Вернуться в главное меню

Логотип НПП

В главное меню

На новости

НОВОСТИ – Сообщение о работе НТС

3 ноября 2011 года в Национальном природном парке «Подільські Товтри» прошло расширенное заседание научно-технического совета, на котором был рассмотрен отчёт по научно-исследовательской работе «Разработка проекта организации территории НПП «Подільські Товтри», охраны, возобновления и рекреационного использования его природных комплексов и объектов, І этап».

Голова засідання - директор НПП «Подільські Товтри» Янковський Олег Йосипович

На засіданні були присутні – члени науково- технічної ради парку, запрошені представники районних органів влади, спеціально уповноважених органів в галузі екології природокористування.

Чумак Микола Петрович. – начальник відділу розвитку інфраструктури Кам'янець-Подільської райдержадміністрації,

Базишин Олександр Васильович – заступник начальника управління Держкомзему в Кам'янець-Подільському районі,

Касіяник Ігор Петрович – к.г.н. доцент КПНУ імені Івана Огієнка,

Якубаш Руслан Анатолійович - екологічний інспектор в Хмельницькій області.

Запрошені від Державного закладу «ДЕА» Мінекології України:

Третяк Антон Миколайович – директор ННІ економіки та екології при- родокористування ДЗ «ДЕА», член-кореспондент НААНУ, доктор економіч- них наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України;

Юрченко Анатолій Дмитрович – завідувач кафедрою екології та еконо- міки землекористування ДЗ «ДЕА», кандидат економічних наук, заслужений працівник сільського господарства України;

Леонець Володимир Олександрович – професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», кандидат економічних наук, доцент;

Другак Валентина Миколаївна – професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», доктор економічних наук, доцент;

Кузьмінський Валентин Олександрович – доцент кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», кандидат сільськогосподарських наук.

Порядок денний:

1. Про звіт з науково-дослідної роботи «Розроблення проекту органі зації території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, I етап».

2. Про стан лісових насаджень (шпилькових порід) та особливості відновлення корінних деревостанів.

На засіданні НДР було прослухано доповідь Третяка А.М. про основні результати, одержані в процесі виконання НДР та обговорено результати досліджень.

В основі доповіді розглядались питання щодо необхідності врахування унікальних територіальних умов функціонування НПП «Подільські Товтри», обумовлених його сучасним природо-ресурсним потенціалом, територіальною структурою, особливостями здійснення господарської та гірничо–добувної та рекреаційної діяльності.

Розглянуті перспективи подальшої роботи та проведення ІІ етапу науково-дослідної роботи, відповідно результатів аналізу землекористування парку.

Обговорювалась проблематика використання природно-ресурсного потенціалу парку. Для поширення природно-рекреаційної зони на землі с\г призначення, внесена пропозиція встановити форми взаємовідносин адміністрації парку з аграрними землекористувачами і органами місцевого самоврядування. Вирішено також продовжити дослідження діяльності гірничо-добувних підприємств: вплив з точки зору техногенного забруднення природних територій, проведення системної природоохоронної політики в межах території парку; проводити гідрографічні дослідження та інші важливі аспекти діяльності парку.

Рада постановила:

1. Схвалити звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення проекту організації території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, I етап»

2. Погодитись із висновками ННІ економіки та екології природокористування щодо необхідності врахування унікальних територіальних умов функціонування НПП «Подільські Товтри», обумовлених його сучасним природно-ресурсним потенціалом, територіальною структурою, функціональним зонуванням, особливостями здійснення господарської та гірничо-добувної діяльності при виконанні подальших етапів розроблення проекту.

3. Прийняти до відома інформацію щодо результатів аналізу землекористування території НПП «Подільські Товтри» стосовно суттєвих розбіжностей щодо загальної площі з даними державного земельного кадастру, державних актів на право постійного користування землею та Указом Президента України і Постановою Кабінету Міністрів України щодо організації землекористування парку. Зокрема, площа землекористування постійного користування за даними, наведеними в Указі Президента України і Постанові Кабінету Міністрів України, на 277,8 га більша від даних обліку земель в складі державного земельного кадастру. Крім того, загальна площа землекористування НПП за даними державного земельного кадастру більша на 7,1 тис. га від даних, визначених Указом Президента України. У цьому зв’язку, рекомендувати адміністрації парку включити в II етап розроблення проекту проведення кадастрової інвентаризації планово-картографічних матеріалів різних періодів та ідентифікації прав на землю в межах НПП.

