:: ������ ������

 
������� ��� ������� (������ �. �����)
 

�������� ��� ������� ����� � ��� �������������� ������� ���������� ��������� ������ ������ - ���� �����. � �� ������� ����������, �� ����� �� ��������� ����� ����� �� ������ ������ ������, ��� ��� �� �������� �������� ��������� �������. ���� ������ ������� � ���� �������.

��������� ��������� ��������, �� ���� ����� � 1352 ���� ���������� �������. ���� ���� 5 ����, 4 ����� � 2 ���������. � � ���� ���� ������������� �� ��������� �� ����������, � ���������� �� ����� � ������.

������ ������� � ����������� ������ ��������, �� ��� � ������� ������� �� ���������. �� ����� ������� ������� ��� ��������� ����� ��� ����, �� ����� ���� ������� ����� ���� ���'����-�����������. � ���� ���� ������, �� �� ������ ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ������, �� � ���'����-�����������

��������� ���� ������ ��������. ��� �'��� � ������� ���� �� ����� ���� ����� �����-�������, ���� ����� �������� ���������� �������. ������ ������ ��� ���� ���� ����������� �������. � ��������� ���� ����� ������������� ������������� ��������, �� ��� ���� ��� �� �����. � ����� ������� � �������� �������� - ������.

�� ����� � ����� ����� ��������� ���'��� ��������� �� ������ ������������� ������� ������ 812 ��.�. � �������� ������� �� ���� ����� ������� �������� ������, ������ �����.

����� ����� ����� ��������� ���� ������ �������� �� ���������� ������. ���������� �������� ���� ������� ���� ��������� �� � ���� ���������������� ���� � ������ ��������� - �������� ����'��. ��� �������� ��������� ����������, ������������ �� ����� �������.

� �������� ������ ��� ������� ������� ������, ���� ����� ������ "������� ������", � ������ � ��� ����� "�������� ������".

��� ��������� ������ ���������� �����: ���������, ��������, ������, ��������� ������, ������, ������ ���������� ������, ����� �����, �� ������� ��� ������� ���������� � ����������� ����� ���������.

� 1493 ���� ���� ������� ���� ������������� �� ������, � � 1542 ���� - �� �������. ����� �� ����� �������� �� ����� �����������, �� � �V-�V���. ������� �����. ����� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ��������������, �� ������� �������� ���������� (����� �.��������).

� 1565 ���� ��� �������������� �������� � �������� ������� � ������ ���� ����-�������, �� ������������ �������� "� �������". ��������� �� ����� � �������� ����� ������������� �� "�����". � ������ �������� 1629 ���� (�. ���, ����������� ����� � 3637 �.�.) ���������� �� ��������� �� ������ ���� �������, �� ������������, ��� ���� ����.

� 1646 ���� ������ ��������� IV ����� ������� ����� �������; "��������� �� ����� � ����������� ���������� �� ������� ���������������, ��������� ����������� ��������, - ���������� � ���������� ������, - �� ����������� ������������ ��� ������� ���� ������� �� ������ ��������, ������ ������� � ����������� ��������".

������ ������ ���� ����� ��������� ����� ������������� ������������� ������, ������� ����������� ������� ��� �������� �����, �� ��������, ��� � ��������, � �������������� ������� �� �������� � ���������, � ����� ������ ������� ������� �� ��. ������������ ����� �������� ������� ����� �� ������������� � ������� ���, ����� �������� �������� � ��������� �� ������ ������� ���������� �����������.

� 1657 ���� ���� ������� ������ ���������� ���������������, ���������� ��������� ��������, ���� ����������� ������ �� ����� ����� ���� ����� �����-������������ � ����������� �������, ���� ������ ������ � ������ �� ��������� �������, ���� ��������.

���� �� ����� � ���������� �����-�������. ���������� ��������� ������� �������� �� ������� �����-���������.

���� � 1793 ���� ��������� ������ ������� �� �. �����, �� ���������� ��������� ������� ���������� ��� ��������, ���� �������� �� �������. ��� ���� ����� ��������� � ������� ������� (��������) � �������� ������������� �������, ������ ��� ������ ������������ �� ��������� ������ "�" � ������ ������� 120 �����. ������� ��������� - 42 �����, ������ - 26 �����, � ������� �� ��� � ������ �������.

