Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Вступ

"О священнi води,
Будьте нашими захисниками,
Вгамуйте нашу спрагу,
Подаруйте нам блаженство i щастя,
Якi вище всiх коштовностей,
Вище всiх правителiв свiту.
О води! Дайте нам благодатну втiху."

"Регеведа" - священна давньоiндiйська книга

Вода - найважливiший дар Природи, без якого не можливий будь-який прояв життя. Це найцiннiша мiнеральна речовина. Вона не тiльки основний компонент всього живого (90-95 i бiльше вiдсоткiв), але й середовище iснування органiчного свiту. Вона - розчинник поживних та iнших хiмiчних речовин у живих органiзмах i засiб їх транспортування як в органiзмах, так i в рiзних станах у неживiй природi.
Вода - акумулятор органiчних та неорганiчних речовин. Вона має космiчне, геологiчне, клiматичне, енергетичне, промислове, санiтарно-гiгiєнiчне, лiкувальне, рекреацiйне, естетичне значення.
Чимало води є в повiтрi у виглядi пару, туману i хмар. В.I.Вернадський писав:" Будь-який прояв води - глетарний лiд, безмежний океан, грунтовий розчин, гейзер, мiнеральнi джерела - складають єдине цiле, прямо чи опосередковано, але глибоко пов'язане мiж собою".
Вода - це "мiнерал життя", що потребує серйозного і овсякденного захисту. Загроза водного голоду нинi все очевидь набуває реальних обрисiв. Адже ресурси питної води на землi розподiленi вкрай нерiвномiрно. Україна в цьому - не виключення.
Становище з прiсною водою, придатною для споживання, рiзко змiнилося у бiк погiршення. Якщо на початку XX столiття в свiтi нараховувалося близько 1,5 млрд. чоловiк, то нинi населення планети становить 6 млрд. А господарювання цiєї сили-силенної людей нiяк не можна назвати розумним, ощадливим, доцiльним. Завданi людством рани природа вже не встигає загоювати. Оскiльки питна вода є одним з найважливiших природних ресурсiв, то її це також стосується. Нинiшня проблема з енергетикою тiсно переплiтається з водними джерелами. Якщо не стане водних джерел, то суспiльству вже не знадобиться енергетика.
За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я майже 80% захворювань на планетi пов'язанi з споживанням неякiсної питної води. Вiд нестачi питної води страждають понад 40 держав Африки, Близького й Середнього Сходу, п'ята частина Європи. За офiцiйною статистикою вже й 20% населення США змушенi користуватися питною водою, яка не вiдповiдає дiючим нормативам.
Серйозно тривожить надмiрне забруднення й без того обмежених питних ресурсiв України. Бiдує Днiпро, наша найбiльша водна артерiя, якою напувається бiльше 30 мiльйонiв чоловiк. У нашi рiчки щороку скидаємо сотнi, а то й тисячi тонн шкiдливих речовин. А якої шкоди водним артерiям завдають викиди нафтопродуктiв?
Невеселi повiдомлення призводять до стресових ситуацiй жителiв мiст i сiл, що користуються водами рiчок басейнiв Днiпра, Донця, Пiвденного Бугу, Днiстра, Збруча, Прута, Тиси та iнших рiчок. А яких збиткiв водним ресурсам щорiчно завдає аграрна галузь та iншi виробництва iз своїми недосконалими, застарiлими технологiями, вiдсутнiсть надiйно дiючих очисних споруд. Отже, нестача чистої води - нинiшня реальнiсть.
Хмельниччина - одна з небагатьох областей, яку природа так щедро обдарувала водними джерелами, струмочками, озерами, ставками, рiчками. Понад три тисячi голубих артерiй помережили її терени у рiзних напрямках. Всi вони є її окрасою, справжнiм дивом. Адже кожне джерельце - це своєрiдна живильна кров землi Подiлля. Всi вони - невтомнi трудiвники: озеленюють та вiчно омолоджують нашi луки, поля, лiси, поповнюючи їх щедродайнiсть. Не випадково говорять, що крапля води дорожча за дiамант.
Хмельниччина за запасами водних ресурсiв займає шосте мiсце в Українi.