У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення нацiонального природного
парку "Подiльськi Товтри"

З метою збереження, вiдтворення та рацiонального використання природних ландшафтiв Подiлля з унiкальними iсторико - культурними комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освiтнє, рекреацiйне та оздоровче значення, п о с т а н о в л я ю:

1. Створити на територiї Городоцького, Кам'янець -Подiльського та Чемеровецького районiв Хмельницької областi нацiональний природний парк "Подiльськi Товтри" i пiдпорядкувати його Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
Установити площу земель нацiонального природного парку "Подiльськi Товтри" 261316 гектарiв, у тому числi - 3015 гектарiв, що надаються у постiйне користування, та 258301 гектар, що включається до його складу без вилучення у землекористувачiв (додатки N 1 i N 2).
2. Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за участю Мiнiстерства лiсового господарства України та Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї пiдготувати i подати в установленому порядку до Верховної Ради України матерiали для вирiшення питання про вилучення 3015 гектарiв земель, що перебувають у користуваннi Кам'янець-Подiльського державного лiсогосподарського пiдприємства, i передачу їх у постiйне користування нацiональному природному парку "Подiльськi Товтри".

3. Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України:
затвердити у двомiсячний строк Положення про нацiональний природний парк "Подiльськi Товтри";
забезпечити у 1996-1998 роках за рахунок асигнувань, що передбачаються Державним бюджетом України на природоохороннi заходи, розроблення Проекту органiзацiї територiї нацiонального природного парку "Подiльськi Товтри", охорони, вiдтворення та рекреацiйного використання його природних комплексiв i об'єктiв, узгодити його з Мiнiстерством лiсового господарства України та iншими заiнтересованими мiнiстерствами i подати на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1996 року
N 474/96

Додаток N 1
до Указу Президента України
вiд 27 червня 1996 року N 474/96

ПЕРЕЛIК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧIВ,
землi яких мають бути переданi в постiйне
користування нацiональному природному парку
"Подiльськi Товтри"
-----------------------------------------------------------------+
¦                        ¦                               ¦ Площа,¦
¦ Землекористувачi       ¦ Територiя                     ¦гекта- ¦
¦                        ¦                               ¦ рiв   ¦
+------------------------+-------------------------------+-------+
¦Кам'янець-Подiльське    ¦ Гринчуцької сiльської Ради    ¦ 191   ¦
¦державне лiсогоспо-     ¦ Грушкiвської сiльської Ради   ¦ 314   ¦
¦дарське пiдприємство    ¦ Залучанської сiльської Ради   ¦ 274   ¦
¦(Подiльське, Панiвецьке ¦ Калачковецької сiльської Ради ¦ 210   ¦
¦i Староушицьке лiсницт- ¦ Китайгородської сiльської Ради¦ 210   ¦
¦ва, Цикiвський лiсороз- ¦ Колодiївської сiльської Ради  ¦ 567   ¦
¦садник)                 ¦ Рудської сiльської Ради       ¦ 69    ¦
¦                        ¦ Сокiльської сiльської Ради    ¦ 233   ¦
¦                        ¦ Староушицької селищної Ради   ¦ 544   ¦
¦                        ¦ Устянської сiльської Ради     ¦ 403   ¦
+------------------------+-------------------------------+-------+
¦ Усього:                ¦                               ¦ 3015  ¦
+------------------------+-------------------------------+-------+

Глава Адмiнiстрацiї
Президента України Д.ТАБАЧНИК


Додаток N 2
до Указу Президента України
вiд 27 червня 1996 року N 474/96

ПЕРЕЛIК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧIВ,
землi яких включаються до складу нацiонального
природного парку "Подiльськi Товтри" без вилучення
-----------------------------------------------------------------+
¦ Територiя                                         ¦ Площа,     ¦
¦                                                   ¦ гектарiв   ¦
+---------------------------------------------------+------------+
¦Городоцький район                                  ¦            ¦
¦ Великокарабчiївської сiльської Ради               ¦ 4696       ¦
¦ Iванковецької сiльської Ради                      ¦ 7652       ¦
¦ Кам'янської сiльської Ради                        ¦ 2171       ¦
¦ Сатанiвської селищної Ради                        ¦ 222        ¦
+---------------------------------------------------+------------+
¦Кам'янець-Подiльський район                        ¦ 150800     ¦
+---------------------------------------------------+------------+
¦Чемеровецький район                                ¦ 92760      ¦
+---------------------------------------------------+------------+
¦Усього:                                            ¦ 258301     ¦
+---------------------------------------------------+------------+

Глава Адмiнiстрацiї
Президента України Д.ТАБАЧНИК