��������� �������� (����) ��� � ���� ��� �������� � ������� ��������� �� �������� ��������. ϳ� ���� ���������� ���� �����, �� ������� ������������� ��� �������. ����� ������� � ����� ���� ������������ � � ������������� ����� ���������� �� ����� ����. ����� ����� �������� � ����� ������, �� ��� ��� ������� � ������� ��� �������.

ϳ� �������� ��������, �� ��� ���� �������, ��� ���� �����. ϳ� ������� ������ � ����� ���� ������� �������� 40 �����. ���� ����� ��� ��������� � ������, ��� �� �������� ���� � ����� ���� �� ������� ����� 6 �����.

� 1786 ���� ��������� ������� ���� ��������� ��������������, ���� ������� ����� ������� �� �������� �������. � ����� �������� �V��� ��. � ������, ���� ��������� ����� ���������� ���������, ����� ��������� ����. �1764 ���� ��� ��������� 710 ����� ���� ������, ������� �� ������� ���� ������� ������, �� ����� �������� 9 �� � 83 �������. ������ ������� ����� � ������� ����������: � 1775 ���� �� ���� 481, 1787 ���� - 376.

� ����� ������� �������� ���������� ���������� ����� ������, ��� ����� � ��� ��� �������.

�� ���� ������������� ������ ��������: � �������� ������� �������, ��� ������ �.�. �������, �����-������� ������, ��� ������ �.�. �������� - �����������. ����� ������ - ������������� ����������� � �������� ������� ������� ��� ������ �.�. ������. ��� ����� � ������� ���� �������� �� ���������� �������.

� 1887 ���� ������ � ������� ���� 1386 ��� ���� ������, � ��� ����� -462 ���., ����� - 226, � ��� 188 ������� � 46 - �� �������� ������, ���� ������� ����, 5 �����, 10 ��������, 52 ������.

�� ����� XIX ��. (�� ���� ���������) ����� - 222, ������ - 1148, ������������ ����, ������� ������� MHO, ����� ��������� �� 60, �� ��������� ���� ��������� �� 500 ���.

� ���������� ����� ������ ��� ��� ��������� ���� ��������� ������������, ������ �� ������ ����� �� �������. ����� �������� ��� ��� ��� ������ �������������� - �������� �������� ����� ����� ��������������, ��������� �������������� �������� ���������� �����, ������ � ��� ��� ��������.

�� �������� ������ �������� � ������ ������ ����� ��������� ���� -����� ������������.

� 1908 ���� � ������ ��������� 2004 ���. ���� ������, � ��� ������������ - 1446, �������� - 143, ����� - 415. ���� ���� ��������-���������� ����� �� ���� ���������� ̳���������� �������. � ������� � 1908-1909 p.p. ��������� 47 �������� �� 17 ������� � � ��� - 9 �������. ������ ��������� � ���� ������ 76 �����. ������ ���� �������� ��� ���� 289.

����� �� ������� ������� �� 1917 ����. � ������ ���� � ���� ������� ���� ��������� ������-���������� �������� � ����� ��� ���� ����������. ���������� ����� 52 ��������������� �������. ����� ������ ��������� � ���������� ����. ���������� ��'���� � �������������� (����������) ������, ���������� �������� ��������.

����� ������������� ��� ��������� ��������� �� 24 ������ ���� ������� � ������� �� � ����������� ����.

�� ������ ������� ��������� ���� ���� �������������, �� �������� ��������. � 1922 ���� � ����� ������� ����������� ����������� �������. � ��� �������� �������� � 1941 ���� ��� ������� ������������ �� ������ � 1945 ���� ��� ��� ����, � ���� - ����.

�������� ������������ �������� ������ ���� ������������ � ��������� �'����������� ������, ��� ���� ���������� � ������ 1918 ���� ��������� ��������.

ϳ��� ����������� �������� �� ������� ��� ������ ���� �������� ������������ ��������. �� ���� ������� ����� ����, ��������� ����, ��� ���� ���� ����, � �������� ����� �������, ��������, ���������. ���� ��� ��� ����������� ������� �����. ֳ ����� ����������.

----------------------------------------------------

�. ������

�������� ��������� ���������

��������-����������� �����


������� :: ���� ������ :: ����� ������ :: ������ ������ :: ��� "�������� ������" :: ������� ����� ::  ����� ���������
������ "���� �����" :: ���������� ::

Copyright 2004 � �������� on-line