��������� � http://chemerivtsy.km.ua/history/chem.htm

����� ���� (���������� ����� ��������, ��������� - �����������? ����������� ��, ������� ����� ��������).

���������� ��������� ��������� �������� ����������� � ����������� ��������, ��� ������ ������������ �� ���� ���������������. �� ��������� ���������� �� ���� ���������� ����������� ������ ������ ���� ���������, ��� ���� ������� ������. ��� ����� ��������� ����� ������. � ������� ������� ������ ��������� �������� ���. � �� �������� �����. ��� ���������� ���������� ��������. ��� � 1565 �. ���� ���� �������� .��� ��������� ����, ���������� � ��������, ��������.

� 1578�.� ��������� ����������� 185 �������. ���� (�������), ���� ������ ��� ����, ��������� �� ��� ������.

³� ����� "�������" � ����� ���'������� ����� ��������. � ����������, �� ��������� ��������� ����� ˳������� ���� ����� � ����������. � 15-�� ������ ��� ������ ����� �� � ����� �� ������������� �����. ����� � ������ ����������� ���������� � ���� � �� ������������� ����� ������� � ���������. ������, ���� ����� �������� ���������� ������� ��������� ��������.

����� �� ���������������� ������� ������ � ������ ������� � ������� ���, ����, ��������� ��������.

"����������� ��" ���������� � ����� �� ����� ���� �� �� ������ �������� �������� 10-15�. � ���, �� ���������� ��, � ��� ������ ��-�� ������ �'� �������. ���� ���������, � ������ ����. �� ��������� ���������� ���� ����� ������� ������. ���� �� ����� ����� ��������� ����, ��� ������ ���� � ������� ���� ���. �������� ����� �� ������� ���������. � � 200 � ����� ����� ������� ��� �������� ����� ������� ���������� ���� ������� �������. ���� �����, ����������, �� ������� ���������� ������� �������� ����. ��� �� ����� ���� ��������, ������, ��������'��. � �� ����� ������, ���� ���� �������� ������� � ���� �������. ��� ��� ������ ���'������.

ֳ����, ���� ��� �� ��������� "�����������?". ����� �������� ��������� � ����� ��� ������� ����������, ������.

������������ � ���� ������� ������� �������� � ���������� �� ���� ����� ��, �� � �� �������, ������, ����� ������� ���� ���� � �������. ³� ����� � ����� ����� � �����. ��� ������� ����������� ������, �� ����� ����� ������� ��.

��� �� ����� �� ��� ������� ������. ������ ���� �� ������. ���� ��� ������� ������ ���� �����, ��� ������ �� ������ ��������� ���������� ��������� ���� 򳺿 ��䳿, �� ���� �������� ���� ������ ����� ����.

� �� "����� ��". �������� �� ���������� ���������� ���������.

� ����, �� ����������� �������� ���������� ���, ���������� "������". �� ���������� ������ ��� �� ������� ������� ��. ��� ���� ���� ��������.

�� ���� �������� ������� �������� � �� ���� ������ ������� �������, �� ����� �������� ������� �����. ���� ����� ����� ������� ���������, ������ � ���� ����������. ��� ���������� ������ ���, ����� �����. ����������� ���� ������� �������� ������ ���������� 11. �� ��������� ���� ������ ����� ���������� �� ��������� ������, �� �������� ������� ������.

���� ����� ������ �� �������� �������� ����� ��������� ����� ����� ��� ��������. ������ ��� ���������� ���������� ����� ����� �������� �������. � ����� ��� ���� �������� ��������� �������� �������. ����� ��� ������� ��� �����, ������, �������. � ������ ������. ����������� ����� ���������� ����, �� ��������� ����.

������ "�����������" (������ 335 � ��� ����� ����) ���������� ��� ������ �������� �� ����� ������� �����, � � ������� ����������� ���� ������� ������� ������ �� ����� �����. �� ����� �� �� ������ �������� ������ ����� ����'������� ������. ������ � ��� ������ � �������: ������ ���������, ������ �����������, �������� ��������, ����-���, ������ ������, ������ ��������, ������� ���������� ������� ����� �������, ��������, � � ��������� ���� ����� ��������� ������.

��� �� ���������� ����, �������� ������-������� ������� ��������� �������������� �� ������. ���, �� ����� "�����������" � ������ ������ � �������, ��� �������� �����������, ����� ������. ����� ��� ���� ������� �����? �������� ��������, �� �� �������� ����� �������� ����� ���������� ������� ������. ��-��-��, � ���� ��� ����������� ����� ������ �� ������� ������� ����� ��������� ���������. ��������� ����� ������ "�����������" �� ������� �������. ҳ���� ����� ����� �� ����� ��������� �� ����������.

�� ���� ���������� ������ ���������� - �� ��� ������� �������, ����, �� ����������� ���������� ����. ���� ��� ������, � �������. �� ��������� ������ ��� �������� �������� � �����. � �� ��� ���� ����� �������� �� ����� �������� �� ͳ�������.

�������: www.tovtry.h11.ru