синевір, 1-3 жовтня 2009р. – Cиневір. – 2009. – С.37-39.
 95. Ковальчук С.І. Несумісність природно-заповідного фонду НПП «Подільські Товтри» з правовим нігілізмом. «Заповедники Крыма: теория, практика и перспективы заповедного дела в Черноморском регионе». – // Материалы V Международной научно-практической конференции (Симферополь, 22-23 октября 2009г.). – Симферополь. – 2009. – С.72-76.
 96. Ковальчук С.І. НПП «Подільські Товтри» – передумова сталого розвитку регіону Поділля. «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє». – // Матеріали Міжнарод наук.-практич. конф., присвяченої 20-ти річчю природного заповідника «Медобори». (смт.Гримайлів, 26-28 травня 2010р.) . – Тернопіль. Вид-во «Підручники і посібники». – 2010. – С.121-127.
 97. Ковальчук С.І. Проблеми краєзнавства, екологічного всеобучу та виховання на базі НПП «Подільські Товтри». «Історія української географії та картографії». – // Збірник матеріалів IV Міжнарод. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею проф. Володимира Кубійовича. (м.Тернопіль, 18-19.11.2010р.). – Тернопіль. – 2010. – С.197-201.
 98. Ковальчук С.І. Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Карабчиївський».- Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). – 2010. – Т.11. – 2 с.
 99. Ковальчук С.І. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Кармалюкова гора». – Там же. – Т.11. – 3с.
 100. Ковальчук С.І. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Кошарна». – Там же. – Т.11. – 3с.
 101. Ковальчук С.І. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Княжпільський» – Там же. – Т.11. – 2с.
 102. Ковальчук С.І. Геологічна пам’ятка загальнодержавного значення «Китайгородське відслонення». – Там же. – Т.11. – 3с.
 103. Ковальчук С.І. Річка Калюс. – Там же. – Т.11. – 1с.
 104. Ковальчук С.І. Річка Корчик. – Там же. – Т.11. – 1с.
 105. Ковальчук С.І. Геологічні та гідрологічні пам"ятки природи Хмельниччини // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „ Геологічні пам'ятки – яскраві свідчення еволюції Землі”, м. Кам'янець-Подільський , 16-20 травня 2011р. – Київ-Логос – 2011. – С.69-71.
 106. Ковальчук С.І., Гаврилюк Г.Г., Кучинська О.П., Чайка Н.А. Геологічні пам'ятки природи НПП "Подільські Товтри" як основа формування маршрутів екотуризму Придністер'я // Матеріали Всеукраїнської конференції-семінару "Туристичні ресурси як чинник розвитку території Дністровського каньйону" (м.Заліщики, 9-10 грудня 2011р.).
 107. Колодій В.А., Любінська Л.Г., Мінарченко В.М. Недеревні ресурси лісу : навч.-метод. посіб. – К., 2011. – 76 с.
 108. Крицька Л.І, Новосад В.В., Любінська Л.Г., Воронова С.М., Мойсієнко І.І.Шоломниця весняна // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 506.
 109. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Моніторингові дослідження поверхневих вод ПЗФ НПП "Подільські Товтри" // Мат. українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". – смт.Гримайлів, природний заповідник "Медобори", 23-25.05.2002р. – С.42
 110. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Моніторингові дослідження поверхневих вод ПЗФ НПП "Подільські Товтри" // Мат. українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". – Збірник наукових праць. – Гримайлів. – 2003. – С.203-207
 111. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Характеристика антропогенного впливу на стан ПЗФ НПП “Подільські Товтри” // Мат. міжн. наук.-практ. конференції “Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття”. – м.Канів, Канівський природний заповідник, 09-11.09. 2003р.
 112. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Чайка Н.А. Особливості діяльності екотаборів в НПП “Подільські Товтри” // Мат. міжн. наук.-практ. конференції “Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття”. – м.Канів, Канівський природний заповідник, 09-11.09. 2003р. – С.69-70.
 113. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Методика екомоніторингу поверхневих вод // Польові практичні заняття в екологічних таборах. Методичні вказівки.- Суми. "Університетська книга". – 2003. – С.16-26.
 114. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Результати метеорологічних спостережень в НПП “Подільські Товтри” // Мат. науч.-практ. конфер., посвящ. 80-летию Крымского прир. запов. "Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана" – м. Алушта. – 09. 2003.- С.64-65
 115. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Дослідження поверхневих вод басейну р. Дністер у межах НПП “Подільські Товтри” // Різноманіття природи Хмельниччини. Збірник статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конференції "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення". – м.Кам’янець-Подільський 17-18.12. 2003 р. – Абетка- НОВА. -2004. – С.220-223
 116. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Аналіз моніторингових досліджень стану водних екосистем НПП "Подільські Товтри"// Мат. I-шої Всеукр. наук.-практ. конференції "Теорія і практика заповідної справи в Україні". – м.Миколаїв, Миколаївський держуніверситет, 18-19.03.2004р.
 117. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Антропогенний вплив на стан поверхневих вод ПЗФ НПП "Подільські Товтри" // Мат. Хмельницької наук.-практ. конференції "Довкілля Хмельниччини: стан, проблеми, шляхи вирішення". – м. Хмельницький, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій обл., 29.04.2004р.
 118. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Дослідження поверхневих та джерельних вод в Староушицькій зоні НПП "Подільські Товтри"// Мат. наук.-практ. конференції, присвяченої 20-річчю Шацького національного природного парку. – с.Світязь, 04.2004 р.
 119. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Моніторингові дослідження стану річок басейну р.Дністер в межах НПП "Подільські Товтри" // Мат. междунар. конференции "Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна реки Днестр". – г.Кишинев, 16-17.09.2004г. –С.183-186.
 120. Кучинська О.П. Співпраця громади з міжнародними організаціями в галузі охорони довкілля // Мат. 5-ої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості "Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості". – м.Чернівці, 24-26.09.2004р. – С.82-84.
 121. Кучинська О.П. З любов’ю до рідного краю // Мат. регіон. музейної наук.-практ. конференції "Музей як центр краєзнавчих досліджень регіону", присв. 75-річчю заснування Хмельницького обласного краєзнавчого музею. – м.Хмельницький, 21.10.2004р.
 122. Кучинська О.П., Чайка Н.А. "Смотрицький каньйон" – поєднання природних та історико-культурних цінностей Подільського краю" // Мат. Всеукр. наук-практ. конференції "Збереження природної, історичної та культурної спадщини, як фактор формування національної свідомості". – м.Черкаси, 22-24.10.2004р. – Київ.- 2005. – С.163-167.
 123. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Експедиційні дослідження поверхневих вод басейну р.Дністер в межах НПП "Подільські Товтри" в 2003-2004рр. // Мат. III міжнар. наук.-практ. конференції "Екологія хімії". Молдавська Асоціація з розвитку і підтримки наукових досліджень (MRDA) – м.Кишинів, 20-21.05.2005р. – С.103.
 124. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Стан джерельних вод Кам’янець-Подільського відділення НПП "Подільські Товтри" // Мат. IV міжнарод. наук-практ. конференції "Фальцфейнівські читання", Інститут природознавства Херсонського державного університету – м.Херсон, 18-20 травня 2005р. – Т.1 – С.289-291.
 125. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Антропогенное влияние на состояние поверхностных вод НПП "Подільські Товтри" // Мат. науч.-практ. конференции "Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны" к 70-летию Центрально-Черноземного заповедника – г.Курск, 22-24.05.2005г. – С.98-100.
 126. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Співпраця українсько-європейських екологічних громад на терені НПП "Подільські Товтри" // Мат. II міжнарод. наук-практ. конференції "Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських культурних зв’язків: історія та сучасність"- м.Кам’янець-Подільський, 14-15 травня 2005р.
 127. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Роль екологічних стежок НПП "Подільські Товтри" у формуванні духовних та культурних цінностей подолян" // Мат. міжнарод. наук-практ. конференції "Екологічні та соціально- економічні аспекти збереження етно-культурної та історичної спадщини Карпат", Карпатський біосферний заповідник – м. Рахів, 09.2005р.
 128. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Стан поверхневих водойм в межах об’єктів Рамсарської конвенції // Мат. наук.-практ. конференції, Карпатський НПП – м.Яремче, 20-21.10.2005р.
 129. Кучинська О.П. Роль общественных организаций в экологическом воспитании // Мат. наук-практ. конференції "Роль особо охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия", Ростовський державний природний заповідник – Ростов на Дону, 12.2005р. – С.59-61.
 130. Кучинська О.П. Екологічна освіта та виховання дітей з обмеженими функціями. // Мат. міжнародної конференції "Практика активного відпочинку та туризму для неповносправних людей" – м. Львів, 8-10.04.2005р.
 131. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Стан поверхневих вод під впливом антропогенного навантаження на території НПП "Подільські Товтри". // Мат. междунар. науч.-практ. конф. "Национальные природные парки: концепция и методология развития", присвячена 10-й річниці створення НПП "Вижницький", 9-11 вересня 2005р.
 132. Кучинська О.П. Роль громадськості в збереженні природних територій. // Мат. Четвертої міжнародної конференції "На зеленій платформі" в рамках Програми підтримки НУО України, 4-5 червня 2005р. (м.Євпаторія).
 133. Кучинська О.П. Украинские народные традиции в охране дикой природы // Матер. II Международ. междисциплинарной конф. по дикой природе («Трибуна-12»), посвященной памяти Ф.Р.Штильмарка. 13-15 мая 2006г.г.Киев, Киевский эколого-культурный центр.
