����������� � ������� ���� | �� ���������� ����� | �� ������ ������ | �� ������ ��������� ���� ��������� �����

�������������� �������
�������� ��������� ��� �������� �� ���������� ��� ��������� ������

 1. ������������ �. ���������� �������� ���������� �������� � ������� � ��� ����. // ����� �������� ��� ��-�� ��. ��������� ��� �������� �������� ��������� �������� ������. � 1861. � �.4. ����.1. � �.1-51.
 2. ������������ �. ����������� ���������� �������� ���������� �������� � ������� � ��� ����. // ����. ���. � 1862, �7. � �.94-142.
 3. ������������ �. ������������ ����� ����������, ������� ����� ����� � �������� �� ���� ����� �� ������� ����. // ���. �-�� �-�. ����� ������. � 1955, �2. � �.63-78, �3. � �.93-108, 149-164.
 4. ����������� �.�. � ������������� ������������� � ���������� �������� � 1881�// ���. ����. �-�� �������������������, 1882. � �.6. ���.2.
 5. ���������� �.�. ���� ������� ������������ � �������� �������� ������ ��������� ��� ������. � ����: ���-�� ���. � 1966. � ���.1. � �.53-61.
 6. ������� �.�. ���������� ���� ���-�������� ����� ������� ���������. � �. ���-�� �� ����. � 1961.
 7. ������� �.�. ������� �� ��������� ����� ������. � ������������. � 1957.
 8. ������� �.�., �����-������� �.�. ������ ����������� �������-����������� �� ����������� ������������. // �����. ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � ���-�� ����. ��-��. � 1967. � ���.2.
 9. ����������� �.�. �������� �� ����� ������. // ����. ��-�� �������� �� ����, 1939, N23 (31). � �.65-80.
 10. ������-��-����� �.�. ����������� ������ �� �������. � // ������ ������. � 1867. � �.II.
 11. ������-��-����� �.�. ������������� ������������, ������������� � 1868 �. � �������� ��������, ���������� � ���������. //������� ��� �����.�-��.1872. � �.8.
 12. ������-��-����� �.�. ����� � ������� � �������, ������ � ������� � 1885�. � ���. -1886.
 13. ������ �. � ���������� � �. �������� �� �������. � �������-����������. � 1939.
 14. �������������� �������� ����� �.�. ѳ��������� � ����� ����������� ������. // Ӳ�. � 1968. � �9. � �.89-93.
 15. ������ �. ������� � �������� ������. � ³�����, 1930.
 16. ��������� �. �������� �� ����� �����������. // ���. ��������-����������� ����. �-�� ��� ���. � ���'�����-����������. � 1928. � �.1. � �.50-84.
 17. ��������� �.�. ��������� � ������� � ��������� �������. // ����������. � �� 3. � 1911.
 18. ��������� �. ����� ����������� ����� (���������� ��������). ��������������� ���������. // ������� �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. � �������-��������. ���������� ������� ��������� ��������. ��������� ���. � 1913. � �.2. � �.135-140.
 19. ��������� �. ��������� �� ����������� ����������� ����� ���������� ��������. // ������� �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. � �������-��������. ���������� ������� ��������� ��������. ��������� ���. � 1915. � �.3. � �.9-50.
 20. ��������� �.�. ������������� ���������� �������. � �. � 1928.
 21. ��������� �.�. ��������� ���� ������������ (�������������) ������� ������-��������� ��������. � // �������� ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. ���-�� ����. ��-��. � 1966. � ���.1.
 22. ��������� �.�. ��������� ������ ����. ���-�� ���������� ������. � ���. � 1947 � �����. � 254�.
 23. ������ �.�. � ������� �� ���������� ����������� �����. � // ��. � ����� 70-����� �.�.�������.�. � 1913
 24. ����� �.�., �������� �.�. ����������� ����. ������. � �.:����. �����. � 1969.
 25. ���������� �.�. ��������� �� ������� � 1914 ����. // ���. �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. � �������-��������. ���������� ������� ��������� ��������. ��������� ���. � 1915. � �.3. � �.217-235.
 26. ����������� �.�. �������� �� ����� ������. // ����. ��������� �������� �� ����. � 1939,� 23. � �.65-80.
 27. ������� �.�. � ����������� ���������� ���������� ��������. // ������� ��������������. � 1891. � �.2, �8.
 28. ��������� �.�., ����� �.�., ������ �.�.,, ������� �.�. ����� ����. � ����: �������: ����������-���. � 1957.
 29. ������������ �.�. ������� � ���������� ������������� ����� � �������. // ������� ����. ��������, 1924. � ���. 5.
 30. ������������ �.�. ����� ������ �� �������� ������������� // ������� ����. ��������, 1927. � ���. 2.
 31. �������� �. ����������� �������. ������������ �����. � �. � 1991.
 32. ������ ����� �. ������. � �.: ���-�� �� ����. � 1952.
 33. ������� �.�., ������ �.�. ���������� �������� �� ������� �������������. -// ������� ����������� ��-��. ����� V. � ���������. � 1965. � �5.
 34. ������� �.�., �������� �.�. ��������� ��������� ������ (�.�. ѳ��������. // ����������� ����������� (20-30-� ����). ��г���� ���钒- ���: ������������ ����������-���������� ����. � 1991. � �.93-101.
 35. ������� �.�., �������� �.�. ѳ�������� �.�. // Ӳ�. � 1991. � �3. � �.69-74.
 36. �������� �.�., ������ �.�. ������ ������������. � // ˳�� ������������ �� �� ������������������� ��������. � ����: �������. � 1971.
 37. �������� �.�. ����� ������� ������� ����������� ������. � ������������. � 1975.
 38. �������� �.�. ���� �������. ��.: ������ ��������������. -1975.
 39. ����������� ����������� ������. � �. ����������� ���. � 1989. � � 1.,-1990. � �.2.,-1993. � �.3.
 40. �������� ����: ���������� ���, ���������� ���. � �.: ���������������. � 1958. ��.5. � �.1.
 41. �������� �. �. ���������� ������. // ���.���. � 1949. � �81. -���.5. � �.530-536.
 42. �������� �.�. ������������� ������� // ��. ���.������������ ������������. ����� ����. � ����. ����. � 1950. � �.8. � ���. � 2. � �.89-111.
