Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

ГРУШКА

Село, розташоване за 46 км від райцентру і залізничної станції Кам'янець-Подільський.
Тут працюють середня школа, клуб із залом на 500 місць, бібліотека. народний музей. Діють фельдшерсько-акушерський пункт, дитясла. Жителів обслуговує швейна майстерня.
Вперше село згадується в iсторичних документах з кiнця XV столiття. На територiї села виявлено знаряддя працi доби пiзнього палеолiту та залишки поселення трипiльської культури.

Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. - К., 1971.

1199. Грушка с. — расположено на возвышенной равнинѣ, при рѣчкѣ Жванчикѣ, впадающей въ р. Ушицу. Отъ г. Старой-Ушицы въ разстояніи 10 вер. къ с.; ближайшая ж.-д. ст. "Романкоуцы" въ Бессарабіи въ 25 вер. Климатическія условія благопріятны; почва глинисто-песчаная. Г. — село древнее; оно встрѣчается въ документахъ историческихъ съ конца XV в. какъ королевщина, но затѣмъ это село стаетъ наслѣдственнымъ имѣніемъ Стадницкихъ. Церковь — деревянная, въ честь Успенія Божіей Матери, сооружена въ 1778 г. стараніемъ помѣщицы Марціаны Старжинской, при участіи прихожанъ, по благословенію уніатскаго архіеп. Льва Шептицкаго; существуетъ и понынѣ. Иконостасъ — трехъ-ярусный, устроенъ въ 1873 году. Въ церкви есть мѣстно чтимый образъ Пресв. Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, держащимъ свитокъ въ рукахъ; объ этой иконѣ упоминается въ визитѣ 1750 г. Въ приходѣ имѣется министерское одноклассное училище, открытое въ 1881 году. Причтовыя помѣщенія возведены на суммы позем. сбора въ 1896 году. Церковной земли: усад. 2245 саж., пах. 37 дес. 2172 саж., — всего 38 дес. 2017 саж. Прихожанъ 386 д. м. п. и 335 д. ж. п.; занимаются по преимуществу хлѣбопашествомъ. Католиковъ до 20 душъ.

Сѣцинскiй Е. Приходы и церкви Подольской губернiи. Каменецкiй уѣзд. - с.928.