Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

ПРОФЕСОР П. Ф. ЩЕРБИНА -
ЗНАВЕЦЬ І ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ТА СУДОЧИНСТВА ПОДІЛЛЯ

Петро Федорович Щербина належить до тієї когорти професорсько-викладацького складу історичного факультету Кам'янець-Подільського педагогічного університету, який свої наукові інтереси міцно пов'язав з дослідженнями різних аспектів історії Поділля ХІV - ХХ ст. і на цьому грунті сформувався як відомий вчений України [1].

Перший або ранній період наукових пошуків та творчості П.Ф. Щербини припав на кінець 50-х - 60-ті роки, коли характерною ознакою тогочасної "політичної відлиги" в радянському суспільстві стало "пом'якшення" цензури та був відкритий доступ ученим і краєзнавцям до матеріалів державних архівів. У ці роки П.Ф. Щербина майже щоденно вивчав фонди та документальні справи держархіву Хмельницької області, що до кінця 1980-х розташовувався у м. Кам'янці-Подільському. Як юриста за фахом та адвоката за посадою, П.Ф. Щербину зацікавили історичний та правовий аспекти, особливості проведення в Подільській губернії інвентарної та селянської реформ 1847 і 1861 років. Заохотила його і та обставина, що в місцевому облжержархіві зберігалось кілька тисяч документальних справ про хід цих реформ, до переважної більшості яких тоді ще не торкалася рука дослідника.

Вже 1960 року П.Ф. Щербина опублікував за результатами дослідження матеріалів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві та Хмельницького облдержархіву грунтовні фактографічно-аналітичні статті під назвою "Селянська реформа 1861 року в Подільській губерній" в "Наукових записках" Інституту історії АН СРСР у Москві [2] та Інституту історії АН УРСР у Києві.[3] В розвиток даної теми 1963 року "Український історичний журнал" видрукував його статтю "Селянський рух на Поділлі в період проведення реформи 1861 року"[4]. Підсумком багаторічної копіткої праці П.Ф. Щербини став успішний ним захист у 1966 році дисертації "Селянська реформа 1861 року на Поділлі", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Нагромаджений автором у дисертації та в публікаціях значний фактичний матеріал та висновки про соціально-економічне і правове становище селян, про хід скасування кріпосного права та проведення аграрної реформи 1861 року в контексті регіональної специфіки були належно використані при створенні аналогічних кандидатських дисертацій з історії Волині, Київщини й інших земель країни, а також праць такими відомими ученими - дослідниками аграрного руху в Україні ХІХ - початку ХХ ст., як І.О. Гуржієм, М.Н. Лещенком, Д.М. Пойдою, широко впроваджені при підготовці до друку тому "Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область" (К., 1971). Упродовж наступних десятиліть П.Ф. Щербина продовжував звертатися час від часу до дослідження уподобаної проблеми. Остання його стаття під назвою "селянський рух в Подільській губернії в період реформи 1861 року" побачила світ у 1998 році[5].
В середині 60-х років П.Ф. Щербина з адвокатури перейшов працювати на історичний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту спочатку на посаду старшого викладача, а згодом доцента кафедри історії СРСР і УРСР й став викладати тут цикл правових та історичних дисциплін. Саме з другої половини 60-х років у житті та діяльності П.Ф. Щербини започаткувався другий і найбільш плідний період творчості. Петро Федорович вирішив в історико-правовому аспекті дослідити, осмислити та узагальнити процеси формування і розвитку судочинства в Правобережній Україні з часів проникнення сюди магдебурзького і литовсько-польського права ХІV - ХV cт. до судових реформ у Російській імперії 60-х років ХІХ ст.
Майже десять років П.Ф. Щербина скрупульозно вивчав документи та матеріали держархівів Москви, Петербургу, Києва, Житомира, Рівного, Вінниці, Кам'янця-Подільського. Внаслідок у 1974 році вийшла з друку його капітальна монографія "Судебная реформа на Правобережной Украине в 1864 году"[6], яка тоді була першою вдалою спробою у вітчизняній історіографії вивершити історію судового устрою та судочинства в Київщині, Волині, Брацлавщині й Поділлі з ХІV століття та висвітлити регіональні особливості проведення російським самодержавством судової реформи 1860-х років. Позитивним моментом книги П.Ф. Щербини є чіткий показ системи, відмінностей, недоліків двох судових устроїв, що були впроваджені в Правобережну Україну, польського (з 1569 по 1832 рр.) та російського (з кінця ХVІІІ і до початку ХХ ст.). Про місце і значення історії та правознавства на Поділлі в контексті цього дослідження свідчить той факт, що в монографії відображено почасти унікальний фактичний матеріал, розшуканий автором в 11-ти фондах Хмельницького облдержархіву й широко використано місцеву історико-краєзнавчу літературу ХІХ - ХХ ст.
Результатом плідних історико-правових досліджень став успішний захист П.Ф. Щербиною в 1977 році дисертації "Судова система в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.", поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У дисертації, в якій накопичено чимало цікавих подій з минувшини Поділля, П.Ф. Щербина виступив прихильником демократизації судового устрою та судочинства в Україні. Його ідеї та пропозиції щодо посилення ролі в сучасній судовій системі адвокатури, суду присяжних, розширення прав притягнутих до суду громадян знайшли реальне втілення в судовій практиці вже у незалежній Україні.
У 80 - 90-ті роки професор П.Ф. Щербина продовжив дослідження та з'ясування ще незвіданих у науці історико-правових аспектів минулого Поділля й сусідніх регіонів України. З-поміж його численних публікацій вартують уваги новизною вивчення, насамперед, книги "К вопросу о земле г. Каменец-Подольского в ХІV - ХVІІІ вв." (1985) [7], "Буржуазные реформы 60-х годов ХІХ в. на Правобережной Украине" (1987) [8], статті і розвідки про адміністративно-територіальний устрій Правобережної України [9] та Поділля [10] в ХVІ - на початку ХХ ст., про суд і судочинство на Поділлі у ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. [11], про судові реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. в цьому регіоні [12], про розправу царизму над революційними народниками [13] та ін. Одночасно П.Ф. Щербина взяв діяльну участь в роботі І - ІХ Подільських історико-краєзнавчих наукових конференцій (1965 - 1995), виступив членом редакційних колегій "Наукових праць" історичного факультету Кам'янець-Подільського педуніверситету (з 1995 р.) й інших наукових збірників з історії та культури Поділля.
Чимало вдіяв П.Ф. Щербина по залученню студентів Кам'янець-Подільського педагогічного вузу до участі в науково-дослідній роботі, по написанню дипломних та конкурсних праць у першу чергу з історичного краєзнавства та поділлєзнавства. Своїм гуртківцям, членам студентських наукових проблемних груп та дипломникам він, як наставник і науковий керівник, прагнув підшукати насамперед творчі теми з історії рідного краю, пов'язані з працею в архівах, з раритетною літературою. Дякуючи такому спрямуванню десятки випускників цього закладу виконали і захистили дипломні роботи з історії та культури Поділля, назавжди пов'язали своє подальше життя з краєзнавством та наукою. Зокрема, П.Ф. Щербина керував виконанням майже 20-ти дипломних робіт з минулого Поділля, які переросли у кандидатські дисертації. Серед них згодом стали докторами історичних наук, професорами В.С. Степанков, І.В. Рибак, автор цієї статті й інші випускники історичного факультету, які стали гідними продовжувачами творчої праці свого вчителля.

