Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

ЖВАНЕЦЬ

Територiя сучасного села та його околицi була заселена ще в добу мiдi: в урочищi Лисiй горi на поселеннi трипiльської культури дослiд-жено унiкальний в Європi гончарний центр III-го тисячолiття до н.е. Друге поселення тих часiв виявлено в урочищi Малайдашцi.Крiм того в обох урочищах знайдено залишки поселень Черняхiвської культури,а бiля гирла рiчки Жванчика - поселення довньорусських часiв.
Вперше Жванець згадується в iсторичних документах за 1431 рiк. У ХVI ст.вiн стає одним iз торгiвельних та стратегiчних центрiв Приднiстровя. Наприкiнцi того ж столiття за наказом Камянецького воєводи Калиновського в Жванцi споруджено фортецю,що мала форму п'ятикутника.
У 1620 роцi турки i татари вдерлися на Подiлля. Фортецю було зруйновано. Наступного року до Жванця вступило 40-ка тисячне вiйсько П.Сагайдачного яке взяло участь у Хотинськiй вiйнi. 1646 року король Владiслав IV надав Жванцю магдебурське право. Тут широко проводились чотири ярмарки i базари по понедiлках.
Восени 1653 року територiя поблизу мiстечка стала ареною воєнних дiй мiж вiйськами Яна Казимира та Б.Хмельницького.
Населеннi пункти Приднiстров'я раз у раз спустошувались татарами. Так у 1664 роцi на прикордонний Жванець напав загiн волохiв. У липнi 1672 року турецькi вiйська приступили до спорудження моста через Днiстер бiля Хотина. Подiлля на 27 рокiв опинилось пiд пануванням султана Магомета IV. Пiсля Карловицького миру 1699 року до мiстечка знов повернулась польська шляхта.
1768 року мiстечко зазнало нападу туркiв. Наступного року мiстечко знов стало ареної воєнних дiй. Його захопили барськi конфедерати, що пiдняли повстання проти королiвського уряду, звiдки їх вибили росiйськi вiйська пiд командуванням князя Прозоровського.
1845 року царський уряд викупив Жванець у помiщика Комара. Парафiянська школа вiдкрита у 1869 роцi. 1902 року вiдкрито однокласне народне училище яке через п'ять рокiв реорганiзоване в двокласне.
На початку серпня 1914 року австро-угорськi вiйська захопили мiстечко, але пiд натиском росiйської армiї вiдступили за Збруч.
1918 рiк у лютому захоплено австро-угорськими вiйськами. Наприкiнцi 1918 року вiйськами Деректорiї, в листопадi 1920 року Червоною армiєю.

Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. - К., 1971.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.

Див. Жванець (http://kingdom.kiev.ua/ukraine/region/22/zhvanez.html; http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/22/zhvanez.php)