24. ������� ������. ������. ϳ�. ���. �.�. ��������� � �.�. ��������, �., 1940.