ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України
15.10.2001 р. №371

ЗМІНИ ДО "ПОЛОЖЕННЯ..." ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України
від 26.01.2005 року №46

ПОЛОЖЕННЯ
про національний природний парк
"Подільські Товтри"

1. Загальні положення.

1.1. Національний природний парк "Подільські Товтри" (далі - НПП "Подільські Товтри") створено згідно з Указом Президента України від 27 червня 1996 р. №_474/96.
1.2. "НПП "Подільські Товтри" є неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, її екологічної мережі, тому охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання".
1.3. НПП "Подільські Товтри" є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, реєстраційний рахунок у відділенні Держказначейства, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.
1.4. Організаційно-правова діяльність НПП "Подільські Товтри" регламентується Конституцією, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища України", "Про природно-заповідний фонд України", іншими Законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації його території та цим Положенням.
1.5. "НПП "Подільські Товтри" підпорядковується Міністерству охорони навколишнього природного середовища України (далі - Міністерство), оперативне управління здійснює Державна служба заповідної справи (далі - Держслужба)".
1.6. НПП "Подільські Товтри" розташований на території Городоцького, Кам'янець-Подільського та Чемеровецького районів Хмельницької області на загальній площі 261316 гектарів.
Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються НПП "Подільські Товтри" у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Межі виносяться в натуру з встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних знаків затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держкомзему та землекористувачів, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
Право користування землею оформлюється відповідними документами.
1.7. Адреса адміністрації: м. Кам'янець-Подільський, пл. Польський ринок, 6, Хмельницької області.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. НПП "Подільські Товтри" створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання ландшафтів Поділля з типовими та унікальними природними та історично-культурними комплексами, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.
На НПП "Подільські Товтри" покладається виконання таких основних завдань :
- збереження та відтворення цінних природних та історико - культурних комплексів і об'єктів;
- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів ;
- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
- проведення екологічної освітньо - виховної роботи тощо.

3. УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління НПП "Подільські Товтри" здійснюється спеціальною адміністрацією.
До складу спеціальної адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служба охорони, господарського та іншого обслуговування.
Очолює адміністрацію директор, який призначається на посаду Міністерством у встановленому порядку.
3.2. Адміністрація НПП " Подільські Товтри " розробляє:
- структуру, штатний розпис, кошторис витрат, погоджує з Держслужбою і подає на затвердження Міністерству в установленому порядку;
- плани природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження Держслужби.
3.3. Для забезпечення виконання основних завдань адміністрація НПП "Подільські Товтри" має право:
- створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці, лісництва тощо) і допоміжні підрозділи (транспорту, зв'язку, інших інженерних мереж, ремонтно-будівельних робіт, заготівлі та переробки деревини й інших природних ресурсів, комунальних служб, виробництва екологічно чистої сільгосппродукції тощо);
- здійснювати у встановленому порядку будівництво лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіо зв'язку, інших інженерних мереж;
- надавати в установленому порядку платні послуги згідно з чинним законодавством;
- публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому чинним законодавством;
- отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;
- здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
3.4. Директор НПП "Подільські Товтри":
- вирішує питання його діяльності відповідно до завдань;
- представляє його в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, а також, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;
- відповідає за результати діяльності перед Міністерством та Держслужбою;
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;
- визначає функціональні обов'язки працівників;
- входить до складу науково - технічної ради при Держслужбі;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.5. Директор призначає на посади заступників директора згідно з чинним законодавством за погодженням з Держслужбою, а головного бухгалтера ще й за погодженням з Міністерством.
3.6. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов'язки виконує заступник директора відповідно до чинного законодавства.
3.7. Кадри наукових працівників НПП "Подільські Товтри" комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - за згодою сторін, відповідно до чинного законодавства.
3.8. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у НПП "Подільські Товтри" створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад, та порядок діяльності затверджуються в установленому порядку.
3.9. Для оперативної роботи і діяльності підприємств та організацій, розташованих на території НПП "Подільські Товтри" його адміністрація може створювати координаційну раду із представників місцевих органів влади і управління та керівників цих підприємств та організацій.
3.10. Трудовий колектив складають всі працівники НПП "Подільські Товтри". З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та погодження інтересів працівників і адміністрації НПП "Подільські Товтри" між ними, у відповідності до чинного законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.
3.11. Місцеві органи влади з залученням громадськості в межах своєї компетенції приймають участь в охороні території НПП "Подільські Товтри", сприяють його адміністрації в збереженні природних комплексів та виконанні поставлених перед ним завдань.

