� ������� ����

������ / ˳��������

������ ������

����� ���������

����� ���������

  .   XVII .

... 1672 ��, 28 ������ ��������-��������� ���� ������� ���'�����. ���������� ��������� ���. �������� ����������������� ������ ��� ��������. ������ - ������ ������� IV. ������ - ���������� ������� ����� ����������� ���������. �� ������� ����� ������� ������� (�������, ��� � ���� ����� ������������) ���� ������� � ����, �������� �� ������ �� ������... �� � ��� ��������� �'�������� ������ � ����������? �� �� ������� ����� �������� �������������� ��������, �� �������� �� ������������� ������ � ��� ���.

������� ������� ������������ ������ �������� ������ � � �������� ���������� ����� ������ ������� ������. ��� ����, �������� � ������� ����������� �� ����, �� ������ �� ����� ���������� �������� ���� 1658 ����, ��� ���������� ���������. � ��� �� ���, ����������� ��������� ������, ����� ��������� ����� �������� ���������� ������� �������. � ������, ������������ ����������� ����� � �������, �������� ��������� �������� ������ ������� � ����� �� ��������� ��� ��������� ������� ���� ���� �������. �� ��������� ����� �� � �������, �� � �������, ��������� ��� ����� ������� �� ���������.

"������� ������� ������, � ��� �����. ����� - ����������... ���� ��� ����� �������, �� ����. ��� � ������ ����� � �����, �� ����� � ���� ��� ������ �������." ����� �� ������ �� �������� � ���� � ���������� � ��������� ����� ������ ����� ��� � ����� ���������� �� �������. ��� � ������� ���������� ��������� �� ����� ������ ������� ������� ������ � ��� �����, � ���� ���� �������� � �������� ������� � ����.

�������� ��䳿 �������� ���������� � �������� ���� ����. ������ ������� �V ��������, �� �� ���� ������� ����� ������ �� ��, �� ���� ������ �� ���� ���������� ���������� ���������. ³����� ��������� ��� �������� ����� ������� �������� ������� � �������� ������ ��� ������� ����, �� �'��������� � ��������� �������, ����� ������ � ����� ���'����. ֳ���� ������� ��, �� ����� � ���������� � ���'���� ������� ��������� ������� ������ ���� ������, ���� ��� ������� ��� ����������. �������� ������� ���'���� ������� �� ��� ������� ������ � �� ������ ������ �������� � ���������. ���'����� �������� �� ����������� �������, �� ���� ������ � ��������. ������ ������ � ��� ��� ����� ������ ��� ��������� �����.

"������ ����� ������,
������ ����� ����.
� �� ���'���� ������,
�� ��� �� ���� ��� �������.
������ � ��� �������� ����� � ������,
�� � ���� �����, ���'���� ������?"

�������, �� ���'����� ������, ������� ���������� �������������, ������������� � ��������� ����� ���������� � �������� ���������, ����� �� � ���������� �����, � ��� ������ � ������ � ���������, ���������� � ������. ����� � � �������� ����� �������, ������ � ����� �� ������. ������� ���� �����, � ������ 1672 ���� ���� �������� �������� �����, �� ���� ������ ������ ��������� ������, � "������ � ������ ��������" ������ ���������� � ������ ������� ������� ������, �� �� ����������.
����, ����������, ���� � ���������� ��� ������� ����������� ��� ������ � ��� ���. ����� �� ��� ����, ��������� ��� �� ������� ������� �� �������, �� �� ��������� ������������� ���������� � ���� ������� � ������� �����. �� �������� ����� ���� ��� ���������� �����, �� � ����� ��������� � ����� �������� ����� ��������, �������� �� �������� ��� ������������� ����. ���� �� ���������� ������� ���'�����...

� ������, �� ��'� ������ ��������� ����������� ��������, �� ��������� - ������������ ������ � ������ ���. ��������, � ��'���� � ���� ������������ � ���'����, ������������� ������ �������� �� ������ ���������. ��� ����, �� ��'� �������� ���������� ���������� ����� �� ���'����� � ����� �����.

����� ���������, ����� ���� � 18.
����������: ������� ����� ���������.
��������� ������� XVII ��.
"���������", 9 ������ 1994 ����