Повернутись в головне меню | до історичних відомостей | до списку статей

УДК 314.02(477)"2001"

В. В. Малий, м. Кам'янець-Подільський

МІСТО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ У СВІТЛІ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2001 РОКУ

Опубліковано в: Кам'янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв'язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції. - Кам'янець-Подільський. - 2005.

У замітці розглядаються демографічні дані 2001 року про населення одного з найдавніших міст України - Кам'янця-Подільського в порівнянні з попередніми переписами населення.

Ключові слова: Кам'янець-Подільський, всеукраїнський перепис, демографічні процеси, постійне населення, культурні центри, показники.

З'ясування демографічних процесів має важливе значення як для України загалом, так і її регіонів, різних міст, оскільки дає можливість враховувати отримані показники при прогнозуванні соціально-економічного і культурно-освітнього розвитку країни.

Тож цілком зрозумілою є постійна увага науковців до проблем демографічних змін в минулому і на перспективу. Після перепису населення України 2001 року вчені отримали багатий і різноманітний матеріал, який продовжують аналізувати і осмислювати як в загальноукраїнському, так і регіональному вимірі. Щодо Хмельниччини, то вже зроблено окремі напрацювання1.

З наукового погляду важливо знати демографічні зміни, що відбувалися у великих населених пунктах, зокрема давньому Кам'янці-Подільському - одному з найбільших економічних і культурних центрів області.

Всеукраїнський перепис населення 2001 року був проведений станом на 5 грудня 2001 року Територія Кам'янця-Подільського (міста обласного підпорядкування) становила 0,03 тис. кв.км., щільність населення - 3320 осіб на 1 кв. км. Останній показник є найвищим в області. Для порівняння - у Хмельницькому він складав 2822, а в Славуті - 17202.

Наприкінці 2001 року у Кам'янці-Подільському проживало постійного населення 98873 осіб. В обласному центрі цей показник досяг 251077, у Шепетівці - 47988. Загалом, кам'янчани становили 13,16% всіх міських жителів Хмельницької області3. Водночас на Кам'янеччині населення міста є домінуючим - 56,7 %4. Разом з тим відбувається зменшення чисельності мешканців Кам'янця-Подільського. Якщо відносно 1979 р. спостерігається ще ріст (+14561), то вже у 90-ті рр. політичне і економічне становище країни спричинили негативний вплив на демографічну ситуацію. У порівнянні з 1989 р. кількість кам'янчан скоротилась на 4460 осіб5.

Розподіл постійного населення за віком показує, що із загальної чисельності жителів у віці молодшому від працездатного були 17577 або 17,8 % від загальної кількості населення, у працездатному відповідно 65237 і (66%), старшому за працездатний - 15923 (16,1 %)6. Найбільш чисельну групу тут становлять особи від 15 до 19 років, далі: від 20 до 24 р. - 9 %, 40-44 р. - 8,2 %; 35-39 р. - 7,6 %, 45-49 р. -7,5 %, 25-29 р. - 7,2 %, 50-54 р. - 7,1 %, 10-14 р. - 7 %, 30-34 р. - 6,9 % і т.д.7

Щодо розподілу постійного населення за статтю, то тут спостерігається стійка тенденція до зменшення відсоткової частки чоловічого населення. Якщо у 1979 р. вона становила 47,7 %, 1989 р. - 48 %. то вже у 2001 р. - 47%. У загальному, чисельність чоловіків і жінок зменшується. Якщо у 1989 р. у Кам'янці-Подільському проживали 49561 чоловік і 53772 жінки, то вже у 2001 р. - відповідно - 46472 і 524018.

Перепис населення 2001 р. подає дані і про шлюбний стан кам'янчан. У шлюбі у цей час перебували 47725 осіб, у т.ч. 23537 чоловіків і 24188 жінок. Водночас у порівнянні з 1989 р. зменшилася кількість одружених. Так, якщо у 1989 р. з 1000 чоловіків у шлюбі були 638, то вже у 2001 р. - 612, у жінок - відповідно 573 і 5409.


Аналіз розподілу населення за національною ознакою показує, що найбільшу етнічну групу у Кам'янці-Подільському становили українці - 90181 або 91,2 %. За цим показником місто є лідером серед міст обласного підпорядкування. Наступну за чисельністю етнічну групу становлять росіяни - 5824 осіб або 5,9 %. Інші національності мають менше 1 %: поляки - 0,6 %, білоруси - 0,3 %, євреї - 0,2 %, молдовани і вірмени - по 0,1 %. За статтю найбільший відсоток чоловіків був у вірмен - 66,2 % і євреїв - 52,4 % Натомість в українців ця цифра складала 47,3 %, молдован - 44,3 %, поляків - 43 %, росіян - 42,5 %, білорусів - 35,7 %. Найвищу зайнятість відзначено у молдован - 47,5 %. Зайняті євреї становили 35,6 %, росіяни - 34,1 %, українці - 32 %, поляки - 30,8 %, білоруси - 30,1 %, вірмени - 28,4 %
10.