 134. Кучинська О.П. Список територій та об”єктів ПЗФ. (Хмельницька область). // Державний кадастр територій та об”єктів природно-заповідного фонду станом на 01.01.06р. – Київ. – 2006. – С.125-132
 135. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Ресурси природних вод НПП "Подільські Товтри" // Матер. V Міжнарод. наук.- практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону". 25-26 травня 2006р. м. Львів, Львівський центр науково-технічної і економічної інформації.
 136. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Моніторинг екологічного стану Смотрицького каньйону // Матер. Міжнарод конф. "V Симпозіум ProGEO", присвяченої охороні геологічних пам’ятників. 3-9 вересня 2006р. м.Київ – м.Кам’янець-Подільський.
 137. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Біоіндикація стану поверхневих водойм в НПП "Подільські Товтри"// Матер. Міжнарод. наук. конф. "Стійкий розвиток і екологія людини". 20-21 листопада 2006р. м.Луцьк, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна". – "Твердиня".Луцьк. – 2006. С.81-84
 138. Кучинська О.П. Українські легенди і перекази про представників дикої природи // Матеріали Другої Міжнародної міждисциплінарної конференції з дикої природи „Трибуна – 12”, присвяченої пам’яті Ф.Р.Штільмарка під редакцією В.Є.Борейко, Київ-2006р., В-во „Лотос”, С.116-118.
 139. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Нікітін А.О. Дослідження поверхневих та джерельних вод в Староушицькій зоні НПП "Подільські Товтри"// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення НПП "Подільські Товтри" "Менеджмент екосистем природно-заповідних територій". –Кам’янець-Подільський. "Аксіома". – 2006. – С.187-192
 140. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Екологічний моніторинг стану пам’ятки природи загальнодержавного значення „Смотрицький каньйон” // Матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції „Фальцфейнівські читання – 2007”. 24-26 травня 2007р., Херсонський державний університет, Інститут природознавства, Херсон – 2007, С.182-184.
 141. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Стан поверхневих вод як середовища для живих організмів // Методичні рекомендації „Впровадження цілей охорони біорізноманіття національного природного парку „Подільські Товтри” Кам’янець-Подільський, В-во „Аксіома”, 2007р. С.31-33.
 142. Кучинська О.П. Розвиток музейної справи як позитивний фактор формування екологічної свідомості // Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених „Наукові основи збереження біотичної рідноманітності”. 5-6 листопада 2007р., Інститут екології Карпат, Львів – 2007, С. 134-136.
 143. Кучинська О.П. Пропозиції зі створення загального інформаційного басейнового ресурсу в ході виконання проекту „Програма дій з поліпшення транскордонної співпраці і сталого управління ріки Дністер” / Матеріали четвертої зустрічі по проекту ОБСЄ/ЄЕК ООН „Дністер – II”, організатор – координатор проектів ОБСЄ в Україні, 23-24 лютого 2007р., м.Чернівці
 144. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Опис досвіду НГО „Товариство подільських природодослідників та природолюбів” в вирішенні проблеми біобезпеки для України / Матеріали конференції представників неурядових організацій "Біобезпека для України: стан та перспективи", 28 лютого 2007р., організатор ВЕЛ, м.Київ
 145. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Пропозиції до „Програми дій з поліпшення транскордонної співпраці і сталого управління ріки Дністер на період 2007-2009рр.” / Матеріали п’ятої зустрічі та громадських консультацій ( круглий стіл) щодо обговорення проекту „Угоди про співпрацю в області охорони та стійкого розвитку басейну ріки Дністер” та інших документів проекту ОБСЄ/ЄЕК ООН, організатор ГО „МАМА-86-Одеса”, Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень, 13-14 квітня 2007р., м.Одеса.
 146. Кучинська О.П. Форми еколого-освітньої роботи в природоохоронних установах / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Природні парки Донбасу”, присвяченої 10-річчю створення НПП „Святі гори”, 19-20 квітня 2007р., м.Святогірськ.
 147. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Досвід роботи НГО„Товариство Подільських природодослідників та природолюбів” зі збереження та відновлення річок / Матеріали п’ятої робочої зустрічі Української річкової мережі, організатор Чорноморська програма „Ветландс Інтернешнл”, 28 червня – 1 липня 2007р., м.Чернігів.
 148. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Вплив антропогенних чинників на стан поверхневих вод НПП „Подільські Товтри” / Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми становлення та функціонування об’єктів природно-заповідного фонду”, присвяченої 5-річчю з дня створення Національного природного парку „Гуцульщина”, 21 вересня 2007 р., м.Косів.
 149. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Об’єкти Рамсарської конвенції на території НПП "Подільські Товтри" // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і практика сучасного природознавства”, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету. – 13-15 листопада 2007р., Херсонський державний університет, Інститут природознавства, кафедра загальної та неорганічної хімії. – м.Херсон.
 150. Кучинська О.П. Громадська екологічна експертиза як засіб впливу громадськості на вирішення екологічних проблем на місцевому рівні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми екології людини”. – листопад 2007р., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, Волинська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги. – м. Луцьк. -2007. – С.60-66.
 151. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Состояние поверхностных водоемов в пределах объектов рамсарской конвенции на территории национального природного парка „Подольские Толтры” // Материалы научно-практической конференции „Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологического разнообразия”, посвященной 80-летию Воронежского государственного природного биосферного заповедника. – 17-21 сентября 2007г., Воронежский государственный природный биосферный заповедник, г.Воронеж, ВГПУ. – С.50-53.
 152. Кучинська О.П., Никитин А.А. Результаты метеорологических наблюдений в национальном природном парке „Подольские Толтры” // Материалы научно-практической конференции „Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологического разнообразия”, посвященной 80-летию Воронежского государственного природного биосферного заповедника. – 17-21 сентября 2007г., Воронежский государственный природный биосферный заповедник, г.Воронеж, ВГПУ. – С.49-50.
 153. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Громадська екологічна експертиза як засіб впливу громадськості на вирішення екологічних проблем на місцевому рівні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми екології людини”. – листопад 2007р., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, Волинська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги. – м. Луцьк: Твердиня, 2007. – С.60-66.
 154. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Антропогенні фактори впливу на організм людини та важливість об”єктивної інформації для підвищення екологічної свідомості населення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми екології людини”. – листопад 2007р., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, Волинська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги. – м. Луцьк: Твердиня, 2007. – С.88-93.
 155. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Вплив антропогенних чинників на стан поверхневих вод НПП „Подільські Товтри” / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Охорона і менеджмент об”єктів неживої природи на заповідних територіях”, 21-23 травня 2008 р., природний заповідник „Медобори”. – Гримайлів-Тернопіль: „Джура”, 2008. – С.172-174.
 156. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Організація занять з екомоніторингу поверхневих вод – одна з форм екологічної освіти в НПП „Подільські Товтри” // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття”, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару „Пожижевська” (Чорногора, Українські Карпати), 23-27 вересня 2008р., Інститут екології Карпат НАН України. – Львів – 2008. – С.236-237
 157. Кучинська О.П. Правове та екологічне регулювання природокористування на територіях природо-заповідного фонду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Роль об”єктів ПЗФ у збереженні біорізноманіття”, присвяченої 85-річчю Кримського природного заповідника, 25-27 вересня 2008 р., Кримський природний заповідник. – м.Алушта -2008.- С.60-67.
 158. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Нікітін А.О. Стан джерельних вод на території м. Кам'янець-Подільського // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Урбоекосистеми: Проблеми і перспективи розвитку”, 21-22 березня 2008 р., Ішимський державний педагогічний інститут ім. П.П.Єршова, біолого-географічний факультет. – м. Ішим, Тюменська обл., Росія – 2008. – C.44-45.
 159. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Загальна гідрохімічна характеристика р.Дністер на території НПП "Подільські Товтри" // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Національні природні парки в системі екомережі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”, присвяченої 10-річчю створення Яворівського національного природного парку, 4 липня 2008 р., Яворівський національний природний парк. – смт.Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл. –- Київ. – 2009. – С.114-117.
 160. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Моніторинг поверхневих вод НПП „Подільські Товтри” // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Моніторинг екосистем Карпат”, присвяченої 10-літтю кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 7-9 листопада 2008 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – м.Івано-Франківськ: „Гостинець” – Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.133-135.
 161. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Вплив громадськості на вирішення екологічних проблем на місцевому рівні // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Навколишнє середовище і здоров’я людини”, 18-20 листопада 2008р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – м.Кам’янець-Подільський – 2008. – С.257-259.
 162. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Аналіз екологічних проблем м. Кам'янця-Подільського // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. Випуск 1. – м.Кам’янець-Подільський, 2008. – С.86-89.
 163. Кучинська О.П. Еколого-освітня робота як важлива складова екотуризму // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. Випуск 1. – м.Кам’янець-Подільський, 2008. – С.79-83.
 164. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров”я населення Хмельницької області // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Урбоекосистеми: Проблеми і перспективи розвитку”, 21-22 березня 2009 р., Ішимський державний педагогічний інститут ім. П.П.Єршова, біолого-географічний факультет, кафедра ботаніки і екології. – м. Ішим, Тюменська обл., Росія – 2009. – С. 367-369.
 165. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Дослідження поверхневих вод басейну р.Дністер в межах НПП „Подільські Товтри” як об’єкту екотуризму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Дністровський каньйон: проблеми розвитку туризму та шляхи їх вирішення ”, 16-18 травня 2009р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Збірник „Дністровський каньйон –унікальна територія туризму” – м.Тернопіль – 2009. – С.216-218.
 166. Кучинська О.П. Степан Іванович Ковальчук (до 75-річчя вченого) // Укр. ботан. журн., 2009, т.66, №1. –С. 124-128.
