������� � ������� ���� | �� ��������� ���� | �� ������ �� ������ | �������� �� ����

����������
(�������)

����, ����������� �� 7 �� �� ��������� � ��������� ������� ���'�����-����������.
� ��� � ���������� �����, ���� �� ����� �� 300 ����, ��������. ij��� ��������, ������ ����. �� ������ ��������� ������, ������� �� ����������� ���������.
��������� �� ������� XVII ����i���. �� �������i� ���� �������� ������� ��������� ����i������ ��������.

������ ��� � �� ��������� ���. ����������� �������. - �., 1971.

����� �����

�� 1648 ���� ���� ��������� ���������� �������. ��� ����� 300 ���� ���� ��������� ������ ������ ���� �� ���� �����. ������ ��� �� ���� ����������� � ����� ����� �������� XV ��. �� ������ ������ �����.
����, � ������� �������, �� ����������� ���� ��� ������, ������� �������� � ������, �� ������� � ��� ��������� ����� ������ ��� ��������, � ���� ����� ������ ������.

������� �. ����� ����� // ������ ������, 1986. - 26 �����.

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����.