 43. �������� �.�. �� ��������� ������ ����� ����������� �����. //���.���. � 1950-�.82. � ���.1. � �. 78-82.
 44. �������� �. �., ������ �.�. ³��������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� ������������ ���� ��������� �������. // ³���� �� ����. � 1974. � �4. � �.81-87.
 45. ��������� �.�.������, ����� ���� �� �����, �� � ���� ����������? � ����. ����. ������. � 1918. � �.16.
 46. ��������� �.�. ����������� ���������� �����. // ������� ��������-����������� ���. � �������� �� ������. � 1926. � �.1.
 47. ��������� �.�. �����������: �������. � �������� �� ������. � 1926. -�.1. � �.14-17.
 48. ��������� �.�. ������� ��������� ������ ��� �. ������ ����� ���������������� ������ �� �����������. // ������� �������� ������������ ���. � ��������- ����������. � 1926���. � �.1. � �.14-17.
 49. ��������� �.�. �����������:. ��������� � ���� ��������� ���������. -�������� �� �����. � 1927. � 168 �.
 50. ��������� �.�. ������ ��������� ������. � ��������-����������. � 1930.
 51. ����� �.�., ������� �.�. ������������� ����� ��������, �� ��������� ���'���� � �������� �������� ���� (���� �������� ). � ����. � 1974.
 52. �������� �.�. ������������� �������������� ��������� ����� � ������� ������� �������. � �. ���. �� ����, ����� ������, � 1952. -�6.
 53. ����� �.�., ������������ �.�. �������� �� ����� �������� ������. // ³���� ���. �����. ����, 1933, ���. 16. � �.45-50.
 54. ����� �.�. ����������� ���������� ���������. ������, ���'����� ����������, ����. -// ����������� ����. � �.: ����. �����. � 1973.
 55. �������� �.�. ������ ���������� ��������. � �������-����������. � 1889.
 56. ������� �. ����� ������. � ³�����. � 1924.
 57. ��������� ����� ����������� ������ (��� ����) . � �.�.302. � ��.3. � ���.17. � ���.3-11, 65.
 58. ���������� �.�. � ������� ����� ������� � ������� �� �������. // ����. �� ����, ����� �����.1953. � �.90, �6.
 59. ���������� �.�. ������� �������� �������. � // ��. ������. ������� �������. � 1953. � ���.3.
 60. ������ �.�. ������ ���� (��������������� �����). � �.: ��������� �����. � 1936.
 61. ��������� �., ������� �. ��������� ������- ��������. //�����������. � 1994. � � 1-2. � �.69-78.
 62. ��������� �.�, ������� �. ��������� ������-��������. //�����������. � 1994. � �1-2. � �.69-78.
 63. ��������� �.�., �������� �.�., ������� �.�. ������ �������. ������� ����� �������. // ���. �����. ����. � 1993. � �.50 , �5. � �.86-92
 64. ����������� �.�. ��������� ������ �������� �������������. � ������� �������� ������ ������� �������. � �.: -1966.
 65. ��� �.�. ��� ���� ��� ����� ���������� ������������� ����� �� ����� // ���. �����.����. � 1928. � �4.
 66. ���������� �.�. ��������� ������ �� ������� �������� ��������� ���������������. � // �����. ����.����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � // ³���� ���. ��-��, ���� ��������� �� �����������. � 1967, �8.
 67. ��������� �.�., ������ �.�. ������� ���� ������.� (�.�.���������). // ����������� �����������(20-30-� ����). ���� ����. � ���: ������������ ����������-���������� ����. � 1991. � �.178-183.
 68. �������� �.�. ���������� ��������� ������� ������ ������- ��������� ��������. //���. ���.����. � 1976. � �3. � �.279-282.
 69. �������� �.�. ����� ������- ������� � �� �������. � ����: ����. �����, 1985. � 192�.
 70. �������� ����� ������������. �����. -1976.
 71. ������ ����� ����. � �.: ����. �����. � 1987-315�.
 72. ������ �.�. ��������� ����. // ������ ��������� ������������ �������� �������, ���������� � ��������. � �.: ����. �����. � 1980. � �.232-235.
 73. ������ �.�.,������ �.�. ��� ������������ ����������� ������������ ���������� ���������� ����� �� �����. // ���. �����. ����. � 1983. � �.40, �1 � �.87-93.
 74. ���������� �.�. ��������� ���� �� ���� ���� � �������� �������-������� ������ ���������������� ���������. // ����. ����. � 1976. � �.36. � ���.5. � �.54-63.
 75. ������ �.�. ������������� ������� ���������� ��������������� ������� �������� �������������. -// ��.�������� �� �������� ������������� �������. � �� ����. � 1959. � �.15.
 76. ������ �.�. ������� ������������ ��������� ������ ������ � ��������� �� ������������. � // �����. ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. ���-�� ����. ��-��. � 1967. � ���.II.
 77. �������� �.�. ������ ����������� ������. � ����: �������. � 1968.
 78. ������ ��� � �� ����. ����������� ���. � �.���-�� �� ����. ������� �������� ��������� ��������� ���������䳿 �� ���� -1971 � 706�.
 79. ���������� �. �������� �������� ����� � ����������� �������� ��������� ������. � ��.: ��. ��-�� ����. �� ����, 1928. � �.II.
 80. ������� ���� ������. ��.: ���-�� �� ����. � 1957.
 81. ������� �.�. ����� �������� ��������� �������� ������. � // ��. �������� ��� ��-�� ��.��������� ��� �������� �������� ����. ������. � �. � 1851.
 82. ������� �.�. �������� �����������. � // ��. �������� ��� ��-�� ��.��������� ��� �������� �������� ����. ������. � �. � 1853.
 83. ������� �.�. �������� �������������. � // ��. �������� ��� ��-�� ��.��������� ��� �������� �������� ����. ������. � �. � 1853.
 84. ������� �.�. ����. � // ��. �������� ��� ��-�� ��.��������� ��� �������� �������� ����. ������. � �. � 1856.
 85. ������ �������. � �.: ���������������. � 1967.
 86. ��������� �.�. ������������ ��������� � �������� �.������. � // ����. ���. ����. ��-��, ������. ��. � 1950. ��.9. ����.10, �3.