 167. Кучинська О.П. Роль громадських та природоохоронних організацій у екоосвітньому процесі та екологічному вихованні на прикладі національного природного парку „Подільські Товтри” // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (11-12 червня 2009р.) „Проблеми і перспективи екологічної освіти”, Яворівський національний природний парк, Державний природознавчий музей НАН України, м.Львів – 2009. – С.69-71.
 168. Кучинська О.П. Структура і особливості функціонування національного природного парку „Подільські Товтри” та роль його в збереженні біорізноманіття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника, м.Сарни, 11-13 червня 2009р., Рівне -2009. – С.70-74.
 169. Кучинська О.П. Еколого-освітня діяльність природно-заповідних установ на прикладі роботи НПП „Подільські Товтри” // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника, м.Сарни, 11-13 червня 2009р., Рівне – 2009. – С.911-914.
 170. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Організація моніторингу навколишнього природного середовища в Хмельницькій області // IV Всеукраїнська науково-практична конференція „Теорія і практика сучасного природознавства”. Збірник наукових праць. 24-25вересня 2009р., Херсонський державний університет, Інститут природознавства. –Херсон -2009. –С.162-165.
 171. Кучинська О.П., Одукалець І.О., Рябий М.М. Наукова цінність музейного предмета та його роль у формуванні екологічної свідомості населення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Природнича музеологія: теорія і практика”, Державний природознавчий музей НАН України, 17-18 вересня 2009р., Львів – Кам'янець-Подільський. – 2009. – С.46-48.
 172. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Жиловський В.І. Доцільність реконструкції полігона твердих побутових відходів у місті Кам'янці-Подільському // Матеріали Українського екологічного конгресу „Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку”, 10-11 грудня 2009р. –ВЕЛ –Київ 2009. – С.248-250.
 173. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Душанова Т.В., Любінська Л.Г., Жиловський В.І. Громадська екологічна експертиза еколого-небезпечного об”єкта // Екологічний вісник. –липень-серпень 2009. №4 (56) – С.7-9.
 174. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Загальна гідрохімічна характеристика р.Дністер на території НПП "Подільські Товтри" // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Національні природні парки в системі екомережі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”, присвяченої 10-річчю створення Яворівського національного природного парку, 4 липня 2008 р., Яворівський національний природний парк. – смт.Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл. Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи. Навчальний посібник. Київ.- 2009. – С.114-117.
 175. Кучинська О.П., Янковський О.Й. Перспективи розвитку рекреаційних ресурсів НПП „Подільські Товтри” // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Національні природні парки в системі екомережі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”, присвяченої 10-річчю створення Яворівського національного природного парку, 4 липня 2008 р., Яворівський національний природний парк. – смт.Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл. Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи. Навчальний посібник. Київ.- 2009. – С.143-148.
 176. Кучинська О.П. Проблема відходів внаслідок паводків на річці Дністер // Матеріали круглого столу „Оцінка ризиків застосування поліетиленової тари для здоров”я людини та навколишнього середовища”, 16 квітня 2009р, Всеукраїнська екологічна ліга. – м.Київ – 2009.
 177. Кучинська О.П., Одукалець І.О., Дем'янова О.В. Формування екологічної свідомості засобами музейної діяльності // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Вип.8, Т.2 (збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 11-12 березня 2009р.) – Кам'янець-Подільський. – 2009. – С.120-121.
 178. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Жиловський В.І. Перспективні об”єкти екотуризму в межах національного природного парку „Подільські Товтри” // Збірник наукових праць „Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі. Проблеми педагогічних технологій” – Випуск 5-6. – Луцьк. – 2009. – С. 107-111.
 179. Кучинська О.П., Жиловський В.І., Носонова О.Ю. Аналіз екологічних наслідків літньої повені в басейні річки Дністер // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Вип.8, Т.2 (збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 11-12 березня 2009р.) – Кам'янець-Подільський. – 2009. – С.99-101.
 180. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Перспективи моніторингу навколишнього природного середовища як напрямку екологічних досліджень // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції „Географія та екологія : наука і освіта”, присвяченої 80-ти річчю Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 15-16 квітня 2010 р. – м.Умань. – 2010. – С.141-144.
 181. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Роль досліджень неживої природи у формуванні екотуристичних маршрутів та екопізнавальних стежок в НПП ”Подільські Товтри”// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяченої 20-річчю природного заповідника „Медобори”, 26-28 травня 2010 р., смт.Гримайлів, Гусятинського р-ну Тернопільської обл. – Тернопіль. Видавництво „Підручники і посібники”. – 2010. – С.891-893.
 182. Кучинська О.П., Дем'янова О.В., Рябий М.М., Жиловський В.І. Взаємодія громадських організацій і позашкільних закладів у питаннях екологічної просвіти. // Міжнародний екологічний форум „Довкілля 2010”. Матеріали Всеукраїнської наукової екологічної конференції 26 жовтня 2010р. „Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики”.- Київ.- 2010. – С.464-467.
 183. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Аналіз моніторингових досліджень стану водних обєктів на терито11рії НПП „Подільські Товтри” // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Географічні засади вирішення регіональних проблем”, 18-19 листопада 2010р. –Кам'янець-Подільський. – 2010. – С.127-130.
 184. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д. (Автори статей). -Науково-довідкове видання „Природно-заповідний фонд України: території та об”єкти загальнодержавного значення”. – К.: ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”. – 2009. – С.250-267.
 185. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Чайка Н.А., Рябий М.М., Жиловський В.І. Роль зелених насаджень в урбоекосистемі міста Кам'янця-Подільського. – К.: Екологічний вісник. – липень-серпень 2010р. – №4. – С.4-5.
 186. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Жиловський В.І. Екологічний менеджмент водно-болотних угідь національного природного парку „Подільські Товтри” // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 9. – Т.2 . – Кам'янець-Подільський – 2010. – С.83-86.
 187. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Жиловський В.І. Моніторинг стану поверхневих вод в рекреаційних зонах Суржинецького яру на території національного природного парку «Подільські Товтри» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій в Україні», присвяченої 80-річчю професора Литовченка О.Ф., Дніпропетровський державний аграрний уіверситет, 29-30 листопада 2010р. – Дніпропетровськ – 2010. – С.115-118.
 188. Кучинська О.П., Жиловський В.І., Чайка Н.А. Управління водно-болотними угіддями національного парку „Подільські Товтри” // «Академику Л.С.Бергу – 135 лет: Сборник научных статей». – Бендеры – 2011. – С. 340-346.
 189. Кучинська О.П., Жиловський В.І. Екологічні проблеми внаслідок повеней та паводків в басейні річки Дністер в межах Хмельницької області // «Академику Л.С.Бергу – 135 лет: Сборник научных статей». – Бендеры – 2011. – С. 153-156.
 190. Кучинська О.П., Жиловський В.І., Дем'янова О.В., Одукалець І.О. Форми та методи еколого-освітньої та еколого-виховної діяльності національного природного парку „Подільські Товтри” // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Випуск-2. – Кам'янець-Подільський: ”Аксіома”. -2010. – С.460-469.
 191. Кучинська О.П., Жиловський В.І. Перспективні напрямки поводження з відходами в харчовій промисловості // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Випуск-2. – Кам'янець-Подільський: ”Аксіома”. -2010. – С.252-257.
 192. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Рябий М.М., Одукалець І.О. До функціонування елементів національної екомережі на прикладі національного природного парку „Подільські Товтри” // Міжнародний екологічний форум „Довкілля для України”. Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011р. – Том 1. – Київ 2011. – С.206-210.
 193. Кучинська О.П., Чайка Н.А. Біоіндикація стану поверхневих вод в межах геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення „Смотрицький каньйон” // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», присвяченої 15-річчю функціонування НПП „Подільські Товтри”, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 10-11 травня 2011р. – Кам'янець-Подільський – 2011. – С.69-71.
 194. Кучинська О.П., Дем'янова О.В., Рябий М.М., Любінська Л.Г., Одукалець І.О. Роль та значення музейного предмета у формуванні екологічної культури // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Геологічні пам'ятки – яскраві свідчення еволюції Землі”, м. Кам'янець-Подільський , 16-20 травня 2011р. –Київ-Логос – 2011. – С.83-84.
 195. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Рябий М.М., Одукалець І.О. До функціонування елементів національної екомережі на прикладі Національного природного парку “Подільські Товтри” // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 8-9.
 196. Любінська Л. Г., Болюх В. О. Флора вищих рослин національного парку “Подільські Товтри” // Український ботанічний журнал. – 1997. – Т. 54, № 2. – С. 192-197.
 197. Любінська Л.Г. Гищук В.П. Фомін В. М. та інші., Комплексний метод оцінки екологічної чистоти // Аграрна наука – селу. – Чернівці, 1998. – С. 13-14.
 198. Любінська Л.Г. Форми екологічного виховання та освіти на базі природно-заповідного фонду // Екологічна освіта та вихованя учнівської молоді : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 25-26 лют. 1998 р. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 27-28.
 199. Любінська Л.Г. Національний природний парк “Подільські Товтри” // Заповідники і національні природні парки України. – К. : Вища школа, 1999– С. 202-207.
 200. Любінська Л.Г., Ковальчук С. І., Матвєєв Л. Г. Природнi цiнностi НПП "Подiльськi Товтри" [монографія].– Кам’янець-Подільський, 1999. – 85 с.
 201. Любінська Л.Г. Frytillaria montana Hoppe (Liliaceae) в НПП "Подiльськi Товтри" // Український ботанічний журнал. – 2000. – Т. 57, № 3. – С. 284-286.