4. ЗОНУВАННЯ, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

4.1. Функціональне зонування території НПП "Подільські Товтри" здійснюється на підставі "Проекту організації території національного природного парку "Подільські Товтри", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів", що розробляється та затверджується в установленому порядку.
З метою збереження, відтворення та використання природних комплексів і об'єктів та охорони, територія НПП "Подільські Товтри" поділяється на такі функціональні зони:
- заповідна зона;
- зона регульованої рекреації;
- зона стаціонарної рекреації;
- господарська зона.
4.2. Згідно з функціональним зонуванням на території НПП "Подільські Товтри" встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів з виконанням вимог закону "Про природно - заповідний фонд України".
4.3. На територіях регульованої, стаціонарної рекреації та господарської зон забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території парку.
4.4. Територія НПП "Подільські Товтри" враховується в усіх видах проектної та проектно-планувальної документації.
4.5. Державний контроль за додержанням режиму території НПП "Подільські Товтри" здійснюється Міністерством, його органами на місцях та іншими спеціально уповнова-женими державними органами.
Громадський контроль за додержанням режиму території НПП "Подільські Товтри" здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до чинного законодавства.
4.6. Охорона НПП "Подільські Товтри" включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного та тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.
4.7. Охорона території НПП "Подільські Товтри" покладається на його службу охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
Службу охорони НПП "Подільські Товтри" очолює директор.
4.10. До складу служби державної охорони входять: директор, головний природознавець, працівники природоохоронних науково - дослідних відділень, працівники служби державної охорони природно - заповідного фонду.
4.11. Основними завданнями служби охорони є:
- забезпечення додержання режиму охорони території НПП "Подільські Товтри";
- попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на його території.
4.12. Повноваження служби державної охорони визначаються чинним законодавством.
Працівники державної служби охорони НПП "Подільські Товтри" мають право:
- вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з порушенням режиму території;
- перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та здійснення іншої діяльності в межах території НПП "Подільські Товтри";
- доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчих органів місцевої влади з метою з'ясування особи;
- складати протоколи про порушення вимог адміністративного законодавства, в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних осіб до відповідальності;
- вилучати у порушників предмети та знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію;
- проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції одержаної в результаті природокористування;
- безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби, в межах території НПП "Подільські Товтри" стосовно додержання норм природоохоронного законодавства;
- давати обов'язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених в межах території НПП "Подільські Товтри";
- подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що проводиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства і цього Положення;
- носити під час виконання службових обов'язків форму встановленого зразку, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники, балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;
- направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У своїй діяльності служба державної охорони взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

4.13. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території НПП "Подільські Товтри" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
4.14. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території НПП "Подільські Товтри" несуть особи винні у:
- нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території НПП "Подільські Товтри" та цього Положення;
- здійсненні забороненої господарської діяльності;
- організації господарської діяльності з порушенням встановленого порядку використання природних ресурсів парку;
- не вжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми;
- псуванні, пошкодженні чи знищенні об'єктів і природних комплексів парку;
- самовільній зміні меж території НПП "Подільські Товтри" для інших потреб;
- перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антро-погенних навантажень тощо.
4.15. Юридичні та фізичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території НПП "Подільські Товтри", згідно з чинним законодавством.
4.17. Координацію діяльності служби охорони НПП "Подільські Товтри" здійснює Держслужба.
4.18. Взаємодія державної служби охорони НПП "Подільські Товтри" з іншими природоохоронними органами здійснюється згідно з чинним законодавством.

5. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

5.1. Науково-дослідна робота на території НПП "Подільські Товтри" проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів на його території відповідно до чинних положень "Про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України" та "Про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України".
5.2. Основні напрями наукових досліджень визначаються у наукових програмах і окремих планах науково-дослідних робіт, що затверджуються відповідно до встановленого порядку Міністерством та Національною академією наук України (далі - НАН України).
5.3. Для ведення наукових досліджень в НПП "Подільські Товтри" створюється відповідний науковий структурний підрозділ, структура, штати, кошторис доходів та видатків яких затверджується Міністерством.
5.4. З метою узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом й змінами природних комплексів, а також розробки заходів по відновленню та підтриманню стабільності природних екосистем, щорічно у визначеному порядку ведеться "Літопис природи".
5.5. НПП "Подільські Товтри" відповідно до покладених завдань проводить наукові дослідження за напрямами:
- інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;
- виявлення природних комплексів, що найбільш характерні для НПП"Подільські Товтри", визначення еталонних геосистем і відшукання їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації сполучених досліджень;
- вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльність окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;
- комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни ландшафтів на території парку;
- ведення комплексного екологічного моніторингу;
- ведення гідрометеоспостережень;
- створення бази даних по комплексному моніторингу довкілля та ведення кадастру ПЗФ, які є основою ГІС НПП "Подільські Товтри".
- науково-просвітницька діяльність в галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища тощо.
5.6. НПП "Подільські Товтри" може:
- брати участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;
- брати участь у розвитку реінтродукції, насінництві, сортовипробовуванні тощо;
- формувати наукові колекції рослинного та тваринного світу та обмін експонатами тощо.
5.7. Наукові підрозділи, ведуть первинний облік кадастрових відомостей на території парку.
5.8. Наукові дослідження на території НПП "Подільські Товтри" можуть здійснювати інші науково-дослідні установи і організації на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією НПП "Подільські Товтри"

6. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. НПП "Подільські Товтри" проводить екологічну освітньо-виховну роботу відповідно до чинного "Положенням про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України" та є центром організації екологічної освіти та виховання населення в регіоні.
6.2. НПП "Подільські Товтри" може:
- здійснювати інформаційну діяльність, у тому числі: готувати та випускати публікації, наукові праці, посібники тощо; випускати рекламну продукцію; формувати фото-, слайдо-, кіно-, відеотеки, тощо;
- створювати природознавчій музей;
- створювати екологічні школи, гуртки, клуби, товариства, табори тощо;
- проводити учнівські семінари, конкурси, конференції тощо;
- здійснювати іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством.
6.3. Основні напрями цієї діяльності:
- формування на базі НПП "Подільські Товтри" центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи;
- ведення пропагандистської діяльності;
- співробітництво з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування;
- організація масових еколого-освітніх заходів тощо.
6.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом популяризації екологічних знань, впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання, організації тематичних, інформаційно - виставочних, фото-, кіно-, відео-, та інших програм, конкурсів, семінарів тощо.

7. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Рекреаційна діяльність проводиться в НПП "Подільські Товтри", в зонах регульованої та стаціонарної рекреації та організовується його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями на підставі угод з його адміністрацією відповідно до чинного законодавства.
7.2. НПП "Подільські Товтри", у відповідних зонах згідно з його Проектом організації території, забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, поширює мережу еколого- і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення та відвідувачів НПП "Подільські Товтри".
7.3. НПП "Подільські Товтри" організовує маркетингові дослідження щодо надання платних рекреаційних послуг відповідно до чинного законодавства.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. НПП "Подільські Товтри" бере участь у міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства шляхом:
- участі в реалізації міжнародних програм, прийнятих на себе Україною при укладанні міжнародних договорів і зобов'язань;
- участі в організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо
- забезпеченні обміну науковою інформацією;
- спільній підготовці відповідних науковців і фахівців;
- проведенні еколого-виховної та видавничій діяльності тощо.
8.2. НПП "Подільські Товтри" може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій, тощо.
8.3. НПП "Подільські Товтри" має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

9. ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Фінансування НПП "Подільські Товтри" здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету України.
Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (в тому числі - валютних) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
9.2. Кошти (в тому числі в валюті) отримані від природоохоронної, наукової, туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої, господарської, та іншої діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню, є власними коштами НПП "Подільські Товтри" і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для охорони та відтворення природних комплексів НПП "Подільські Товтри".
9.3. НПП "Подільські Товтри" звільняється від земельного податку.

9.4. Матеріально-технічне забезпечення НПП "Подільські Товтри" здійснюється його адміністрацією відповідно до чинного законодавства.
9.5. Для ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха, при яких виникає пряма загроза життю людей, знищенню заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації НПП "Подільські Товтри".

10. МАЙНО

10.1. Майно НПП "Подільські Товтри" становлять основні фонди та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі парку.
10.2. Майно НПП "Подільські Товтри" є державною власністю і закріплене за парком на праві оперативного управління.
10.3. НПП "Подільські Товтри" володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у межах, визначених законодавством України.
10.4. Джерелами формування майна є бюджетні асигнування, спеціальні кошти, фінансова допомога та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавством України.

11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

11.1. НПП "Подільські Товтри" звітує про свою діяльність перед Міністерством, Держслужбою та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, встановлені державною звітністю.
11.2. НПП "Подільські Товтри" веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установлені строки згідно з чинним законодавством.
11.3. Директор та головний бухгалтер НПП "Подільські Товтри" несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
11.4. Контроль за діяльністю НПП "Подільські Товтри" здійснює Міністерство, Держслужба, та інші спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.

12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ

12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території НПП "Подільські Товтри" здійснюється згідно з чинним законодавством.


Заступник начальника Державної
служби заповідної справи С.Комарчук