 87. ��������� �.�. ����������� ����������� ������ // ������� ����������� ������ � ����: ���-�� "���� �����" ��� ����. ��-�, 1980. � 152�.
 88. ��������� �.�. ����� � ����������� ������������ ������������ �� �������� ������� ����������� ������������ ����� // ���� �������� ����. ����. "����������� ���� � ������� ����������� ������. ��������-���������� . � 1981. � �.57-59.
 89. ��������� �.�. ��� ������ ��������-��������� �������� ��� // ���� �������� ����. ������."����������� ���� � ������� ����������� ������. ��������-���������� . � 1981.
 90. ��������� �.�., ����� �.�. ������ ������������ �������� ����������� ������� // VII c���� ���. �����. �-��, ����. ���. ����. � �.:����. ����� � 1982.
 91. ��������� �.�. ����������� ������������� � ������ ��������� �������� ������������� ����������� ������� // ���. ����. VII �������. ������ ��������. �����. �-��. ������, 11-14 ��� 1983. -�.:�����. � 1983.
 92. ��������� �.�. ����� �.�. �������� Eunymus nana Bieb. �� ����� (����������� �������). // ���. �����.����. � 1984. -�.41. � � 4 � �.69-71.
 93. ��������� �.�., ���������� �.�. ��� �������� �ᒺ��� // г��� �������, 1984. � �3.
 94. ��������� �.�., ���������� �.�. �� ������ ����� ����������� �������. �������. ������ ������. ������������������. ���. ����. ������. �����. ����. (�����,1984) � �.:����. �����, 1984.
 95. ��������� �.�., ����� �.�., ����� �.�. ����������� ������������� � ������ ��������� �������� ������������� ����������� ������� // ��������. ������. �� �������. ���. ����. III ������. �����.(18-19 ������ 1984�.). � �. ����� -1984.
 96. ��������� �.�., ���������� �.�. ������� ������� ������������. ����. ���. ��������. � 1985. � 56�.
 97. ��������� �.�., ����� �.�. ����� �� // �� �������. 1985, �4.
 98. ��������� �.�. ������������ � ��������� ����������� // �������� ���������� ������. �.��������-����������, 6-8 ������� 1986�.). ���� ���. ����. ����. � ��������-����������. � 1986.
 99. ��������� �.�., ���������� �.�. ������������� � ������ ����� ����� ����������� ������� // ��������� � ��������� �������. ���.�� ���� (�����. ���������) 1986, �1. � �.176-178.
 100. ��������� �.�. ����������������� ��������� ����� ����������� �������. // ���. ����. VI �������. ����. ����. �.I. ��������, 1987.
 101. ��������� �.�. � ����� ������ ������������� ������ ����� � ������������� ����������� ������� // VIII ����� ���.���.�-��. ���.����. �.: ����. �����. � 1987.
 102. ��������� �.�., ����� �.�. ��� �������� Cypripedium �alceolus L. �� ��������� �������� //���.�����. ����. � 1987. � 44, �2. � �.81-82.
 103. ��������� �.�. ������� ������ ������������ �� �������������� ���������� ����� �������� � ����� �� ������������� ������������� // ���.����. �����. �����.�������. � ���������� �� ������ ��� �� 1987. ���. � ����������, 1988.
 104. ��������� �.�., �������� �.�. � ��������� "�����" // �� �������. 1988, �1.
 105. ��������� �.�., �������� �.�. ���� ��������������� Lunaria rediviva L. �� ������. // ���.�����. ����. � 1988. � �.45. � �5. � �.91-92.
 106. ��������� �.�., ���� � �. ���������� ���� // �� �������. 1988, �2
 107. ��������� �.�. ���� �����㳿 � ��������� ��� ("�� ������� ������). // ���.�����. ����. 1989. 46, �4.
 108. ��������� �.�. ��������������� ������ �� ����� // ���.VII. ³������� ���. ��������� ����. ³�����, 1989.
 109. ��������� �.�. ������� � ����������� ���������� // ���� �����. ����.����. "�������� �����㳿 ������" � ��������-����������. � 1989.
 110. ��������� �.�., ����� �.�. Scopolia carniolica Jacg. � ����������Ⓙ (����������� �������). //���.�����.����. � 1989. � �.46. � �5. � �.88-92.
 111. ��������� �.�., ���������� �.�. �� ����� �������� �����㳿 ������. "�������� �����㳿 ������". ����. ����. ���� ���. � �������-����������. � 1989.
 112. ��������� �.�., �������� �.�. ������ ������� ��������� ����� ����������� �������������. � ���������� ������� �������� � ��������. // ���. ����. �����. ����. (�.�������-����������, 14-16 ��� 1990�.). � �������-����������. -1990.
 113. ��������� �.�. ������������� �������� ������ ���� ����������� ������� � �������� ������������ �������� // ���. ����. ������. ����. "������������� �������� ����������" (22-23 ��� 1990) � �������- ����������, 1990.
 114. ��������� �.�. ��������� ���� ����������� � ���������� ��������� ����������� ���������� ������������� ����� // ���� ���. ����. � �����. ����. ������.������ �� ����. ������. (26-29.03.1991) �������-����������, 1991.
 115. ��������� �.�. �������������� � ��������������� ������������ ���������� ������������ // ���. ����. ����. � �����. ����. ����. �������-����������, 1991.
 116. ��������� �.�. �� ������� ��� ���������� ��������� ��������� ������������ ���� // IX 璿�� ���. ���� �����. � �.: ����.�����, 1992.
 117. ��������� �.�., ����� �.�. ������� � �������� �� �������� ������� // ����. ������ ��������� ����������, ��������� � ��������� ��������� ������� ��������-����������, 1992
 118. ��������� �.�. ������������ � ����������� ���������� ����� ������������. // �����.������.����. � �����. ����., 23-24 ������� 1993 �. ����������� ��������� ����: ����������� �������� ����������. � ���'�����-����������. � 1993. � �.126-131.
 119. ��������� �.�., �������� �.�., ����� �.�. ����������� ���������� Crocus heuffelianus Herb. � ������������ ����������Ⓙ (������) // ���. �����. ����. 1993. 50, �3. ��.113-117.