4. Враховуючи, що в процесі створення НПП не було включено у територію парку прилеглі землі водного фонду Дністровського водосховища, рекомендувати при розробці проектних рішень вивчити та обґрунтувати таке рішення із врахуванням того, що при створенні Хотинського національного природного парку половина Дністра та водосховища були включені у цей парк.

5. Погодитись з висновками авторів науково-дослідної роботи щодо необхідності удосконалення функціонального зонування території НПП враховуючи, що в цілому в структурі природно-ресурсного потенціалу парку природно-рекреаційні ресурси займають лише 6,6 %.

6. Вважати доцільним поширити режим зони рекреації на землі сільськогосподарського призначення та встановити форми взаємовідносин адміністрації парку з аграрними землекористувачами і органами місцевого самоврядування щодо здійснення аграрного землекористування з урахуванням функцій парку. При обґрунтуванні проектних заходів особливу увагу звернути на доцільність опрацювання проектів еколого-економічного і соціального розвитку аграрної сфери в розрізі адміністративних районів і територій відповідних сільських та селищних рад. З цією метою можуть бути проведені за окремою програмою польові дослідження і здійснено системний аналіз екологічних, соціальних та економічних проблем використання земельних ресурсів в межах відповідних адміністративних одиниць. Порядок виконання цих робіт авторами науково-дослідної роботи викладено в Додатку до звіту по першому етапу. В агроландшафтах парку передбачити системне розміщення «плям» природної деревної, чагарникової і лугової рослинності, приурочених до елементів рельєфу, що відповідатиме одночасно завданням формування культурних ландшафтів і завданням протиерозійної організації територій аграрних підприємств.

7. При польовому обстеженні території дослідити реальні результати діяльності гірничо-добувних підприємств під кутом зору техногенного забруднення території і його екологічних наслідків. При цьому оцінити наслідки накопичення не лише промислових, а і побутових відходів в межах НПП. Звернути увагу на необхідність обґрунтування проведення системної природоохоронної політики в межах території парку та здійснення заходів щодо підвищення її ефективності, зокрема, шляхом координації зусиль усіх причетних до цієї діяльності органів влади і громадських організацій. При польовому обстеженні ландшафтів в межах парку доцільно акцентувати увагу і на дослідженні форм та обсягів техногенного їх забруднення шляхом нпорушення норм чинного законодавства щодо здійснення викидів і скидів, накопичення вторинних відходів промисловості та побутових відходів.

8. Здійснити за окремою програмою гідрографічні дослідження стану річок, струмків і водоймищ на території парку з аналізом наявності і стану прибережних смуг і водоохоронних зон, господарської діяльності в їх межах, характеру і обсягу промислових і побутових скидів, влаштування звалищ, несанкціонованого добування з русел піску, гравію тощо. Провести аналіз результатів державного моніторингу за станом поверхневих вод на 6 створах державної і 6 створах регіональної мереж.

9. В процесі проведення польового обстеження території здійснити інвентаризацію територій і об’єктів природоохоронного фонду місцевого значення, визначити актуальність охоронних зобов"язань, передбачати при необхідності, здійснення відповідних організаційно-правових заходів щодо передачі їх земельних ділянок у користування НПП.

10. При розробці наступного етапу Проекту організації території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів запланувати проведення реконструктивних заходів з відновлення корінних деревостанів (дубово-грабових, типових Подільських дубрав, бучин) замість всихаючих шпилькових видів та інших інтродуцентів (акація, дуб червоний, модрина, аморфа, айлант, клен амереканський…) для всіх лісокористувачів на території НПП.

Голова НТР, директор НПП О.Янковський

Вчений секретар О.Кучинська