Mysl Drevo logo
������� �����
�������� ������������ ������� ��� ����� � �����

����, 2004 �., �. 32, �. 8.

������� �� ����� � ���������

�������� ���������� (������������)

����� � �� ������ ����� �� ����� �������, � ����� ����, ������������� ������������ ������� ��� �������������� ������ (����������� �������). � ���������� ����� �� ����, ��������� � �������� XVII ��., ���� �� �������� ���� �������� ������ ������. � XV � �� ������� XVI ��. ��� ����������� ���� � ������� � ������ �������. � ������ �������� XVI ��. �� ���� ��� �� �������� ������������ ��������� �������, ��� ������� ���� ����, ������� ����� �� ������� "�� �����" (� ����������). ������������� ����� ���� ��� ���� �� ������ ������������ ����������� �������� ������� ��������������, ���� ����������� �������� ����� ������ � ����� ����� ������ ���� �� � ���� XV � �� ������� XVI ��. ̳������ 1646 �. ������ �� ������ ���������� IV ������� �� ������������ �����.

� ����� ������ "����" ���������������� � ������, � ���� � � �����.

������ ������� � ����������� ������ ��������, �� ��� ������� ����� ���������, � ���� ����. �� ����� ������� ������� ��� ��������� �����, ��� ����, �� ���� ������� ����� ���'�����-����������. ����� ����� ������ �������� ����, �� "������� �� ������������ �������, � 40 ������� �� ���'����: �����������, ���� �� ��������, �� ����������� ������� ���� �����". ��� �� ������������� ����� � ��� ���������� ����, � ��� ���� ��������-���������� ���������, �� ��������������� � ������ � ����� ������, ���� �� ����� ��� ��������� �����.

����� � ������� ������ �� ���������� ������������ ������� ����� ��� ������������ ������� ���� XXIV ��������� 18 ���� 2003 �. (����� ������� �. ����������).

���� ������: � �������� ��� ����� �������� ����� � �������� ���������, ��� ��� � ����� ��� � ������� ���������, � ����� ����� ������ ����, � ���� ����� ����������� ��� ������� ����� �����'�.

������ ������: ��������� ������ ���������, �������� �� ������� � �������� ���� �� ������ ���� ������, � ����� � ���������� ��� � ������ ������, �� ��������� ������ �� ����� ����� ������ (������� � 3/100 ������ �������).

����� ����� ���� � ���� �� ��� ����� �� ������ ������ ���� �����, ��� ������� ���� ���, �� ���������� �����. ������� ���� �������� ���������� ��������, � ��� ����������� ��������� �����, � ���� ������ � ������� ���� ���� ���������� ��������������.

���� ����������: � �������� ��� ������ �����, ����� ����� �� ������ �����, ��������� ����� � ���������� ����.

������ ����������: ��������� ������ ���������, �� ��������� ����� ��� ����� ����� ������ (������� � 3/100 ������ �������), � ����� ��������� ����������� ��� �����, � �� �������� ������� ���� � �� ������������ ����� ���� (������ ��� ����� ���� 1/6 ������ �������, ������ � �� 1/12).

� ������ ����� ���� ��������� ����� ����������� ���������� ��������� ���������� ������, ���� ����������� � ����������� �������� �� ���� �����.

����� ������� �������� ��� ��, �� ����, �� ��������� ���������, ��������� ���� ����� ������ ������ ��������, ���� �������� ��������� ��������. ����� � ��, �� ���� ���������� ��� ��������� �����, ���� ����� ������. �� � ������ ��� ���� ��������� �������� �������� ������������. �� � ��������� ������������ ������� ������, �������� ��� ���� ��������. ������� ���� �� ������ ��������� ����������� �� ������ ������ ������, ����� ����� (������ ����) ������ ��� �� �� ��������, � ������ � ���� �������� �� ������ �����. ������ ���� ���� ������ ������ ����� ���������� ������ ����� ���������� ������.