 120. ��������� �.�., ����� �.�.������� ������� ��������� �������� ���� ������� ������� � ����� ���������� ����� // ���. ���. ������.����: ����������� � �������� ��������� (���. ������. ����. � �����. ����.23-24. 09.1993�.). � ��������-����������. � 1993. ��.133-136.
 121. ��������� �.�. �������-��������� ���� �����������. � ��. �����������: ������ � ���������� � �������� ����� ������. ����, ������. �.�������, 1994. � �.80-84.
 122. ��������� �.�., ����� �.�. �� ������� ��� ����������� ���������� ������� ������� // ���� ���. �� ����. � �����.����. ������.������ �� ����. �����������. ���. � ���������� �ò, 1994.
 123. ��������� �.�., ����� �.�. ������������ ���� ����� ������� ������� ���� ���. ����. � �����. ����. ������. ������ �� ����. �����������. ���. � ���������� �ò. � 1994.
 124. ��������� �. ̳�������� ���� ���������� ����� �� �� �������. ��������� ������������ ������������ � ������� ���������� ��� ���� ���������, ������������ ������� �� ����������� �������� ����������� �������� ���� ������. � // �����. �������. ����. � �����. ����. (�.˳������, 26-29 ������� 1994�.). � ���. �������. � 1994. � �.13-14.
 125. ��������� �.�., �������� �.�., ����� �.�.����������� �������� ���� ������� ������� // ���� ���. ����. ����. �������� ��������� ������ � ������� (16-20 ������ 1994�.). � ������ г�. � 1994.
 126. ��������� �.�., ����� �.�.����������� ��������� ����������� ����� (����������� �������, ������) // ���.�����.����. 1994. 51, �3
 127. ��������� �.�. �������� � ��������� ������� ������ �������� � �������� ��� �������� ������ ����� ����������� �������������� �������������������� ���� ��������-����������, 1994.
 128. ���������� �.�. ���� ��� �� ���� ��������� ������. � // ˳���������� ����� ������. � �����. � 1931. � �.38-57.
 129. ���������� �.�., �������� �.�. �������� ����� ������������ � ����:�������. � 1970.
 130. ������� �.�. ���������� ������ � ������� �� �����������. � ��.: ���. ��-�� ����. ����., ����. �����, 1952, ���.110, N 56. � 120�.
 131. ����� �.�. ��������������� ����� ������� ����� �� �. �����. // ����. ���. �����. �-��. 1930, 15, N1-2. � �.139-149.
 132. ����� �. �������� �� ����� ������������. � // ³���� ���. ����������� ����. � 1931.
 133. ����� �.�. ��������������� ����� ����� ���������� ����������� � ������������ �. ��������. -// ����. ���. �����. �-��. � 1931 ��, N16.
 134. ���������� �.�. ϒ������������ ������� ����� ����� ѳ���������. // ������� � � �. � ����. � 1931. � �.61. � �.217-223.
 135. ���������� �.�. ������ ������. � ����. � 1990.
 136. ��������� �.� ���������� �� ����� �����������. // ����. ��-�� �����. �� ����. 1937. � 11. � �.137-140
 137. ��������� �.�. ��� ����������� �������� ����� ���������� ����� � ����� ����������� ������ // ����. ����� ��������-����������� �.�.��-��. ���-1961. � �.4-�.52-56.
 138. ��������� �.�. ��� ������� ����� ���������� Pulsatilla. // ������� ���. �����. �-��. � 1962. � �3. � �.76-77.
 139. ��������� �.�. �������������� ��������� ������������� � ��������� ���� ������ � �������. � // ������ ����. ����. ����. �������-����������� ���, 12-13 ��� 1965�. � �������-����������. � 1965.
 140. ��������� �.�. ����������� �������� ����� ���������� ����� � ����� ����������� ������. // �����. ����. ����. �� ����. �� ������������ ������������ ��� ������.����:���-�� ����. ��-��.1967,���. 2. � �.13-18.
 141. ��������� �.�. ����� � ����������� ������ �� ������� �������. � � ��.: �������� ��� ������� ������� �� ������. �.: ���-�� �� ����, 1958, ���.1. � �.55-62.
 142. ��������� �.�. ����� � ����������� ���������� ������������. �� ��.:�������� ��� �������� ��������� ������� ������. ��������;���������: �-�� ���. ����� ����. 1963. � �.113-115
 143. ��������� �.�. ����� ���������� ������������ �� �� ��������-������������ �����. // �����. ����.����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � ����. ���-�� ����. ��-�� 1967 . � ���.2. � �.18-19.
 144. �������� �.�. ���� �������� �� ������� ���� ����������� ������������. � � ��.: ������� ������� �� ����������� ������������ ��������� ������� ����. �.: ����. �����. 1970. � �.31-34.
 145. �������� �.�. �������� ������ ���������� ����� �� �����. // ���.�����.����. -1970 ���. � �.27, �1-�.111-113.
 146. �������� �.�. �������� �������� ������� ����������� (Helictotrichoneta desertori) �� �����. // ���. �����. ����. � 1971. � �.28, �6. � �.772-774.
 147. �������� �.�. ������� ����������� �������������� �������� �� ���������� ����� �� ����� �� �� ����������� ����������. // ���. �����.����. � 1973. � �. 30. � �2. � �.196-203.
 148. �������� �.�. �������������� ������ �������� ������� � �� ������: �������. ����.. ����. ����. ���� � �. � 1984. � 21�.
 149. ������ �.�. �����, ������� ����������� � ������� ���������� ��������� �������� �������. � // ������ ����. XX ����.����. � ��������. � 1964.
 150. ������ �.�. ����� ������� ������������ ��������� � ���������� �������������. � // ������ ����. ����. ������. � ��������. � 1964��.
 151. ������� �.�. ����� ���������-������������� �������������� �������. � �.: ����. �����. � 1974.
 152. ��������� �.�, ��������������� �.�. ̳�������� ������. ���-�� ����.��-��. � 1969. � 345�.
 153. ����� �.�. � ����������� ������� �������. � �������� ��������� ��������. 1936. � �.6, N7.
 154. ������� �. ������������� ������������ � ���-�������� ������. // ��. ����. ��������. ����� �����. � 1914. ����.77. � 730�.