 202. Любінська Л.Г., Кучинська О.П., ЧайкаН.А. Екомоніторинг водних ресурсів в НПП “Подільські Товтри” / Л. Г. // Національні природні парки в екологічній мережі України. –Хмельницький ; Славута, 2001. – C. 63-69.
 203. Любінська Л.Г., Гищук В. П., Вороніна Т.В. та ін. Методика визначення нітроген (IV) оксиду в повітрі // Екологічна освіта на Хмельниччині. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 130-132.
 204. Любінська Л.Г. Методика визначення пилового навантаження на зелені рослини // Екологічна освіта на Хмельниччині. – Кам’янець-Подільський, 2001.– С. 120-123.
 205. Любінська Л.Г. Національний природний парк "Подiльськi Товтри" // Заповідники і національні парки України, – Київ.: Вища школа.- 2001.- С. 202-207.
 206. Любінська Л. Г. Рябий М. М, Особливості антропогенного навантаження в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва “Кам’янець-Подільський” // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. – Кам’янець-Подiльський, 2001. – C. 72-73.
 207. Любінська Л. Г., Матвєєв М. Д. Особливості збереження біорізноманіття в НПП “Подільські Товтри” // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. – Кам’янець-Подiльський, 2001. – C. 13-16.
 208. Любінська Л. Г., Комарніцький В. М. Особливості інтродукції раритетних видів на Поділлі // Материалы Х Международного симпозиума “Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье”. – Симферополь ; Ялта, 2001. – С. 25-30.
 209. Любінська Л. Г., Ковтун І. В. Рiдкiснi види каньйону р. Смотрич в межах м. Кам’янця-Подільського // Український ботанічний журнал. – 2001. – Т. 58, № 1. – С. 59-63.
 210. Любінська Л.Г., Матвєєв М. Д. Роль влади та громади у діяльності НПП «Подільські Товтри» // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – С. 13-16.
 211. Любінська Л.Г. Ковальчук С. І. Стан та перспективи НПП «Озеро Святе» // Національні природні парки в екологічній мережі України (до створення в зоні Малого Полісся Хмельницької обл. нац. природн. парку “Озеро Святе”): зб. наук. пр. за матеріал. всеукр. наук.-природн. конф., яка проводилась з нагоди початку робіт зі створення в зоні Малого Полісся Хмельницької обл. НПП “Озеро Святе” (Хмельницький; Славута, 27 листоп. 2001). – Кам’янець-Подільський : ОІЮМ, 2001. – C. 14-20.
 212. Любінська Л.Г., Гищук В. П. Вороніна Т. В. Особливостi атмосфери: значення, функцiї, антропогенне навантаження, методика дослiдження забруднення та визначення якостi повiтря: методичнi вказiвки для практичних i лабораторних занять з дисциплiни "Основи екології".– Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 18 с.
 213. Любінська Л.Г., Гищук В. П. Вороніна Т. В. Особливостi гiдросфери: значення, функцiї, антропогенне навантаження, методика дослiдження стану та визначення якостi водних ресурсiв: методичнi вказiвки для практичних i лабораторних занять з дисциплiни "Основи екології". – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 22 с.
 214. Любінська Л.Г., Ковальчук С.І. Стан та перспективи НПП "Озеро Святе". В кн.: Національні природні парки в екологічній мережі України. // Збірник наук, праць за матеріалами Всеукр. наук. – практич. конф., Хмельницький – Славута, 2001. – С. 14-20.
 215. Lyudmila Lyubinska. Influence of antropogenic factors jn flora of the Smotrych Canion (Khmelnitsky region, Ukraine) // V International Conferensce Anthropization and Enviroment of Rural Settlements Flora and Vegetation. Uzhorod & Kostryno, Ukraine, 16-18 May 2002. Abstracts. – Kyiv: Phytosociocentre, 2002. – P. 48-50.
 216. Любінська Л.Г., Пономаренко Т.М. Особливості відтворення раритетних видів НПП “Подільські Товтри” // Роль природно- Заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Гримайлів. -2002. –С 63-66.
 217. Любінська Л.Г., Ковальчук С.І. Національний природний парк "Подільські Товтри" – центр екологічної освіти. – // Наук.- практич. конф. присвячена 65-й річниці Хмельницької області. (м.Нетішин, 2-5 жовтня 2002р.). – м.Нетішин. – 2002 – С.16-22.
 218. Любінська Л.Г., Гищук В. П. Вороніна Т. В., Комарніцький В.М. Результати інтродукції рідкісних лікарських видів місцевої флори Поділля // Материалы ХI Международного симпозиума “Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье”. – Симферополь, 2002. – С. 392-395.
 219. Любінська Л.Г. Еколого-освітня та громадська діяльність /Л. Г. Любінська // Заповідна справа в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. – К., 2003. – С. 188-210.
 220. Любінська Л.Г., Гищук В. П. Вороніна Т. В Ерозійні процеси в межах каньйону річки Смотрич // Збірник наукових праць. Серія педагогічна / Кам'янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський. – 2003. – Вип. 5.– С. 132-136.
 221. Любінська Л., Куб’як Л. Природні й історико-культурні цінності Поділля: збереження і використання // Збереження біорізноманіття: традиції та сучасність / відп. ред. Т. Гардащук ; Тов-во “Зелена Україна”. – К. : Хімджест, 2003. – С. 75-81.
 222. Любінська Л.Г., Пономаренко Т. М. Особливості відтворення раритетних видів НПП “Подільські Товтри”. // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. – Гримайлів, 2003. – С. 63-65.
 223. Любінська Л.Г. Особливості деяких інвазійних видів м. Кам’янця-Подільського // Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2003. – С. 96-98.
 224. Любінська Л.Г. Екологічний менеджмент у НПП «Подільські Товтри» /// Різноманіття природи Хмельниччини: зб. ст. за матеріалами конф. “Ландшафтне і біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення”. – Кам’янець-Подiльський, 2004. – С. 184-189.
 225. Любінська Л.Г. Історія вивченя флори Кам’янця-Подільського. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів, 2004. – С. 23-28.
 226. Любінська Л.Г., Кагало О. О., Боєв Ю. М., Баженов О. Л. Короткий нарис історії Кам’янця-Подільського // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів, 2004. – С. 17-20.
 227. Любінська Л.Г., Смотрицько-Дністровські каньйони на Поділлі // Визначення потенційних об’єктів всесвітньої природної спадщини: матеріали семінару, м. Мукачеве, Закарпатська обл., Україна (5-7 жовт. 2004 р.). – Мукачеве, 2004. – С. 12-13.
 228. Любінська Л.Г. Природоохоронні документи в Україні : короткий довідник– Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 72 с.
 229. Любінська Л.Г., Ковальчук С.І. Флора НПП „Подільські Товтри”. Наочно-графічна розробка для ведення фенологічних спостережень. Кам’янець- Подільський , 2004.
 230. Любінська Л.Г., Дяк О. А. Папоротеподібні Кам’янецького Придністров’я // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. (6-7 квіт. 2005 р.): вип. 4, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2005. – Т. 3. – С. 25-28.
 231. Lyudmila G. Lyubinska, Mikola D. Matveev. Park Narodowy «Podilski Towtry» // Przyroda polska. – Nr. 2. – 2005. – S. 34-35.
 232. Любінська Л.Г., Матвєєв М. Д., Кучинська О. П. Природна, наукова та інші цінності ключової території Товтрової гряди Хмельниччини // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність : зб. наук. пр. за підсумками Другої міжнар. наук.-практ. конф. “Кам’янець-Подільський у контесті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність” (14-15 трав. 2005 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від. – 2005. – С. 71-173.
 233. Любінська Л.Г., Рябий М. М.Українсько-європейська співпраця із вивчення біорізноманіття НПП “Подільські Товтри” // Кам’янець-Подільський у контесті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність: зб. наук. пр. за підсумками Другої міжнар. наук.-практ. конф. “Кам’янець-Подільський у контесті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність” (14-15 трав. 2005 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2005. – С. 166-167.
 234. Любінська Л.Г., Федорончук М. М., Шевера М. В. Методичні рекомендації з проведення польової практики. – Ч. 1: Збір рослин та виготовлення гербаріїв. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 32 с.
 235. Любінська Л.Г. Білик Р.Г., Юглічек Л.С. та ін. «Червона книга» Хмельницької області. – Ч. 2: Рослинний світ / Л. Г. Любінська,– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – 220 с.
 236. Любінська Л.Г., Дем’янова О.В., Кучинська О.П., Нікітін О.К. Еколого-освітній аспект в діяльності НПП “Подільські Товтри” // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Національного природного парку “Подільські Товтри” (15-17 трав. 2006 р.). – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 76-82.
 237. Любінська Л.Г., Рябий М. М., Маланчук Т .О. Інвазійний вид Ailanthus altissima (MilL.) Swingle в умовах Кам’янця-Подільського // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 298: Біологія. – С. 85-89.
 238. Любінська Л.Г., Добродзій Н. К. Пономаренко Т. М., Хомовий М. М. Інтродукція лікарських рослин родини Lamiaceae в умовах Кам’янець-Подільського ботанічного саду // Збірник наукових праць / за ред.. М. І. Бахмата. – Кам?янець-Подільський, 2006. – С. 98-101.
 239. Любінська Л.Г., Матвеєв М.Д., Рябий М.М., Діденко Ю.В. Концепція збереження та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів Смотрицького каньйону // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Національного природного парку “Подільські Товтри” (15-17 трав. 2006 р.). – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 197-205.
