��������� � http://kingdom.kiev.ua/ukraine/region/22/zhvanez.html

������

������ ��� ���� �� ������ �������-�����, � 20 �� �� �������. ������ ���������� ���������� 1431 �. � 1621 �. ��� ������ �������� ������ ������� ������������ - ������ ��������� �����. � 1653 �. � ������ ��������� ��� ����� �������� � ������� �. ������������. � 1699 ����� ����� ������������ �������. �������� (��� �� �� �����) ��������� ������������ ����, ������������, ����, �������� ��� ��������. ������ ��� ��������� ��� ���������, ��� ���� � 1775 �. ��������� ��� �� ������� �� 12 ���.

�����


�������� � XV ��., ������������ ���������� � XV�-XV�� ��. ����������� �������� � ������� �� ��.

������ �������� ��������� ���������� �� ����� ����� �.����������� �������� I ���. ����� ���. �������� � �������������, ��� ���� �������� ������������ � ����������� �������. ����� � ����� X�V - � ������ ����� XV ����� �� ������ ���� ������� ������������ ������������� ������������ ����� ������������� �����. � ������� XV� ���� ��������� ������ ���������� ���������������� ��� �������� �����, ��������� ��. ���������� ��������� ����� ��������� � ������ XV�� ����, ����� ����� �������� �.�.����������� �������������� ���������� � ���������� ����� � ���������� ���� �� ��������� �����, � ����������� �������� ��������� � ������������ ����� ����� � ���������� ����������. ������ � ����������� ���� ����������� ������� ������ ��������� ����� 1621 �����, ���������������� � ����������.

    ���� ����� ��������� ���������� 1653 ����, �� ������� �������-�������� �����, � ����� �� ����� ������� ��� � 1673 � 1684 �����. � ������ XV��� ���� ����� ��������� ����� ������������� ������������ ��� ��� �����. ����� ���������� ����� ��������� � 1768 � 1769 ����� �� ��������� ����� � ������� ������������. �� ������ �� ��� ����������, ����� ��� � 1870-� ����� �������� ���������� ���������, ��� ����, ����� � �����. �� ���������� ����������� ���������� � ������� �� ���� (� �������� �������� ��������, ������� ������������ ���������� �� �������������) ����� ��������� ������� ���� ���������������� ��������� � ����������� ����������. � ���� ����� �� ����� ����������� �������� ����� ��� ���������� � ������� ��� �����. � ��������� ��������� �������� ����������� �����. ����������� ����� ������� ��������� ������� �����.

��� ��������� - ���������� �� ��������������� ������� ��������� ������ � ���� ������� �������� �����, ���� ������ �� ������� ����������, ������ ������. ����� ������������� ������ ����� �����. ����� �����, ������ � ����� �������. ������-�� ��� ����� �� �� ���� � ����������� � �� �� �����.

��������� ����� "����������� ������� ����������"


���������� �� ������ �������-�����, ������ ������ ��������. �������� � 1782�1786 ��. �� ����� ���������� 1699 �. ����� ������� �������. ���� �����������.


���� �����.

��������� �� ������� ������ ���� � ���������, ������ ����������, � ���-��� ����������� - ����� � ����� �� ������ ��������. �� ����������� ���� ������������� - � �������� ���� � ������ ��������. �������� � � � ����. "�� ��� ������, �� �� � ������". �������� ��� ������ ������� ����������� "����������������� ������������ �������� ������ �� �������" (���'���� ������. ������ �� ��������. - 1997. - �3)

�� ���������� ���� ���� ��������� ����� ����������� ������� ����������. ������� ��� �������� �� ��������� ���������� ��� "��������� ������� ��������� ��������".