 155. �������� �.�. ��� ����� ����� � ���������� � ��������� ���������. � � ��.: ���. �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. �������-����������, 1913.
 156. �������� �.�. ����� ������������� ����� ����������� ������. ���� 17. ����� ����. ���., ����� �����, ���.77-��� 1914. � 730�.
 157. ˳�� ������������ �� �� ������������������� ��������. � ����: �������. � 1974.
 158. ������������� �.������� �������. � // ����. �� ����. � 1938. � �.19, �4
 159. ������������� �. ��������� �������� ������ � ��������� ������������. // ����� ������� ������.�. � 1941.
 160. ������������� �.�. ����� ������������ ������. //����. ����. �� ��� -5,���.4. � ����.1938,-�. 34-51.
 161. ��������� �.�. ���������������� ����� ����������� ������������� � ���������� ��������� ����� ��������� �����������: �������. ����. ����. ����. ���� / �. �. ����, 1990. � 16 �.
 162. �������� �.�. ���� ��������� ������ ������� ���� ������������ ������������ �� ������� ������������� // ���������� ���������� ������. � 1987. � �. 44, � 4. � �. 46-48.
 163. ��������� �.�. ������ ������������� ����������� ������������� // VII ����� ���. �����. ��������: ���. ����. � �.: ����. �����, 1987. � �. 19.
 164. �������� �.�. ��������� ���������� Pulsatilla grandis Wend. � ������ ������������ ������������ // ���������� ���������� ������. � 1988. � �. 45, � 4. � �. 68-70.
 165. �������� �.�., ��������� �.�. ���� ��������������� Lunaria rediviva L. �� ������ // ���������� ���������� ������. � 1988. � �. 45, � 5. � �. 91-92.
 166. �������� �.�., ij��� �.�., �������� �.�. ��������� ��� Allium obliquum L. �� ������ // ���������� ���������� ������. � 1988. � �. 45, � 6. � �. 61-62.
 167. �������� �.�. г����� ������� ������������ ������������ �� �� ������� // �������� �����㳿 ������. � ��������-����������, 1989. � �. 26-27.
 168. �������� �.�., ��������� �.�. ������� ���� �������� ���� ����� �������� // ���� �������� �������-���������� ����������� ����������� �� �������� ��������� �� ��������� ��������� �� 1988 �. � ��������-����������, 1990. � �. 53-54.
 169. ��������� �.�., ��������� �.�. �������� �������� ����������� ������������� (����) // �������-������������� ������ �������� �������� ������������ �����, ����������� � �������������: ���. ����. VII ����������� ���������� �� ����� �������� ���������. � ���������, 1990. � �. 111-112.
 170. ��������� �.�. �������������� ����������� ���������� ����� ����������� ������������� // ���������� ������� �������� � ��������: ���. ����. ����. ����., �. �������-����������, 14-16 ��� 1990 �. � �������-����������, 1990. � �. 17-18.
 171. ��������� �.�., ��������� �.�. ������ ������� ��������� ����� ����������� ������������� // ���������� ������� �������� � ��������. ���. ����. ����. ����., �. �������-����������, 14-16 ��� 1990 �. � �������-�����������, 1990. � �. 17.
 172. �������� �.�. ����������� ���������� ������������ ������������ // I� 璿�� ����������� ����������� ����������: ���� ���. � �.: ����. �����, 1992. � �. 30.
 173. �������� �.�. ������������ ���� ������������� ������ ����� ������������ ������������ // ���������� ������������ ��������� ����: ����������� � �������� ���������: �������� ������. ����. � �����. ����., �. ��������-����������, 23-24 �����. 1993 �. � ��������-����������, 1993. � �. 131-133.
 174. �������� �.�. �������-�������� ���������� ������ � ������������ �����������'� �� ������� ������� ���� // �������� �������� �������-���������� ����������� ������������-������������� ������ / ��������-���������� �ò. � ��������-����������, 1993. � �. 80-81.
 175. �������� �.�., ����� �.�., ����� �.�. �������-��������� �������� �������� � ������������ �������-�������������� ��������� ����������� ������ // ���������� ������������ ��������� ����: ����������� � �������� ���������: �������� ������. ����. � �����. ����., �. ��������-����������, 23-24 �����. 1993 �. � ��������-����������, 1993.� �. 10-13.
 176. �������� �.�., ����� �.�., ����� �.�. ��������� �������� ������������ �������������������� �� ��������� ���� � ���������� ���� ������� // �����-��������� ��������������������� �����������: �������. ��. ����. ����. � ��������, 1993. � �. 43-45.
 177. �������� �.�., ��������� �.�., ����� �.�. ����������� ���������� Crocus heuffelianus Herb. � ������������ ����������Ⓙ (������) // ���������� ���������� ������. � 1993. � �. 50, � 3. � �. 113-116.
 178. �������� �.�., ��������� �.�., ������� �.�. ������ �������. ������� ����� // ���������� ���������� ������. � 1993. � �. 50, � 5. � �. 86-92.
 179. �������� �.�. ������ �������������� ����� �������-����������� // ���� �������� �������-��������� ����������� ������������-������������� ������ / ��������-���������� �ò. � ��������-����������, 1993. � �. 2. � �. 226-227.
 180. �������� �.�., ����� �.�., �������� �.�., ������� �.�. �������� ������������ ������ ������ ��������� ������� ������������������� �������� �� �������� ���������� � ������������ ���� � ����������� // ���� �������� ������� ����������� ������������-������������� ������ / ��������-���������� �ò. � ��������-����������, 1993 � �. 2. � �. 6-7.
 181. �������� �.�., ����� �.�., ������ �.�. / �. �. ��������, �. �. �����, �. �. ������ ����������� ������� ������������ ������������ �� �� ���������� // ���� �������� �������-��������� ����������� ������������-������������� ������ / ��������-���������� �ò. � ��������-����������, 1993. � �. 2. � �. 224-226.
 182. �������� �.�., ��������� �.�., ����� �.�. ����������� �������� ���� ������� ������� // ������� ��������� ������ � ������: ���� ���. ����. ����. ���������� ����������� ���� ��� ������. � �������, 1994. � �. 208.
 183. �������� �.�. ��������� �������� ������������ �������������������� �� ��������� ���� � ���������� ���� ������� // ����� ��������� � ����������. ������. ̳������. ��. ����. ���. � ���. �����,:��������-1993-�.43-45.
