��������� � ������� ���� | �� ��������-������������� �������

��������� ������ 1553 �. �����. �753 | ����
��� �������

���� ������� ��������� �������� � 1724 ���� ������, ������������� �� ������ �������.
��������� ������ ����������� � ����� ����� ������, �� ����� �������� � �.����� �������.
� XVI �. ��������� ������ ���� ����������� � ����� � ����� ������� �������� ���������� ������, ������������� � ������. ����������� �� ������� ������ ��������� �� ������� � �������� - ������ �������� XVI �., ��� ���� ��������� � 1724 �.
��������� ������ � ���� ����� ����� ��� ��������� ����������� � ����� ����������, ������� ���� �������� 2,2 �. ���������� ��������� ������ ������ ����� ������ 8,8 �. ���������� ������� �� ������. ����� ����� ������� � �������������� � ��� ������� ������. ������� �������������� ������ ��������� �� ������ ����� � ���������� �����.

������� �� ��������� ������� ��������
"����-������� � ������� ���������, �������� ������ � ����, ���������� ����������, ������ ����������� ���������������� ������, ��� ����������� ������������� ��� �������� ����������� 1722 ���� �� ��������� ����������, ������ ��������� �������� ������, ������� ����� ��� ������� ������...
1724 ���� �� ��������� ��������"

���������� �. �������i ����� ���i����� ���i���. - �., 1928. - �.42.

����������� � ����� ����� ������� �������� �� ������� ������������ ������, � ����� ������� �. ����� � ���������� ������. �������� �� ����� �������� ������ ������ � �����. � XV) �. ����������� � ���� � ����� ������� �������������� ���� ������, ������������ � ������. �� ������ �������� XVII �. ����������. � 1724 �. ������������� � ����������� �������� ������������ ��������� �� ������������ ��������. ��������, ���������� � �����. ������� �������� ���� 2,2 �. ������ ������� 6,8 � �������� �������� ��������� ������. ��������� ������������ ���������� - ������� �� ������. ��������� ����� ������ � ������ ������� - �� ������������� ��������. � �������� ��������� ������� ����� �������� �������� ����� � ������ (�������). ������ � ������ ����� ����� ������� � �������������� � ��� ������� ������ � ������������� �������� �������. ������ ���� ���������� �������� �������� �������� � ������������� ������� ��� ������������������� ���������. ������ ������� � ��������� ������� ������ � ������� ��� ��� �� ������ �������� ����� ���������� ������� ���������� � �������� �����. ��� ��� �������� - ��� � ������. �� ������� � ����� ������������ - ��������� ����� � ���� "1724". ���� ����� �������� � ����� �����. ������ ���� ������������ ��������� ����������. �������� �������� ����� �� ������� ����������������� �������� � ��������� ����� ����� �������, � ����� �������������������� ������������� ������������� � ����������� ������������ � �������� �������.

���������� - �������
"��������� ������������������ � �����������
���������� ���"
��������� �.�.��������, �.�.�����������, �.�.���������� ������������ "����������", �.����, 1986 ���, 4 ���.