9. Організація діяльності парку.

     Ефективне функціонування парку в значній мірі залежить від організації його діяльності.
     Відразу ж, після прийняття рішення про створення національного природного парку і визначення його як юридичної особи, необхідно сформувати органи управління парком, укомплектувати їх кваліфікованими спеціалістами.
     Оскільки, крім природоохоронних функцій, національний природний парк виконує виробничо-господарські, наукові, культурні, рекреаційні та освітні завдання і т.ін., структура і штати організації парку повинні відповідати його фактичним завданням і функціям.
     Повинні бути чітко визначені права і обов'язки адміністративно-управлінського апарату, зокрема директора. Він повинен здійснювати керівництво, контроль та координацію робіт, пов'язаних з використанням земельних, водних, лісових та інших ресурсів на території парку. Директор повинен представляти інтереси парку в державних органах, установах та організаціях; згідно діючому законодавству розпоряджатися майном парку, укладати угоди, видавати доручення, тощо. В межах визначеної компетенції він повинен видавати накази, формулювати штати співробітників; розглядати і погоджувати всі проекти заходів, пов'язаних з реставрацією, новим будівництвом, розробкою корисних копалин та формуванням інженерно - транспортної інфраструктури, меліорацією, рекультивацією порушених земель, регулюванням во­дойм, розвитком мисливства, рибальства тощо. У відповідності до положення про національний парк накази та розпорядження директора повинні виконуватися всіма підприємствами, установами, та організаціями, що розташовані на території парку, а також окремими громадянами, які проживають на його території.
     В розпорядженні адміністрації повинен бути укомплектований штат співробітників, необхідні приміщення, транспортні засоби, інвентар, створені економічні передумови для організації парку виробничо-господарської, історико-культурної, природоохоронної, рекреаційної, а також управлінської діяльності. Для проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробки наукових рекомендацій щодо охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та підтримання екологічної рівноваги в регіоні, вирішення організаційно-правових, господарських та інших питань, - доцільно створити науково-методичний відділ /орган/ у складі: заступника директора національного природного парку по науковій роботі, вченого секретаря, провідного наукового співробітника, старших наукових співробітників, наукових співробітників, екскурсоводів, лаборантів, фахівців служби моніторингу природного середовища.
     На цьому ж етапі передбачається проведення навчання штатних співробітників, стажування науковців. Загальною вимогою до них має бути набуття знань, крім української та російської, англійської мови. На науковій базі можливо суттєво посилення рівня екологічної освіти в регіоні.
     Першочергово передбачається проведення наукових досліджень з таких проблем: інвентаризація флористичних і фауністичних комплексів, історико-культурної спадщини, аналіз обсягів популяцій, складу видів, біорізномаїття; вплив реабілітаційної діяльності на продуктивність природних ресурсів і біологічне різномаїття; спрямованість антропогенної діяльності, засоби зменшення несприятливого її впливу на природні ресурси регіону, рекреаційна стійкість та ємність ландшафтів; науково-методичне забезпечення екологічної освітньо-виховної роботи в регіоні тощо. Серед першочергових завдань важливе значення надається розвитку міжнародного співро­бітництва, євротуризму. Вбачається, що сумісна діяльність з світовим співавторством найбільш перспективна в питаннях:

 • досконалої системної інвентаризації, вивчення флористичних і фауністичних комплексів регіону;
 • розробка та здійснення програм заохочення місцевого населення в застосуванні в процесі природокористування технологій, які в найбільшій мірі відповідають завданням парку;
 • створення інженерної та соціальної інфраструктури для екологічного та історико-культурного туризму, регульованого мисливства і рибальства, благоустрій території парку;
 • організації спільних лікувально-оздоровчих та рекреаційних закладів та їх сумісної експлуатації;
 • створення матеріально-технічної бази, що відповідала б зразкам світових стандартів для екологічної та історико-культурної освіти, обслуговування туристів і відпочиваючих в лікувально-оздоровчих закладах;
 • створення сучасного офісу та центру прийому відвідувачів, кордонів охорони з обмежених короткостроковим розміщенням на їх базі певної частини відвідувачів парку.
 •      Завданням співробітників науково-методичного відділу е також участь в організації на території парку музеїв і бібліотек, виставок, конкурсів, підготовка друкованих видань, проведення екскурсійної, освітянської та пропагандистської роботи тощо. Як науково-рекомендаційний орган в системі управління національним парком, науково-методична група /відділ/ повинна впроваджувати досягнення науки і техніки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в області функціонування і розвитку національних парків. Для вирішення найважливіших проблем по організації, функціонуванню і використанню територіальних, природних та інших ресурсів парку, а також координації науково-дослідних і проектних робіт при потребі може бути організовано тимчасову міжвідомчу комісію з представників зацікавлених сторін та відомих на Україні вчених і фахівців відповідних галузей науки і техніки, а також відповідальних робітників міністерств і відомств.
       В штат адміністрації також входять, робітники і службовці, що виконують допоміжні функції, служба охорони та інспекції.
       Орієнтовні штати парку:
 • директор /1/;
 • помічник директора /1/;
 • секретар /1/;
 • заступники директора - по науковій роботі та господарству /2/;
 • фінансист - плановик /1/;
 • бухгалтер, касир /2/;
 • служба матеріально-технічного забезпечення /6/ ;
 • служба охорони /8/ ;
 • науковий відділ /15/ ;
 • вчений секретар /1/;
 • провідний науковий співробітник /1/;
 • старший науковий співробітник /2/;
 • науковий співробітник /2/;
 • служба моніторингу /2/;
 • лаборанти /3/ ;
 • екскурсоводи /4/;
 •      Забезпечення чіткої і ритмічної роботи адміністративно-управлінського апарату досягається шляхом забезпечення матеріально-технічними засобами на рівні світових стандартів. Необхідно побудувати або придбати приміщення під офіс та центр прийому відвідувачів з виставочними залами, забезпечити їх необхідними меблями, комунікаційними засобами, комп'ютерами, обладнанням для дослідницької роботи.
       Для виконання завдань охорони необхідні приміщення для охоронної служби, транспортні засоби для патрулювання, комплекти уніфор­ми, зброя, радіостанції, біноклі, тощо.
       Створення матеріально-технічного забезпечення парку при формуванні його діяльності на етапі його організації, необхідні значні матеріальні затрати. Крім державного фінансування, може бути орга­нізований спеціальний фонд парку за рахунок внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Крім цього, у відповід­ності до чинного законодавства підприємства-забруднювачі зобов'я­зані вносити свій вклад в оздоровлення екологічної ситуації. Це дасть змогу дирекції парку на першому етапі організувати госпо­дарську діяльність та наукову роботу у відповідності до його призначення. На послідуючих етапах діяльності парку і його функціо­нування передбачає значне джерело фінансування, що буде створене на базі виробничо-господарської та рекреаційної діяльності.