 184. ���������� �. ������ �������� ���������� �������� ������������ � ��������� ��������. // ���. ����������� �-�� ������������������� � ��������� �������. 1913. � �.2. � �.53-122.
 185. �������� �.�.�������� ���� ����� ��������� ���� � �������� �� ������� ������� � �������� ����. // �����. ��� ������� ������� �� ������. ���-�� �� ����. � �. � 1958. � ���.I. � �.72-85.
 186. ������� �.�. ��� ���������� ������� ������� �������. � // ������ ���. ���. ��-��. � 1950. ��.9. � ���.1.
 187. ��������� �.�. ������-�������������� ������������� ����������� �������. � // ������� ��������� ������������ ��-��. � 1957.
 188. ���������� �. � ������� ������������� ������� ���������� �����. // ���. ������. ��������. 1895. � �.XIV, ���.4.
 189. ������������ �.�. ������������ ���������� �������� ���������� � ���������� ��, ���������� ������ // ����. ��-���� �����. �� ����.1936, �8 (161). � �.55-67
 190. ��������� �.�. ��������� ����������� ��������, �������� � ������ ����� �������� ��������� �������� ������: ��������, ����������, ���������, ������������ � ����������. � ����: �-�� �����������. � 1881. � 49�.
 191. ��������� �.�. ������ ������ ��������, ��������� � ������ ������ ��������, ���������� � ��������� �������� � 1877, 78 � 79 �����. // ���. ����. �-�� �������������������. 1881. � �.6, ��� 2. � �.117-182.
 192. ��������� �.�. ��������� ��������, �������� � ������ ����� �������� ��������� �������� ������: ��������, ����������, ���������, ������������. � ����: ������. �-�� �������������������. � 1886. � �.8; 1889. � �.9; 1898. � �.15.
 193. ��������� �.�. ������ ��������, ��������� � �������� ������� ������ � ��������� 25-������ ������ �������, �.�. �� ������� ������� ���������� �������� � ������ �������� �������� ����. �������� � 1869�. �� 1895. � // ���. ����. �-�� �������������������. 1898. � �.15, ��� 9. � �.575-707.
 194. ����� �.�. ������� ������� ������� ���������� ����� ������ � ������� �� ������� �� ����������� �� ������. � ����������� �� ������������ ������. // ����. ��-�� �� ����. � 1966, �8. � �.55-73.
 195. ����� �.�. ����� ������������ �������� ���������� ����� ������� � ����������� �� �������������. � // ��������� IV ���������. ����. ������� ��������������, ����������� 50-����� �� ���� � �.: ����. �����. � 1969.
 196. ����� �.�. ����� ���������� ����� ������� � ������������� �� � �������� ��������� � ��� ����������. � �������. ����. ����. ����. ����. � ����. � 1970 � 24�.
 197. ����� �.�. ���� ������� ���������� ����� ������ �� �� �������. //������� ������� �� ����������� ������������ ��������� �������. � �: ����. �����. � 1970 ��. � �.39-41.
 198. ����� �.�. , �������� �.�. �������������� ����������� ���������� ����� �������. // �����. ����., 1973. � �.58, N12. � �.1799 -1806.
 199. ����� �.�. �������� ������� ������, �� �������� �� ������. ������������. �.: ����. �����, 1973 ��. � �.20-28.
 200. ������� �.�. ������� ������� � ������� ���������� �������� � �������� ���������� // ���. �����. �-�� ������������������� � ��������� �������. � �������.1915. � 3. � �.3-101.
 201. ������� �.�. ������� ��������� � ������� ���������� �������� � �������� ����������. // ������� �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. . � �������-��������. ���������� ������� ��������� ��������. ��������� ���. -1915. � �.3. � �.113-217.
 202. ��������� �.�. ������ ����� � ����� �������, �������� ����������� ����� ���������� ��������. � 1914.
 203. ��������� �.�. ��������� �������������. -// ������. ����. �� ����. � 1936. � �.3. � ���.2.
 204. ��������� �. ��������� ѳ�������� � ��������� ����������� (�������� �������). // ��������� ������. � 1991. 10 ������. �236. � �.4.
 205. ��������� ������ �������. � // ���������� ���������� ���������. � 1838, �30.
 206. ���������� �.�. ����� ������������ �������� ������ �������. � // ��������� ������. � 1948, �8.
 207. ���������� �.�., ������ �.�., ������� �.�. � ��. ����� ������� � ����� ����� ������������. (�������������. ������������). // ����. ��������� �������� ��VI ������ ���.�.: �����. 1980. � �.167-169.
 208. ����� �.�. ˳����� ���� ����������� ������. -// ˳�� ������������ �� �� ������������������� ��������. �����:�������. � 1974.
 209. ��������� �.�. � ������������� � �������������� ��������� ����� ���-�������� ������� ������ � ������� � ��� ���������� �������. -// ��. �������� �-�� ������������������� � ������. � �����. � 1895.
 210. ��������� �.�. ��������������� ��������� ������� ������-��������� ��������. � // ������. ����. �� ����. � 1956. � �.31. � ���.4.
 211. �������� �.�. �������� ����� �������� ����� ���-�������� ������. � // ���. �������. �-�� �������������������. 1910. � �.34. � �.1-430.
 212. �������� �.�. � ����� ���-�������� ������. -// ������� ������� �����. � 1915. � �.1. � ���.2. � �.57-65.
 213. ������ �. �������. ������������ ��������, ���. 1891. � 264�.
 214. ϳ������ �.�. ����������� �������� � ������ ������-��������� �� �����. � // ��. ������� �������� ������. � �. � 1934.
 215. ��������� �.�. ˳���������� ����� ������. � �����. � 1931. � ���.10.
 216. ������� ���������� ������,// �� ��������� �.�. ���������. ����. ���� �����. 1980. � 152�.
 217. ����������� �.�. ������, ��� �������� � ����������� � ��� ���������. � ���. � 1902.
 218. ����������� �.�. ���� ���� ��� ������ � ��������� ���������� ����� ���������������. � // ³���� ������-������. ����� ���. Գ볿 Ͳ�. � 1930. � ���.1.