ПРИМІТКИ:

1. Див.: Щербина Петро Федорович // Вчені Хмельниччини: Бібліографічний покажчик. - Хмельницький, 1988. - С. 120 -121; Щербина Петро Федорович // Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ - ХХ ст. - Кам'янець-Подільський, 1993. - С. 406.
2. Щербина П.Ф. Крестьянская реформа 1861 г. в Подольской губ. (К вопросу об отрезках) // Науч. зап. Ин-та истории АН СССР. - М., 1960. - С. 1 - 192.
3. Щербина П.Ф. Селянська реформа у 1861 р. в Подільській губ. // Наук. зап. Ін-ту історії АН УРСР. - К., 1960. - Т. 13. - С. 198 - 205.
4. Щербина П.Ф. Селянський рух на Поділлі в період проведення реформи 1861 р. // УІЖ. - 1963. - № 5. - С. 103 - 107.
5. Щербина П.Ф. Селянський рух в Подільській губ. в період реформи 1861 р. // Творчі вершини вченого: Зб. наук. праць до 60-річчя проф. М.Г. Кукурудзяка. - К.-Под., 1998. - С. 190 - 198.
6. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. - Львов, 1974. - 190 с.
7. Щербина П.Ф. К вопросу о земле г. Каменца в ХІV - ХVІІІ вв. - К.-Под., 1985. - 60 с.
8. Щербина П.Ф. Буржуазные реформы 60-х годов ХІХ в. на Правобережной Украине. - К., 1987. - 95 с.
9. Щербина П.Ф. Адміністративно-територіальний поділ Правобережної України у ХІХ ст. // Мат-ли третьої Подільської історико-краєзн. конф. - Львів, 1970. - С. 80 - 84.
10. Щербина П.Ф. Адміністративно-територіальний устрій Поділля (1569 - 1917 рр.) // Тези доп. обл. наукової конф. "Проблеми історичної географії Поділля". - К. - Под., 1982. - С. 32 - 34.
11. Щербина П.Ф. Суд і судочинство на Поділлі у ХVІІІ - першій пол. ХІХ ст.// VІІ Подільська іст.-краєзн. конф. Секція дожовтневого періоду. - К.-Под., 1987. - С. 54 - 56.
12. Щербина П.Ф.Буржуазні реформи 60 - 70-х
13. рр. ХІХ ст. на Правобережній Україні // Тези доп. V-ої Подільської іст.-краєзн. конф. - К. - Под., 1980. - С. 79 - 80.
14. Щербина П.Ф. Судова розправа царизму над революційними народниками на Правобережній Україні // Наукові праці історичного фак-ту Кам'янець- Под. пед. ін-ту. - К.-Под., 1996. - Т. 2. - С. 60 -69.