Підсумки перепису населення дають змогу судити про загальну зайнятість населення. Найбільшу професійну групу склали "професіонали" - 5422 особи, у т.ч. викладачі - 2663, фахівці у галузі фізичних, математичних та технічних наук - 964, економіки, фінансів, управління та права - 808, біологічних, агрономічних та медичних наук - 621, суспільно-політичних та гуманітарних - 222, у галузі мистецтва -104, служителі релігійних культів - 4011. До наступної групи увійшли "фахівці" - 5180 осіб, оператори та складальники устаткування та машин - 463712. У сфері обслуговування та торгівлі наприкінці 2001 р. було зайнято 41360 осіб, з яких 52,3 % склали продавці в магазинах та на ринках, 19,8 % - працівники служб, що виконують захисні функції, 10,6% - працівники, що здійснюють догляд за окремими особами, 10,1 % - працівники ресторанного обслуговування і т.д.13 Досить чисельну професійну групу становили керівники. Зокрема, керівників структурних підрозділів нараховувалося 2646, керівників підприємств без апарату управління - 909, з апаратом управління - 525. Крім того, до вищих осіб громадських і самоврядних організацій належали 17 кам'янчан, вищих державних службовців - 614. До категорії кваліфікованих працівників зачислили 3990 осіб, технічних службовців - 965. Представники "найпростіших професій" склали 2879 осіб15.

Перепис подає дані про розподіл населення Кам'янця-Подільського за освітою. На 1000 кам'янчан припадало 177 осіб з повною вищою освітою, 11 - з базовою вищою, 196 - з початковою вищою, 6 - незакінченою вищою, 344 - повною загальною середньою, 102 - базовою загальною середньою, 100 - початковою загальною. У статевому відношенні жінки виявилися більш освіченими. Так, на 1000 осіб повну вищу освіту мали 169 жінок, базову вищу - 10, початкову вищу - 223, незакінчену вищу - 4, повну загальну середню - 317, базову загальну середню - 117, початкову загальну - 95. У чоловіків відповідно - 169, 7, 160, 4, 383, 115, 95. Загалом освіченими були 50191 жінка і 44115 чоловіків16. Цікаво, що загальнообласні показники зафіксували перевагу в освітньому рівні чолокіків17. За 22 роки (з 1979 по 2001 рр.) у місті зріс рівень освіченості його мешканців. Так якщо у 1979 р. з 1000 кам'янчан вищу освіту мали лише 280, то вже у 1989 р. їх було 362, а в 2001 р. - 392. Натомість частка тих, хто отримав загальну середню освіту зменшилась. Якщо у 1979 р. на 1000 осіб їх було 548, то вже у 1989 р. - 490, а в 2001 р. - 48518.

Таким чином, Всеукраїнський перепис 2001 року зафіксував важливі якісні характеристики населення Кам'янця-Подільського, історія якого нараховує щонайменше сім віків. Не зважаючи на певне зменшення чисельності мешканців міста за 12 років, що передували перепису, водночас виявлено ряд позитивних змін, що дають підставу вважати демографічний потенціал достатнім для розвитку економіки й культури в найближчі десятиліття.

Примітки:

1. Хмельниччина в світлі перепису 2001 року: методичні рекомендації / Укл. В.Малий. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. -19 с.
2.
3. Чисельність та склад населення Хмельницької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року: Статистичний збірник / За ред. В.В.Скальського. Державний комітет статистики України, Хмельницьке обласне управління статистики. - Хмельницький, 2003. - С. 2.
4.
5. Там само. - С. 3.
6.
7. Там само. - С. 5.
8.
9. Там само. - С. 9.
10.
11. Там само. -С. 15.
12.
13. Там салю. -С. 17.
14.
15. Там само. - С. 29.
16.
17. РОЗПОДІЛ населення Хмельницької області за шлюбним станом, статтю та віком: Статистичний бюлетень / Відп. за вип. Н.О.Мустіва. Державний комітет статистики України, Хмельницьке обласне управління статистики. - Хмельницький, 2003. - С. 6.
18.
19. Розподіл населення найбільш численних національностей Хмельницької області за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. В.В.Скальського. Державний комітет статистики України, Хмельницьке обласне управління статистики. - Хмельницький, 2004. - С. 6.
20.
11. Зайняте населення Хмельницької області за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. В.В.Скальського. Державний комітет статистики України, Хмельницьке обласне управління статистики. - Хмельницький, 2004. - С. 55.
12.
13. Там само. - С. 55,57.
14.
15. Там само. - С. 56.
16.
17. Там само. - С. 55.
18.
19. Там само. - С. 55-57.
20.
16. Рівень освіти населення Хмельницької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року: Статистичний бюлетень / Відп. за вип. Н.О.Мустіва. Державний комітет статистики України, Хмельницьке обласне управління статистики. - Хмельницький, 2003. - С. 8.
17. Хмельниччина в світлі перепису 2001 року... С. 14.
18.
19. Рівень освіти населення Хмельницької області... - С. 22.
20.
21.