 219. ���糺������ �.�. ����� � ��� �������. -���� ��������-1969.
 220. ���糺������ �.�., ����� �.�. ��������. �������. ����. ���-�� ��������, 1975. � 50 �.
 221. �������� �. � ������� ���������� ���������� ��������. // ���. ����. �-��. � 1889. � �.10. � ���.2.
 222. �������� �.�. � ������� ���������� ���������� ���. � // ���. ����. ���. � �.XI, ��� 2, 1891.
 223. ����� ������� ������� ����������� ������. � ������������. � 1975.
 224. ������ ���������� ���� ����� ����, ����������� � ������. � /��� ���. �.�.����������/. � �.: �����. � 1981. � 264�.
 225. ������� �.�. ��������� �������� � ������ �������� ��������, �������� � ������ ����� �������� ��������� �������� ������: ���������, ����������, ��������, ������������ � ����������. � �. ���-�� ����. ��-��. � 1869. � �.576-605.
 226. ������� �.�. ����������������� ��������� �� ������������ ������� �������� ��������� �������� ������ ���������, ����������, ��������, ������������ � ����������. � // ���. ���-���. ��������� ���. �����. �-��. � 1875. � �.2 � �.275-287
 227. �������� ������� ���������� ����� ������. // �������� ������� ������, �� �������� �� ������. ������������. �.: ����. �����. � 1973. � �.26-28.
 228. ���������� �.�. ���� ����������� ������. � // ����������� �����. � ³�����: ��� ��� ���. � 1925. � ���.2. � 75�.
 229. ������ �.�. � ������������� �������������� ����� �������� ����� �������. � // ������. ��. �����. ������. �-��. � 1973, �14.
 230. ������ �.�. � ����� �������-�������� � ������ ���� ������-���������� ������������� � ������������� ��������������� �����. � ���������� ��������� � �������������. -1977. � ���.17.
 231. ������������ �.�. ˳������ ������������ ������� ���������� ������������. � // ����� ����. ������� ������� ������. �.: ���-�� �� ����. -1862.
 232. ������� �.�., �������� �.�. ��� ���������� ���� ������������. � // ������. ����. � 1961. � �.II. ����.1.
 233. ���������� �. �������� ��������� ���������� ���������. ��������. // ����� ����������� ���������� ��������-���������������� �������� (�����). � ��������-����������. � 1893. � ���. ղ. � 176�.
 234. ��������� �. ����� �������-����������: ������������ ��������. � ����-1895. � 247�.
 235. ��������� �. ������������ �������� � ������� � �������� ���������� ��������, ���������� ����. � �������-����������. � 1895 ���.
 236. ��������� �. ������, ������� ������� �������. // ���������� ������������ ���������. (���)- �������-����������. � 1899. � �46-49. � 34�.
 237. ��������� �. ��������������� ����� ���������� ��������. // ����� �I ���������������� ������ � ����� (1899)-�. � 1901. � �.1. � �.197-365.
 238. ��� �.�. ������� � ��������. // ������ ������. 09.01.1988.
 239. ���-���������� �. ������� �����������. � 1992. � 45�.
 240. ѳ�������� �. ������ � ����� ������. // ������� ��������-����������� ���������� ����������� ������������ (�-����). � ��������-����������. � 1920.
 241. ѳ�������� �. ������� ������ � ������� �� ����� �� ������� ���������� (1914-1924). ��.1-16. � �. � 1926. � �.173-177.
 242. ѳ�������� �. ������ � ����� ������. �.1 (����� �-��). � ³�����. � 1927. � 74�., 48 ��.
 243. ������� �.�. ������� ������ (��� �������). ���� ���������. // ���� �����, 21.11.1992 � 28.04.1993, �� 94-104: 3-32. � �.3.
 244. ������� �.�. ��� ������� � ����� �����. // ���� �����. � 1994, 9 ������, 13 �����, �11, 15, 19, 22, 26, 30, 34 � �.4.
 245. ������� �. ������� ����� � ������. // ������������.05.01.1993, �1. � �.3
 246. ������ �.�., ������ �.�. � ������������� ����������� ������������� ���������� ������������ �����. � // �������� �������� � ���������� ���������������� ��� � ������ ������� �������. � �.:- 1975.
 247. ������������ ����. ����������. (³��. ���. �������� �.�.) � �.: ����. �����. � 1969. ��.9.
 248. ��������� �.�. ������������� � ���������� ��������� ��������. � �.: �����. � 1970. � 146�.
 249. ��������� �.�. ������ �������, �� ����� � ������. � // ���. ����, ����� ����. � 1962. � ���.6.
 250. ��������� �.�. ��������� ������ �������� �������������. � // ���� ������� � ����. � �.: -1965.
 251. ��������� �.�. �������������� ����������� ������� � �����������. � // ���. �������� �� �������� ���������. ������� �� ����. � 1966, �32.
 252. ��������� �.�. ����� ���������. � // � ��.: ������� ����������� ������. � ����. ���� ��. ���-�� ���. -1980. � �.105-116.
 253. ҳ���� �.�. �� �������������� ����������� ��������� ��� ������. � �������� ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � ���-�� ����. ��-��. � 1966. � ���.1
 254. ������ �., �������� �. ��������� � ����� Lepidoptera ���������� ��������. � // ���. �-�� ���������� ������������������� � ��������� �������. � 1915. ��. III. � �.71-84.
 255. ����������� �.�. ������� ������. � �����. � 1929.
 256. ������ �.�., ������ �.�. ���������� ����� ������� ��������� ������. -// ˳�� ������������. � ����.: �������. � 1974.
 257. ������ �.�. � ����������� ���������� ������������� �������������. � ���-�� �����. ��-��, 1954.
 258. ���������� �������. ������������ �����. � �.,-1991.
 259. �������� �. ������ ������. ������������� �����. � ³�����: ³���������. � 1925. � ���.4. � �.31
 260. �������� �.�. ����� ����� ������. �.1.������ �� �����. � ³�����: ���-�� ������� ���������� ������. � 1926. � ���.7. � �.3-128.
 261. �������� �.�. ����� ����� ������ ������. -// ����� ����� ������. � ³�����: ����������� ������� ���������� ������. 1926. � �.34-90.