 240. Любінська Л.Г., Матвєєв М. Д., Ковальчук С. І. Край Кам’янецький – неповторний куточок нашої планети // Край Кам’янецький. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 6-25.
 241. Любінська Л.Г., Добродзій Н. К., Пономаренко Т. М. Особливості інтродукції ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L) Moench. в Кам’янець-Подільському ботанічному саду // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. (6-7 квіт. 2005 р.): вип. 5, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – Т. 2. – С. 123-186.
 242. Любінська Л.Г., Іванова М. О. Особливості онтогенезу Phalacroloma annua (L) Dumort // Синантропізація рослинного покриву України. – К., 2006. – С 12-15.
 243. Любінська Л.Г. , Матвєєв М. Д. Пониззя р. Смотрич – міжнародне водно-болотне угіддя // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Національного природного парку “Подільські Товтри” (15-17 трав. 2006 р.). – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 206-211.
 244. Любінська Л.Г. Шиверекія подільська, астрагал монпелійський, шоломниця весняна, рябчик гірський // Плани заходів щодо збереження видів флори і фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні переліки в межах установ ПЗФ. – Харків, 2006. – С. 26-28, 32-34, 46-48, 52-54.
 245. Любінська Л.Г. Основні міжнародні і загальнодержавні документи в галузі охорони та збереження біорізноманіття // Впровадження цілей охорони біорізноманіття національного природного парку “Подільські Товтри”: метод. рек. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 3-12.
 246. Любінська Л.Г. Особливості Astragalus monspessulanus L в умовах заказника «Мукшанський» (Хмельницька область) // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп.: вип. 6, у 3 т. Любінська Л.Г. Особливості Scopolia carnolica Jasg в умовах НПП «Подільські Товтри» // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер.: Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2007. – Вип. 1. – С. 37-43.
 247. Любінська Л.Г. Охорона біорізноманіття недержавних лісів Хмельницького Придністров’я: [буклет]. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 12 с.
 248. Любінська Л.Г. Кучинська О.П., Рябий М.М. та ін. Путівник “Еколого-пізнавальними маршрутами”: [буклет]– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – 14 с.
 249. Любінська Л.Г., Солярик Д. П., Столяр Т. Г. Аналіз стану сміттєвого забруднення м. Кам’янця-Подільського та перспективи екологізації // Навколишнє середовище і здоровя людини: матеріали міжнар. конф., 18-20 листоп. 2008 р., м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, РВВ, 2008. – С. 112-116.
 250. Любінська Л.Г., Прокопчук О.В., Рябий М.М. Біоіндикація забруднення повітря у м. Кам’янці-Подільському // Навколишнє середовище і здоровя людини: матеріали міжнар. конф., 18-20 листоп. 2008 р, м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, РВВ, 2008. – С. 23-26.
 251. Любінська Л.Г., Зайцева Т. Г. Методика підготовки учнів до виконання наукових робіт з біології // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика: наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 185-196.
 252. Любінська Л.Г., Кагало О.О., Скібіцька Н. В. Національний природний парк ”Подільські Товтри” // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнар. конф. молодих учених, 13-16 серп. 2008 р., м. Кам’янець-Подільський. – К., 2008. – С. 13-16.
 253. Любінська Л.Г. Особливості радіаційного навантаження на природні об’єкти в умовах Кам’янецького Придністров’я // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. ім. І. Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12-13 берез. 2008 р.: вип.7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2008.–– Т. 2 – С. 147-150
 254. Любінська Л.Г., Валентюк В.В. Особливості флори та рослинності Боришковецьких товтр // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – Вип. 1. – С. 16-19.
 255. Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Матвєєв М.Д. Подільські Товтри. // Екологічна енциклопедія / гол. ред. В. А. Толстоухов. – К., 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 114-115.
 256. Любінська Л.Г. Програма екологічної студії // Збірник програм для гуртків, творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямків (для позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів). – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 141-149.
 257. Lyudmila G. Lyubinska The role of alien species in flora and plant communities in the national nature park “Podilski Tovtry” // VIII International Conference jn Antropization and Enviroment of Rural Settlements / Flora and vegetation in changing landscape / Katowice, Poland, 30.06-02.07.2008. – P. 40.
 258. Lyudmila Lyubinska Alien plants of the Podilski Tovtry National Nature park (Ukraine)/ //Biodiversity Reseach & Conservation, 2009. – V. 3.P. 123-131.
 259. Любінська Л.Г., Зав’ялова Л.В., Ільїнська А.П. [та ін.] Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 133-137.
 260. Любінська Л.Г. , Рябий М.М. Дослідження Leopoldia tenuiflora (Тausch) Heldr. в умовах національного природного парку «Подільські Товтри» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К., 2009. – Вип. 22-24. – С. 147-150.
 261. Любінська Л.Г. Знахідка Centaurea iberica на Поділлі // Український ботанічний журнал, 2009. – Т. 4, № 5. – С. 656-658.
 262. Любінська Л.Г. Кущі та кущики у флорі НПП «Подільські Товтри» / Л. Г. Любінська // Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 135-137.
 263. Любінська Л.Г., Рябий М.М. Музей Національного природного парку “Подільські Товтри»” як база для природничої освіти / // Природнича музеологія: теорія і практика: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів; Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 139-140.
 264. Любінська Л., Боєв Ю., Рябий М.М. Національний природний парк «Подільські Товтри» // Заповідними стежками Поділля. Путівник по природній цінності природоохоронних територій. – К., 2009. – С. 2-20.
 265. Любинская Л.Г. О состоянии Pulsatilla nigricans storck на територии национального природного парка «Подольские Толтры» (Украина) // «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения»: материалы конференции, посвященной 10-летию образования Ботанического сада, 27-30 мая 2009 г. – Белгород, 2009. – С. 219-221.
 266. Любінська Л.Г. Рослинний покрив Сорочинських товтр (НПП «Подільські Товтри») // Вісник Чернівецького національного університету. Сер.: Біологія. – Чернівці, 2009. – С. 244-256.
 267. Любінська Л.Г., Стан культурценозів роду Pinus L. в умовах НПП «Подільські Товтри» (Хмельниччина) / Л. Г. Любінська, І. О. Одукалець, М. М. Рябий, О. П. Кучинська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні питання співіснування: людина – рослина». – Дніпропетровськ, 2009. – С. 74-76.
 268. Любінська Л.Г., КучинськаО.П, Одукалець І.О. Структура і особливості функціонування національного природного парку „Подільські Товтри” та роль його в збереженні біорізноманіття / Л. Г. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, присвяч. 10-річчю Рівненського природного заповідника (11-13 черв. 2009 р., м. Сарни). – Рівне, 2009. – С.70-74.
 269. Любінська Л.Г., Рябий М.М., Одукалець І. О. Сyclachacena xanthifolia (Nutt) Fresen в умовах Хмельниччини // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні питання співіснування: людина – рослина». – Дніпропетровськ, 2009. – С. 76-79.
 270. Любінська Л.Г., Білик Р.Г., Казимірова Л. П. Хмельницька область // Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення: наук.-довід. вид. – К., 2009. – С. 250-267.
 271. Любінська Л. Г. Древній та сучасний Китайгород на Поділлі / Л. Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський : Мушинський, 2009. – 8 с.
 272. Любінська Л. Г., Рябий М. М., Базь І. О., Ващенко Д. В. Aconitum eulophum Rchb. на товтрі «Самовита» в НПП «Подільські Товтри» Природно-заповідний фонд України: минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнар. практ. конф., присвяч. 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт Грималів, 26-28 трав. 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 491-494.
 273. Любінська Л. Г. Аналіз флори і рослинності та особливостей території вилучених об’єктів НПП “Подільські Товтри ” // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 180-188.
 274. Любінська Л. Г., Рябий М.М. Equisetum telmateae Ehrh. в заповідних об'єктах Хмельниччини / Л. Г. Любінська, М. М. Рябий // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р.: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Т. 2. – С. 97-98.
 275. Lyudmila G. Lyubinska Hyssopus officinalis L. and Colutea arborescens L. – invasive species in NNP “Podilski Tovtry” // IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. – Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. – Program. Proceedings and Excursions. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine. – 2010. – P. 44.
 276. Любінська Л. Г., Цимбалюк С. В. Навчальна польова практика з ботаніки і освітні компетенції // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – С. 389-394.
 277. Любінська Л. Г., Одукалець І.О., Мусієнко М.М. Особливості насаджень Pinus sylvestris L. в НПП «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університетету. Сер.: Біологія (Біологічні системи). – Т. 2. – Чернівці, 2010. – С. 78 – 86.
 278. Любінська Л. Г. Охоронюванні види Хмельниччини // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин : матеріали міжнар. наук. конф., 11-15 жовтн. 2010 р., м. Київ. – К., 2010. – С. 24-28.
 279. Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Дребет М.В. [та ін]. Літопис НПП «Подільські Товтри» : зб. наук. пр. /– Кам?янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – Т. 13. – С. 16-26, 109-132, 169-186, 211-214, 297-298.
 280. Любінська Л.Г. До історії створення Національного природного парку “Подільські Товтри” // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : міжнародна наук. конф., 10-11 трав. 2011 р., м. Кам'янець-Подільський. Присвяч. 15-річчю функціонування НПП “Подільські Товтри”. – Кам'янець-Подільський, 2011. – С. 74-78.
 281. Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д. Участь науковців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в міжнародних проектах з охорони довкілля // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» (23-25 трав. 2011 року, м. Маріуполь). – 2011.
 282. Матвєєв М.Д., Здерчук І.С. Лабораторно-практичні заняття зі спецметодики викладання природознавства в допоміжній школі. Кам’янець-Подільський, 1993. – 18 с.
