Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

Перейти у головне меню

Л.В. Баженов
м.Кам'янець-Подільський

ПРОФЕСОР Л.А.КОВАЛЕНКО - ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОГО КРАЮ, ДІЯЧ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ

З-поміж наукових інтересів Л.А. Коваленка, як наприклад, історіографія і джерела України, історія Франції, Польщі, Угорщини, історичні зв'язки слов'янських народів, міжнародні відносини нового часу й інше, непересічне місце займало історичне краєзнавство Волині та Поділля. Йому судилося взяти участь у відродженні краєзнавчого руху та регіональних досліджень цього краю у перші післявоєнні й 50-ті роки, коли офіційна радянська влада ще ставилась упереджено та з підозрою до краєзнавчої діяльності.
Перші кроки у краєзнавчих дослідженнях Волині й Поділля Л.А. Коваленко розпочав працюючи доцентом, завідувачем кафедрою історичного факультету Житомирського педагогічного інституту (кінець 40-х - середина 50-х рр.). Зокрема, до перших важливих публікацій Л.А. Коваленка, пов'язаних з історичним краєзнавством, доцільно віднести його оприлюднену 1950 року велику статтю "Про приєднання Правобережної України". В ній автор не тільки вперше у вітчизняній історіографії розглянув міжнародні аспекти другого (1793 р.) і третього (1795 р.) поділів Польщі у контексті історичної долі Правобережної України, але й аргументовано проаналізував ставлення населення Київщини, Волині й Поділля до російської держави. Завершив розробку цієї проблеми під науковим наставництвом Л.А. Коваленка його талановитий учень і послідовник, а сьогодні директор Інституту історії України НАН України, академік В.А.Смолій, який після захисту 1970 року в Кам'янець-Подільському педінституті дипломної роботи видав однойменну монографію "Возз'єднання Правобережної України з Росією" (К., 1978).
1951 року побачила світ невеличка брошура Л.А.Коваленка "Житомир. Історичний нарис". Як зазначав учень і знавець творчості Л.А.Коваленка Б.А.Кругляк, видання книжечки "для багатьох читачів було свого роду прозрінням... про рідне місто". Дійсно, цей нарис відрізнявся широким залученням літератури й архівних джерел, розповідав не лише про давню і середньовічну історію міста, але й про події першої половини XX ст. Великої Вітчизняної війни на Житомирщині. Вихід нарису, який започаткував в Україні подібні видання з історії міст і сіл, відкрив, по суті, новий етап у дослідженні минувшини регіону, сприяв піднесенню краєзнавчого руху на Волині
Важливим внеском Л.А. Коваленка у волиніану стала публікація книги "Ізяслав. Історичний нарис" (1966) та нарису "Ізяслав" в багатотомній "Історії міст і сіл Української РСР" (1971), в яких автор вперше привернув увагу науковців і краєзнавців до дискусійних проблем походження, місця в контексті історії України цього загадкового історичного міста.
У 1961-1985 рр. професор Л.А. Коваленко працював завідувачем кафедри загальної історії Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. Його увага була прикута до вивчення історії Поділля та Південно-Східної Волині, до розвитку краєзнавчого руху. У 1964 році він виступив одним з організаторів Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства6, яке на той час було першим таким представницьким науково-громадським об'єднанням вчених і краєзнавців в Україні. Результатом діяльності цього товариства стало проведення у Кам'янці-Подільському відомих на всю Україну І - ІХ- ї Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-1995 рр.). Професор Л.А. Коваленко входив до складу оргкомітетів першої (1965), другої (1968), третьої (1970), четвертої (1974) і п'ятої (1979) конференцій, очолював редколегію збірників матеріалів перших трьох цих наукових зібрань, пропагував їх роботу в "Українському історичному журналі" та місцевій пресі.
Наступним вагомим внеском Л.А.Коваленка у розвиток на Хмельниччині краєзнавчого руху та регіональних досліджень стала його активна діяльність протягом 1966-1971 рр. в обласній редколегії по написанню і виданню тому "Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область" (К., 1971). Працюючи одним із його редакторів, Л.А.Коваленко повною мірою виявив свій науковий талант, організаторські здібності у роботі з авторським колективом та краєзнавцями.
Наукові інтереси Л.А.Коваленка у вивченні історії Поділля були різноманітні. Його цікавили проблеми історіографії Поділля, погляди І.Я.Франка на історію краю, суспільно-політичні рухи на Поділлі і Волині в зв'язку з Великою французькою буржуазною революцією, що знайшли відображення у спеціальній монографії, історія м.Кам'янця-Поділь-ського, окремих сіл Хмельниччини. Краєзнавчі публікації Л.А.Коваленка відзначаються науковою новизною, широтою джерельної бази та історіографічного аналізу, прагненням акцентувати увагу на не вирішених проблемах у науці.
Професор Л.А. Коваленко приділив чимало зусиль для залучення студентів-істориків Кам'янець-Подільського педінституту до науково-дослідної роботи, в тому числі і в галузі історичного краєзнавства. За його ініціативою з 1968 року вони стали виконувати дипломні роботи, більшість з яких була пов'язана з регіональними дослідженнями. Кращих своїх дипломників Л.А. Коваленко виводив на рівень оприлюднення одержаних наукових результатів у матеріалах Подільських історико-краєзнавчих конференцій. Зокрема, були здійснені публікації О.М.Наумцем "Поділля у повстанні 1768 року" (1968 р.), В.А.Смолієм "Суспільно-політичний рух на Поділлі наприкінці XVIII ст." (1970 р.), А.І.Стецюком "Кам'янецький повіт 1765-1861 рр." (1980 р.) й ін. Завдяки такому наставництву Л.А. Коваленка чимало випускників Кам'янець-Подільського педінституту 60-80-х років відкрили для себе шлях у науку, частина з них назавжди пов'язала свою долю з історичним краєзнавством.
Водночас професор Л.А. Коваленко активно залучав до вивчення історії Поділля багатьох відомих учених України (Ф.П. Шевченка, М.Ю. Брайчевського, Я.Д. Ісаєвича, Я.Р. Дашкевича, О.С. Компан, М.М. Кравця, І.Г. Шульгута ін.), професорсько-викладацький склад історичного факультету Кам'янець-Подільського педінституту, співробітничав із знаними місцевими краєзнавцями С.К.Гуменюком, М.М.Євтушком, К.І.Терещуком, І.В.Гарнагою, В.Ф.Задворним й іншими. Все це благотворно вплинуло на розвиток сучасного поділлєзнавства і волинознавства, в яких помітний слід залишив професор Леонід Антонович Коваленко.