������� � ������� ���� | �� ������������ �������� | �� ������ ��� ������ | �������� �� �����

���������

����, ����������� �� 18 �� �� ��������� � ��������������� ������� �������-����������.
� ���� ���� ������������ �����, ��� �������� � ����� �� 450 ����, ����������, ���.
����� ��.��������� � ����-������������ �������� ������� ����� �� ���������� ������� ������� (����� 300 ���. ��� �����) � �������� ��������� (40-13 ���. ��� �����). ��� ����������� ������� ��������� ���������������� �������� (IV ����������� �� �.�.), ��������� ������������� ����� (VII-VII ��. �� �.�.), � ����� ��������������� ��������� ������������ �������� � ������������� ����� (X-XII ��.��.).

������ ��� � �� ��������� ���. ����������� �������. - �., 1971.

��. ��������� �.�. ��������������� ����� ���������� ��������

��. ��������� �. ������������ ��������� � �������� � ������� ���������� �������. ���������� ����.

� ���� ��������� ������������ ��� �������� � ��� ����� �. ����������.

��������: ��������� ���. ��������������-������������� ����. ��� 2.
- ����������� �������� ��������� ������. - �.: 1969. - 632 �. - �.484-488.

������� ������ ������� �� ������- ����������������� ��������������� �������� ������ � ����� ���������� ���������������� ������������.