 283. Матвєєв М.Д. Розподіл синиць (Pari-dae) в гніздовий період у межах міста Кам'янця-Подільського // Тези доповідей 43-ї звітної наук. конф. кафедр інституту за 1991-1992 рр. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 119-120.
 284. Матвєєв М.Д. Сравнительный анализ заселяемости искусственных гнездовий в нагорных дубравах лесостепной зоны Украины // Птицы бассейна Северского Донца (Матер. 2-й конф. “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца"). – Харьков, 1994. – Вып. 2. – С. 35-38.
 285. Матвєєв М.Д. О привлечении птиц-дуплогнездников в пригородные леса Каменца-Подольского // Матер. 1-ї конф. молодих орнітологів України (Луцьк, 4-6 березня 1994 р.). – Чернівці, 1994. – С. 132-135.
 286. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Любинська І.Б. Екологічна освіта в позашкільних закладах // Матер. наук.-практ. конф. “Екологічна освіта в Подільському регіоні”. – Хмельницький, 1995. – С. 29-31.
 287. Матвєєв М.Д., Гулай В.І., Новак В.О. Птахи Хмельницької області (фауністична характеристика) // Кам'янець-Подільський, 1996. – 31 с.
 288. Матвєєв М.Д. Особливості гніздування великої синиці на Поділлі // Збірн. наук. праць викладачів Кам'янець-Подільського держ. педагог. ун-ту. Педагог. фак-т. – Кам'янець-По-дільський: Абетка, 1996. – Вип. 2. – С. 422-426.
 289. Матвєєв М.Д. Умови гніздування синиць у дібровах Поділля // Матер. 2-ї конф. молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – С. 116-119.
 290. Матвєєв М.Д. Динаміка чисельності синиць у різних типах лісу на Поділлі // Матер. 2-ї конф. молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – С. 119-123.
 291. Матвєєв М.Д. Особливості розмноження великої синиці на Поділлі // Матер. 2-ї конф. молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – С. 123-126.
 292. Матвєєв М.Д. Вплив антропогенних чинників на екологію синиць (Paridae, Passeriformes) Поділля // Матер. Міжнародн. наук.-практ. конф. “Чорнобиль: екологія, природа, суспільство". – Умань, 1996. – С. 188-189.
 293. Матвєєв М.Д. Структура та видовий склад змішаних зграй птахів у негніздові періоди року в біотопах Поділля // Збірн. наук. праць викладачів Кам'янець-Подільського держ. педагог. ун-ту. Педагог. фак-т. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 1997. – Вип. 3. – С. 92-96.
 294. Матвєєв М.Д. Територіальні зв'язки та ієрархічна структура популяцій великої (Parus major L.) та блакитної (Parus caeruleus L.) cиниць на Поділлі // Збірн. наук. праць викладачів Кам'янець-Подільського держ. педагог. ун-ту. Педагог. фак-т. – Кам'янець-Подільський¬: Абетка, 1997. – Вип. 3. – С. 96-101.
 295. Матвєєв М.Д. Деякі аспекти просторових кормопошукових ніш синиць (Paridae) фауни Поділля // Матер. Всеукр. науково-практ. конф. “Екологічна освіта та виховання учнівської молоді”. – Кам’я-нець-Подільський, 1998. – С. 89-92.
 296. Матвєєв М.Д. Поширення синиць (Pari-dae) на Поділлі // Матер. конф. “Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття“. – Канів, 1998. – С. 201-203.
 297. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Структура населення птахів лісових біотопів національного природного парку “Подільські Товтри” в гніздовий період // Матер. конф. “Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття“. – Канів, 1998. – С. 203-204.
 298. Матвєєв М.Д. Территориальное поведение и демографическая структура популяций черноголовой гаички (Parus palustris L.) на Подолье // Наукові записки державного природознавчого музею. – Т. 14. – Львів: Вид-во держ. природознавчого музею, 1998. – С. 26-31.
 299. Матвєєв М.Д. Попередній список фауни хребетних НПП “Подільські Товтри” - Природні цінності національного природного парку “Подільські Товтри”. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 52-86.
 300. Матвєєв М.Д., Атемасова Т.А. Василий Поликарпович Храневич - Орнитологи Украины. Библиографический справочник. – Вып. 1. – Харьков, 1999. – С. 100-102.
 301. Матвєєв М.Д. Використання регіонального краєзнавчого матеріалу на уроках зоології (7 клас) // Зб. наук.праць Кам’янець-Подільського державного ун-ту. Серія педагог. – Вип. 4. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – С. 122-127.
 302. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Особливості збереження біорізноманіття в Національному природному парку “Подільські Товтри” // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. Зб. на-ук. праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ. конф., присвяченої 200-річчю за-кладання Самчиковського парку (21-22 серпня 2001 р.). – Кам’янець-Поділь-ський: ОІЮМ, 2001. – С. 13-16.
 303. Матвєєв М.Д. Орнітофауна заказника “Озеро Святе” та навколишніх територій // Національні природні парки в екологічній мережі України (до створення в зоні Малого Полісся Хмельницької області Національного природного парку “Озеро Святе”): Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф., яка проводилася з нагоди початку робіт зі створення в зоні Малого Полісся Хмельн. обл. Націон. природного парку “Озеро Святе” (Хмельни-цький – Славута, 27 листопада 2001 р.). – Кам’янець-Подільський: Пр. вид-во “ОІЮМ”, 2001. – С. 24-27.
 304. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Рябий М.М. Роль влади та громади у діяльності НПП “Подільські Товтри” // Національні природні парки в екологічній мережі України (до створення в зоні Малого Полісся Хмельницької області Національного природного парку “Озеро Святе”): Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф., яка проводилася з нагоди початку робіт зі створення в зоні Малого Полісся Хмельн. обл. Націон. прир. парку “Озеро Святе” (Хмельницький – Славута, 27 листопада 2001 р.). – Кам’янець-Подільський: Пр. вид-во “ОІЮМ”, 2001. – С. 73-75.
 305. Матвєєв М.Д., Казимірова Л.П., Білик Р.Г., Новак В.О. Види рослин і тварин, що охороняються в області // Екологічна освіта на Хмельниччині. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – С.156-169.
 306. Матвєєв М.Д. Регіональний ландшафтний парк “Мальованка” // Національна доповідь про стан ІВА територій України. – К., 2001. – С. 21.
 307. Матвєєв М.Д., Тищенко В.М. Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку “Подільські Товтри”. - Міграційний статус кажанів в Україні: за редакцією Ігоря Загороднюка. – К., 2001. – С. 93-94.
 308. Матвєєв М.Д. Червонокнижні види орнітофауни Національного природного парку “Подільські Товтри” // Роль природно-заповідних територій Західного По-ділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різнома-ніття: Українсько-польська наукова конференція. Гримайлів, 23-25 травня 2002 року. – Гримайлів, 2002. – С. 99-101.
 309. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Ковальчук С.І. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Циківський” // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 6. – Реєстр. № 0110U007541, облік. № 0211U003082. – С. 317-324.
 310. Матвєєв М.Д., Гордій Н.М. Фауна Лускокрилих (Lepidoptera) м. Кам’янця-Подільського та його околиць // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 6. – Реєстр. № 0110U007541, облік. № 0211U003082. – С. 262-271.
 311. Матвєєв М.Д., Тищенко В.М. Кажани м. Кам’янця-Подільського // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 2. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2003. – С. 81-83.
 312. Матвєєв М.Д., Воронюк О. Характеристика орнітофауни Кам’янця-Подільського // Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми: Матер. наук.-практичн. конференції. – Нетішин, 2003. – С. 87-89.
 313. Матвєєв М.Д., Рабчевський Р. Фауністична характеристика регіонального ландшафтного парку «Мальованка» // Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми: Матер. наук.-практичн. конференції. – Нетішин, 2003. – С. 27-30.
 314. Матвєєв М.Д., Табачишин В.Г. Дрофа и стрепет на Подолье // Дрофиные птицы России и сопредельных стран. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. – Вып. 2. – С. 76-82.
 315. Мавєєв М.Д. Орнітофауна Східного Поділля // Пріоритети орнітологічних досліджень: Матер. і тези доповідей VІІІ наук. конф. орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке (24.07.1810-03.03.1873), м. Кам’янець-Подільський, 10-13 квітня 2003 р. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2003. – С. 49-56.
 316. Матвєєв М.Д., Мороз О.М., Шевера М.В. Густав Бельке (Gustav Belke) – дослідник природи Поділля ХІХ століття // Пріоритети орнітологічних досліджень: Матер. і тези доповідей VІІІ наук. конф. орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке (24.07.1810-03.03.1873), м. Кам’янець-Подільський, 10-13 квітня 2003 р. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2003. – С. 149-151.
 317. Матвєєв М.Д., Тищенко В.М. Літнє населення кажанів м. Кам’янця-Подільського // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип. 61: Лісівництво. – С. 126-131.
 318. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Бакотська затока – об’єкт Смарагдової мережі // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. Вип.. V. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2003. – С. 138-140.
 319. Матвєєв М.Д., Воронюк О. Синантропні тенденції окремих видів орнітофауни м. Кам’янця-Подільського // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення. Матер. Між нар. конф. Студентів і молодих вчених (Львів, 11-13 квітня 2003 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2003. – С. 46-49.
 320. Матвєєв М.Д. Орнітокомплекси урбанізованих ландшафтів м. Кам’янця-Подільського // Збірник праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика» (30-31 жовтня 2003 р.). – Хмельницький: Еко-Хмельницький, 2003. – С. 98-101.
