������� � ������� ���� | �� ��������� ���� | �� ������ �� ������ | �������� �� ����

�����
(�� �������� XVII ��. - �����i���)

����, ����������� �� ������� ����� ���� �������, ������� �������, �� 12 �� �� ��������� � ��������� ������� ���'�����-����������.
� ��� � ���������� �����, ������� ��������, �������� ������.
� i��������� ���������� ��������� � �������� XVI ��. �� �����i XVI-XVII ��. ������� ���� �. ��������� �������� ��� �����, ������� ����� ���������� �� ������ ����.

������ ��� � �� ��������� ���. ����������� �������. - �., 1971.

���. ѳ�������� �.�. ����������� ����� ��������� ��������

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����.

�� ���� ����� �������� ��� �������� � ���� ����� �. ������.

�������: ��������� ���. ��������������-������������� ����. ��� 2.
- ����������� �������� ��������� ������. - �.: 1969. - 632 �. - �.484-488.