��������� �������� ��� ��������� ���������� �������������� �� ���� ����� ���������������� ������� ������, � ��������� ����������, �������������� � ������� ��� ������� ������� �����. � ������ ������ ���������� ������ �������������� 5-�������� ���, ������������ ��� � ����������� �� - �����. ����� �� ���� �������� ������������ ������ ����� ������� - �������� ����, ����������� ���. � ����� ����� �� (���, ��� ���-�������� ���� ��������� ��������) ��������� ��������� ����� (� ����� 11 � 11 �), ����� ������� �� ����� ��� ���� �������� �� ������� ������� ���������� ������. ������, ����� ������� ��������� ����������� ������, ��� ���� ���������� ����� ��������� ���������������. ��� ���� ��������� ����������, ������������� �������. �� ���������, ��� ������ ����� � 1431 ���� ��������� ������ ��������� ��� �������� ������ ������ �� �������.

� �������� XV ���� � ��������, �������� ����������� ����� ������� ��������� ������ � ����� ���������� ������������ ������� ��������������� � ���������� ������ �������� ���������� �������� ����� ������������� �����. �� ���� ������� ������� ���������� ��������� ������ ������� ���������. ��� ������� ������� ����� ���������� ��������������� ����� ���������� ������, �� ������� � ����� XV - � ������ XVI ���� �������� ��������� ����: ������������� ����������, ������������, � ����������� ��� ��������� � �������������� ����������� ��������. � ����������� ����� �� ���������� ��������������� ��� ������������ � ��������� ��������.

���������, ������ ���� ������������ ������� ��������� �������� ������ � ������������� ���������� ����� � ������ �������� XVII ���� ���������-����������� �����������. �� ����� ����������� ���� ������� �������� ����� � �������� �������� � ��������� ����� ��������� �������� ����� ������ � ������ �� ��������� � ������� ������, ������� �����������, � ��� � ���� ������� ���������� ����������� ��������� ������� � �������� ������� �����, ����������� �� ������ ����� ����������.

�� ������� ��������� ���������� (1672-1699 ��.) ��������� ���������� ������ �� ������� ��� ��������� ���� �������. ���������� ��������� �������� ��������������� � ������ XVIII ����. ����� � ���-�������� ����� ������� � ���������� ������ ����� �������� ����.

� 1769 ���� �������� ���������� �� ������� �������� ������ ������� ������������. � �������� ������� ����� ����� ������� �������� ������������, � ����� ������ �������� �������� � �����������. ��� ����������� ����� ���������� � ������� ������� ��������.

���� ���������� ��������� �������� ������������ ����� �������������� � ������ ���-��������� ����� � ������ ��������� ������-��������. �� ��������� ��� �������� ��������� �������, ����� �������� �������, ��� ������� ����� �������� ����� � ����������� ������������� ��������. ���-�������� �����, ���������� �� ����� ������� �����, ����������� � ������� �� ������ �� 2,5 �. � ��� ���������� ������ � ���� �����. ������ ������ - �������� ����� � ���� - ������ � ���� ������ � ���������� 3,4 � 4,7 �.; ������ ��������� ����� - 2,0 �; ������� �������� ��������� ��������-�������� ������. ���� ��������� ����������� ����� ����������, ��������, �������������� ���������. �� ���������� ������ ������ ��������� �� ����� �� �����. ���� �� ���, � �����, ����� ����, ������������� � ��� �������, ��������� - �� ������, �������������� ������ � ������� �����. ������ ��������� ������ �� ����� ���������� 0,5-0,68 �, �� ������� - 0,1-0,15 �. ��������� ������ �����������.

������ ������ �� ����� ����� ������������ ������� ���������� �����, �������������� ��� �� ��������� ��������� ��������. ������� ���� ����� - 2,73 �. ��������� ����� ����� ������� �������� � ������, ������������� � ������� �����; ��� ������ �� ����� - 4,0 �, �� ������� - 3,0 �. �� �� �� �����, �� ���������� 1,1 �, ���� ������� �������, ���������� �� ������� ������, � ������ �� ������� - 1,3 �, � ��������������� ������� - 2,0 �. ��� ������� ���-�������� ����� ������������� ���������� �����������. ��������� ��������� ����� �������� � ������ ��������� �� ���� ���������� ���������� ���-���������. �����, �������� 1,0 �, ������ �� �����.