 321. Матвєєв М.Д. Нарис історії дослідження фауни м. Кам’янець-Подільський // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 29-35.
 322. Матвєєв М.Д., Гордій Н.М. Фауна лускокрилих (Lepidoptera) міста та його околиць // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 147-152.
 323. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О. Іхтіофауна // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 155-158.
 324. Земноводні // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 158-160.
 325. Матвєєв М.Д. Плазуни // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 160-162.
 326. Матвєєв М.Д. Орнітофауна міста та його околиць // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 162-171.
 327. Матвєєв М.Д., Тищенко В.М. Ссавці // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 171-175.
 328. Матвєєв М.Д. Біологія. Частина І: Ботаніка. Зоологія // Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2004. – 208 с.
 329. Матвєєв М.Д., Гордій Н.М. Історія дослідження та видовий склад метеликів (Lepidoptera) фауни Національного природного парку «Подільські Товтри» // Різноманіття природи Хмельниччини: Зб. статей за матеріалами Всеукр. науково-практ. конф. «Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення» (м. Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003 р.). – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С. 9-14.
 330. Матвєєв М.Д. Характеристика хребетних Vertebrata фауни Хмельницької області // Різноманіття природи Хмельниччини: Зб. статей за матеріалами Всеукр. наково-практ. конф. «Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення» (м. Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003 р.). – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С. 69-77.
 331. Матвєєв М.Д. Характеристика хребетних (Vertebrata), що занесені до Європейського Червоного списку та поширені на природоохоронних територіях Хмельниччини // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів (7-8 квітня 2004 р.). – Вип. 3. – Т. 3. – Кам’янець-Подільський: - Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2004. – С. 15-18.
 332. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Park Narodowy «Podilski Towtry» // Przyroda polska. – Nr. 2. – 2005. – S. 34-35.
 333. Матвєєв М.Д., Тищенко В., Бовтунова Ю. До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини //Наук. вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Вип. 17 (2005). – Ужгород, 2005. – С. 173-183.
 334. Матвєєв М.Д. Сучасний стан іхтіофауни водойм Національного природного парку «Подільські Товтри»// Наукова спадщина К.І. Геренчука у контексті природничих досліджень: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження К.І. Геренчука, м. Кам’янець-Подільський, 14-16 грудня 2004 р. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 114-121 с.
 335. Матвєєв М.Д. Роль Національного природного парку «Подільські Товтри» у збереженні глобально-загрозливих видів хребетних тварин // Кам’янець-Подільський у контексті укр.-європ. зв’язків: Зб. наук. праць за підсумками ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Кам’янець-Подільський у контексті укр.-європ. зв’язків» (14-15 травня 2005 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2005. — С. 169-171.
 336. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Кучинська О.П. Природна, наукова та інші цінності ключової території Товтрової гряди Хмельниччини // Кам’янець-Подільський у контексті укр.-європ. зв’язків: Зб. наук. праць за підсумками ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Кам’янець-Подільський у контексті укр.-європ. зв’язків» (14-15 травня 2005 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-видавн. відділ, 2005. — С. 171-173.
 337. Матвєєв М.Д. До поширення рідкісних видів птахів на території Національного природного парку «Подільські Товтри» // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матер. ІV Міжнар. наук. конф. (м.Чернівці, 5-6 травня 2005 року) — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — С. 447-452.
 338. Матвєєв М.Д. До поширення рідкісних видів птахів на території Національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. — Вип. 260: Біологія. — Чернівці: «Pyra», 2005. — С. 134-140.
 339. Матвєєв М.Д. Рідкісні види птахів фауни Кам’янця-Подільського // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Зб. за підсумками звітної наукової конф. викладачів і аспірантів. – Вип. 4.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2005. – Т. 3. – С.81-83.
 340. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Колодій В.А., Мисько В.З. Педагогічна практика для студентів і магістрантів спеціальностей «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» // Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. — 96 с.
 341. Матвєєв М.Д., Винокур І.С., Гладченко П.М., Ковальчук С.І., Колотило Т.І., Красуцький М.І., Любінська Л.Г., Трубчаніннов С.В. Край Кам’янецький: Документально-публіцистичне видання // Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – 128 с.
 342. Матвєєв М.Д. Історичний нарис досліджень природи Хмельниччини. Фауна. // Заповідні перлини Хмельниччини / під ред.. Т.Л.Андрієнко. – Хмельницький: ПАВФ «Інтрада», 2006. – С. 10-13.
 343. Матвєєв М.Д. Тваринний світ Хмельниччини // Заповідні перлини Хмельниччини / під ред.. Т.Л.Андрієнко. – Хмельницький: ПАВФ «Інтрада», 2006. – С. 62-71.
 344. Матвєєв М.Д. Раритети тваринного світу Хмельниччини // Заповідні перлини Хмельниччини / під ред.. Т.Л.Андрієнко. – Хмельницький: ПАВФ «Інтрада», 2006. – С. 71-112.
 345. Матвєєв М.Д. Зоопарк // Заповідні перлини Хмельниччини / під ред.. Т.Л.Андрієнко. – Хмельницький: ПАВФ «Інтрада», 2006. – С. 167-168.
 346. Матвєєв М.Д., Ремішевська О.В. Пам’ятка природи загальнодержавного значення «Смотрицький каньйон» і охорона рідкісних видів орнітофауни // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Зб. за підсумками звітної наукової конф. викладачів і аспірантів. – Вип. 5.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Т. 2. – С.185-187.
 347. Матвєєв М.Д. Концепція збереження та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів Смотрицького каньйону // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – С. 197-206.
 348. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Пониззя р. Смотрич – міжнародне водне-болотне угіддя // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – С. 206-211.
 349. Матвєєв М.Д. Фауна // «Мале Полісся» - проектований національний природний парк України (Хмельницька обл.) / Під ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2007. – 23-27.
 350. Матвєєв М.Д. Фауна // Верхнє Побужжя - проектований національний природний парк України (Хмельницька обл.) / Під ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2007. – 20-26.
 351. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О. Зауваження та пропозиції щодо збереження видового різноманіття фауни Національного природного парку «Подільські Товтри» // Впровадження цілей охорони біорізноманіття Національного природного парку «Подільські Товтри»: Методичні рекомендації / Укладач Любінська Л.Г. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – С. 27-29.
 352. Матвєєв М.Д. Територіальна поведінка синиці блакитної (Parus caeruleus L.) в умовах Поділля // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 6. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т. 3. – С. 78-81.
 353. Матвєєв М.Д. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г., Таращук С., Деркач О., Мішта А., Ворона Е., Возний Ю., Куцоконь Ю., Кардаш С., Василюк А., Коломіцев Г., Новак В., Тарасенко М., Козак М. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. – Чорноморська програма Верландс Інтернешил// Київ, 2007. – 92 с.
 354. Матвєєв М.Д. Міграція та територіальні зв’язки синиці чорної (Parus ater L.) в умовах Поділля // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Серія природничі науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – С. 46-49.
 355. Матвєєв М.Д., Задорожнюк А.Б., Казанішена Н.В., Гордій Н.М. Природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. Т. 12. : Матер. восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 80-103.
 356. Матвєєв М.Д. Орнітофауна Національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Випуск 23. – С. 73-81.
 357. Матвєєв М.Д. Охорона та збереження орнітофауни Малого Полісся // Навколишнє середовище і здоров’я людини : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 18-20 листопада 2008 р. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 201-5-209.
 358. Матвєєв М.Д. Фауна хребетних геологічної пам’ятки природи загально-державного значення «Смотрицький каньйон» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 49-75.
 359. Матвєєв М.Д., Гончарська Т.С. До поширення видів птахів у верхній течії р. Смотрич // Збірник наукових праць студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Випуск 3. – С. 87-92.
 360. Матвєєв М.Д. Орнітофауна садів Кам’янецького Придністров’я // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т. 2. – С. 151-152.
 361. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О., Дребет М.В., Лішук А.В. Орнітоценоз лучно-чагарникових ділянок природно-заповідного фонду Західноподільського Придністров’я в межах НПП «Подільські Товтри» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С.104-116.
 362. Матвєєв М.Д. Фауна // Путівник. Хмельницька область / редкол.: І.Курус (голова) [та ін.]. – К.: Богдана, 2010. – С. 41.
 363. Матвєєв М.Д. Результати моніторингу чисельності птахів у заказнику загальнодержавного значення «Панівецька дача» (Хмельницька обл.) // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 691-694.
 364. Матвєєв М.Д. Природа унікального краю – Малого Полісся // під ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський: вид-во ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с.
 365. Матвєєв М.Д. Людмила Григорівна Любінська (до 50-річчя з дня народження) // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 436-440.
 366. Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Сидорчук Ю.В., Тарасенко М.О.Зимова фауна кажанів Chiroptera Гуменецької штольні (НПП «Подільські Товтри») // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – 2010. – С. 124-149.
 367. Матвєєв М.Д., Григорчук А.А. Орнітофауна лісосмуг Кам’янецького Придністров’я // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 68-77.
 368. Матвєєв М.Д., Придеткевич С.С., Тарасенко М.О. Орнтіофауністичні комплекси антропогенних ландшафтів Поділля // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 18-19 листопада 2010 р. / за загальною редакцією Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 26-28.
 369. Матвєєв М.Д. Віхи життя Каленика Івановича Геренчука // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 18-19 листопада 2010 р. / за загальною редакцією Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 6-7.
 370. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводном пруду около с. Бальковцы // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. 5. – С. 26.
 371. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводніх прудах около с. Авратин // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 26.
 372. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Куриловка // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 26.
 373. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Гоноровка // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 26.
 374. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Бубновка // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 27.
 375. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Юхимовцы // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 27.
 376. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в каньоне р.Тернавка // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 27
 377. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Чолгузов // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 28.
 378. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводном пруду «Чернеловка» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 29.
 379. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на пруду в орнитологическом заказнике «Кузминский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 29.
 380. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на сельхозполях в окрестностях с. Грицев // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 29.
 381. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводном пруду «Грицев» в русле р.Хомора // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 30.
 382. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на территории гидрологических заказников «Староконстантиновсикй» (р.Случ) и «Икопотский» (р.Икопоть) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 30.
 383. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в орнитологическом заказнике «Великоберезнянский» (р.Хомора) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 30.
 384. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах около с. Черный Остров // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 31.
 385. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Моломолинецкий» (р.Хомора) и «Икопотский» (р.Икопоть) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 31.
 386. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в орнитологическом заказнике «Ярославский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 32.
 387. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Башта» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 32-33.
 388. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на Щедровском водохранилище // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 33.
 389. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Христовский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 33.
 390. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах «Новая Синявка» (р. Иква) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2010 г. – Вып. – 5. – С. 33.
 391. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В., Мартынюк В.Ю. Pan-European Distribution of White-Nose Syndrome Fungus (Geomyces destructans) not Associated with Mass Mortality // PLoS ONE. – 2010. – Р.122-134.
 392. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Участь науковців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в міжнародних проектах з охорони довкілля // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2011 р.). – Маріуполь, 2011. – С. 492-493.
 393. Матвєєв М.Д., Карамушка В.І., Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Касіяник І.П., Ющук А.І., Чайка Н.А., Гаврилюк В.Б., Рябий М.М., Тарасова О.С., Нікітін А.О., Козак М.І., Дребет М.В., Колодій В.А. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я: монографія // за ред. В.І.Карамушки, Л.Г.Любінської, М.Д.Матвєєва. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 280 с.
 394. Матвєєв М.Д., Колодій В.А., Соболь В.І. Методика навчання біології : навчальний посібник. // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
 395. Матвєєв М.Д., Андрієнко Т.Л., Білик Р.Г., Казімірова Л.П., Юглічек Л.С. Національний природний парк «Мале Полісся»: нариси до створення. // Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Мошинського В.С., 2011. – 98 с.
 396. Матвєєв М.Д. Загальні аспекти перекривання просторових кормопошукових ніш синиць Paridae в умовах Кам’янецького Придністров’я // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. научн. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). 1-4 декабря 2011 г., г. Харьков, Украина. В 2-х кн. Кн. 1. / под ред. М.В. Баника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. – Харьков, 2011. – C. 172-183 (Сомовская библиотека. Вып. 1. Кн. 1.).
 397. Матвєєв М.Д. Орнітофауна Малополіського Погориння та шляхи її охорони // Ландшафтне та біологічне різноманіття Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу (екологічні та природоохоронні аспекти): матеріали регіональної науково-практичної конференції «Екологія Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу», м. Славута – м. Нетішин, 15-16 грудня 2011 р. – Славута, 2011. – С. 58-64.
 398. Матвєєв М.Д., Войткевич Н.В. Іхтіофауни водойм Національного природного парку «Подільські Товтри» // Літопис НПП «Подільські Товтри» – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 14. – Реєстр. № 0110U007541, облік. № 0211U003082. – С. 162-167.
 399. Матвєєв М.Д., Гаврилюк В.Б., Зеленський В.А. Зв’язок з виробництвом – важлива складова підготовки фахівців // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 64-67.
 400. Матвєєв М.Д., Бондар О.І. Лепідоптерофауна Хмельницької частини Північного Поділля // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 38-51.
 401. Матвєєв М.Д., Войткевич Н.В. Дослідження іхтіофауни деяких водойм Національного природного парку «Подільські Товтри» у 2010-2011 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 82-89.
 402. Матвєєв М.Д. Деякі аспекти ієрархічної структури змішаних територіальних зграй птахів // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування (присвячується 15-річчю функціонування НПП «Подільські Товтри»): матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. - Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2011. – С. 79-82.
 403. Матвєєв М.Д., Дребет М.В. Зимівля кажанів роду Eptesicus (Chiroptera) в підземеллях НПП «Подільські Товтри» (Україна) // Вісник зоології. – 45 (3). – 2011. – С. 18.
 404. Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Охорона біорізноманіття в недержавних лісах Хмельницького Придністров’я : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2007. – 188 с.
 405. Матвєєв М.Д, Дребет М.В, Сидорчук Ю.В, Тарасенко М.О Зимова фауна кажанів (Chiropthera) Гуменецької штольні (НПП "Подільські Товтри"). Подільський природничий вісник. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 109 – 132;
 406. Новосад В. В., Крицька Л. І., Любінська Л.Г. Особливості систематичної структури, природно-видового та флористичного різноманіття НПП «Подільські Товтри» // Різноманіття природи Хмельниччини : зб. ст. за матеріалами конф. “Ландшафтне і біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення”. – Кам’янець-Подiльський, 2004. – С. 242-247.
 407. Новосад В. В., Крицька Л. І., Любінська Л. Г. Раритетний фітофонд судинних рослин НПП “Подільські Товтри”: сучасний стан вивчення та збереження // Вісник національного науково-природничого музею. Сер. ботанічна. – Ч. 2. – К., 2005-2007. – С. 281-292.
 408. Новосад В. В., Крицька Л. І., Любінська Л. Г. Фітобіота національного природного парку «Подільські Товтри». Судинні рослини : [монографія]. –Т. 2. – Київ : Фітон, 2009. – 292 с.
 409. Новосад В. В., Крицька Л. І., Любінська Л. Г. Аутфітосозологічний кадастр раритетних видів НПП «Подільські Товтри» (біоморфологічні, еколого-ценотичні, cозологічні та екотопологічні аспекти) // Природно-заповідний фонд України: минуле, сьогодення, майбутнє: матеріали міжнар. практ. конф., присвяч. 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт Грималів, 26-28 трав. 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 454 – 460.
 410. Онищенко В. А., Любінська Л.Г. Грабово-дубові ліси урочища Панівецька дача (Хмельницька обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер.: Біологія. – Чернівці, 2006. – Вип. 298. – С. 128 – 135.
 411. Оптасюк О. М., Любінська Л.Г. Льон бессарабський / Л. Г. Любінська, // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009.– C. 521.
 412. Оптасюк О. М., Любінська Л. Г. Нові дані до поширення L. basarabicum на території Хмельницької області // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 445-452.
 413. О. V. Godlevska, M. A. Ghazali, M. V. Drebet, V. M. Tyshchenko, V. Ju. Martynjuk. RESULTS OF THE FIRST FULL WINTER BAT CENSUS IN TWO BAT KEY UNDERGROUND SITES IN THE CENTRAL PODILLYA (UKRAINE). Вісник зоології 2010.
 414. Плахтій, П. Д., Любінська Л.Г., Оптасюк. О.М., Гуменюк І.Д. Основи наукознавства: навч. посіб. / за ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
 415. Смола О.М., Вахняк В.С., Нікітін А.О Динаміка деяких агрохімічнихвластивостей чорноземів типових південно-західного Лісостепу // Збірник статей присвячений 100-річчу з дня народження професора С.С. Сербіна "Проблеми збереження родючості ґрунтів і їх раціональне використання" – Кам‘янець-Подільський. – 2010. – С. 72-77.
 416. Sebastien J. Puechmaille. Pan-European Distribution of White-Nose Syndrome Fungus (Geomyces destructans) Not Associated with Mass Mortality / Sebastien J. Puechmaille; Gudrun Wibbelt; Vanessa Korn; Hubert Fuller; Frederic Forget; Kristin Muhldorfer; Andreas Kurth; Wieslaw Bogdanowicz; Christophe Borel; Thijs Bosch; Thomas Cherezy; Mikhail Drebet; Tamas Gorfol; Anne-Jifke Haarsma; Frank Herhaus; Guenael Hallart; Matthias Hammer; Christian Jungmann; Yann Le Bris; Lauri Lutsar; Matti Masing; Bart Mulkens; Karsten Passior; Martin Starrach; Andrzej Wojtaszewski; Ulrich Zophel; Emma C. Teeling. // http://www.plosone.org/article/info 3Adoi 2F10.1371 2Fjournal.pone.0019167 references.
 417. Тарасенко М.О., Матвєєв М.Д., Дребет М.В. Орнітоценоз лучно-чагарникових ділянок природозаповідного фонду Західноподільського Придністров’я в межах НПП «Подільські Товтри» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки, 2010.
 418. Чорней І. І., Кагало О. О., Любінська Л.Г. Рябчик гірський // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 139.
 419. Шевера М. В., Протопопова В. В., Любінська Л. Г. та ін.] Екологія малих поселень (ІХ Міжнародна наукова конференція “Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність”, (Кам’янець-Подільський; Бояни, 29 черв.-1 лип. 2010 р.) // Вісн. НАН України. – 2010. – № 12. – С. 95-97.
 420. Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. Зіновать біла // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 455.
 421. Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. Зіновать Блоцького // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 456.
 422. Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. Зіновать подільська // Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. – C. 459.
 423. Юрченко М.В., Левко Л.А., Кучинська О.П., Дем'янова О.В. Природоохоронна робота Гораївського первинного осередку ВЕЛ на теренах Староушицької спеціалізованої школи I-III ступенів екологічного напрямку // Міжнародний екологічний форум „Довкілля для України”. Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011р. Перспективи впровадження моделі „зеленої економіки” в Україні. Матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму 21 квітня 2011р.- Том 2. – Київ 2011. – С.190-194.