 262. ������� �.�. ������������ ���������������� ������� ������. � �.: ���-�� �� ����. � 1939
 263. ��������� �.�. ������������� ������� ����� ������. � � ��.: ������������ ����. ���: ����. �����, 1974. � �.63-110.
 264. ��������� �.�. ��������� ������ �������. � ����.: ����. �����. 1982. � 160�.
 265. ������� ����� ������. �������� � ���. � �.:��. � 1996. � 608�.
 266. ������� ����� ������. ��������� ���. �.:, ��. 1994. � 461�.
 267. ������������� �.�. ������ �� �� ���������� � ����� ��������-����������� ����������. � ���-�� ����. ��-��. � 1967.
 268. ������������� �.�. ˳�� ���� ��������-����������� ����������, �� ���� � ����� ��������� �� �������������. � // �������� ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � ���-�� ����. ��-��. � 1967. � ���.2.
 269. ������ �.�.������ � ������� �������� �������������. � // ��. �������� �� �������� ������������� �������. � ���-�� �� ����. � 1965. � �.25.
 270. ����� �.�. ���� ������� ������. � ���.: ����. �����. � 1970. � 188�.
 271. ����� �.�. ��������� ������� ������� ������. // ���.�����.����. � 1976. � �.33, �5. � �.449-456.
 272. ����� �.�. ������ � ���������� ��������. � �.: �����. �����. � 1978.
 273. ����� �.�. ��������� ��������� �������������. // ����������� ����������� ������ � 3-� �����. � �.: ���. ������. � 1993. � �.3. � �.470.
 274. �����-������� �.�. ������� ���� �������. // �����. ����. 1971. � �.36. � �4. � �.512-517.
 275. �����-������� �.�. ���������� �������������. � ��.:������ ��������� ������������ �������� �������, ����������, ��������. ����:����. �����. 1980-�.174-191
 276. �����-������� �.�., �������� �.�. ��� �� ������ ���� ����� ��������� ������ �� �� �������. // ���. �����. ����. 1974. � �.31. N4 � C. 522-524.
 277. ���������� �.�. �.�. ����������, ������������ �������������� ��-�� �������������������: ��������� �������. // ���. �������������� �-�� �������������������. � ������: ������������ ����-���������� �.�. �����������. � 1914. � �.��ղ�. � �.4-6.
 278. ����������� �.�. �� ���������, ������������� � 1882�. � ���������� ��������. // ���. ����. �-�� �������������������. 1883. � �.7. ���.I. � �.52-61.
 279. ����������� �.�. ����� ���-�������� ������, �. �. ��������: ��������, ���������, ����������, ����������, ������������ � ������� ����������. � ����: ���-�� ����. ��-��. 1886. � 783�.
 280. ����� �. � ����������� ������������� ������� � �������. // ����� ��� �-�� ������������. � 1874. � �.5. � ���.2.
 281. ������� �.�. ��������� ������� ������ � �� ������������. � // �������� ����. ����. �� �������� �� ������������ ������������ ��� ������. � ���-�� ����. ��-��. � 1966. � ���.1.
 282. �������� �. ��������������� ��������� � �����, ������, �������. � // ������ ����.. � 1840. � �.7, �3
 283. ���������� �. ��������� � ����� ���������� ��������. // ���. ����������� �-�� ������������������� � ��������� �������. � �������-����������.1915. �.���. � �.105-112.
 284. ���� �.�. � ������� �� ���������� ����� � �������� �������. � // ��. ���������. ��-��. � 1933, �9.
 285. Andrezejowski A. Rys botaniczny krain zwiedzonych w podrozach pomiedzy Bohem a Dniestrem od Zbrucza az do morsa Czarnego, odbytych w latach 1814, 1816, 1818, 1822. � Wilno, 1823. � �.1. � 126 s.
 286. Andrezejowski A. Flora Ukrainy, czyli opisanie roslin dziko rosnacych w Ukrainie przed � Dnieprowej r w sosied-nich s nic. Okolicach Wolynia, Podola I gubernii Chersonskiej. � Warszawa. � 1869. � 932.
 287. Belke G. Krotki rys historyi naturalnej Kamienca Podolskiego // Biblioteka Warszawska. � Warszawa. � 1858. ��.3. � �.539-563.
 288. Belke G. Rys historyi naturalnej Kamienca Podolskiego. � Warszawa w drukarni gazety codzienneg � 1859. � 114s.
 289. Besser W. Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia ���. Kioviensi, Bessarabia cis Thyraica et circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primitias Florae Galiciae Astriaceae. � Vilnae, 1822. � III�.
 290. Gajewski W. Elementy floru Polskiego Podola. � Warszawa: Planta Podolica. 1937. � �.5. � 210 s.
 291. Gluzinski I. Optactwie dzixiem na Podolu. � Warzawa. 1859.
 292. Makowieoki Stefan Spis roslin poludniowo-zachodniec czesci Podola zazbruczanskiego. // Spraw. komis. fisiogr. -1939. � �.72. � S.269-326.
 293. Szafer W. Geo-botaniczne stosunki Miodoborow. Galicyjkieh///Rozpr/ wydz. Mat -przyr. PAV. � Krakov. 1910. � ser.III. 10.B:63-172
 294. Szafer W., Kulezynski S., Panlowski B. Rosliny polskie. � Lwow � Warszawa: Ksiaznica � Atlas. -1924. -736s.
 295. Szafer W.Las i step na zachodniem Podolu. // Rozpr. wydz. mat. � przyr. PAV. � Krakov. 1935. � ti 71 (ser III, t.31). � B,�2:1-123
 296. Andrezejowski A. Rys botaniczny krain zwiedzonych w podrozach pomiedzy Bohem a Dniestrem od Zbrucza az do morsa Czarnego, odbytych w latach 1814, 1816, 1818, 1822. � Wilno, 1823. � �.1. � 126 s.
 297. Andrezejowski A. Flora Ukrainy, czyli opisanie roslin dziko rosnacych w Ukrainie przed � Dnieprowej r w sosied-nich s nic. Okolicach Wolynia, Podola I gubernii Chersonskiej. � Warszawa. � 1869. � 932.
 298. Belke G. Krotki rys historyi naturalnej Kamienca Podolskiego // Biblioteka Warszawska. � Warszawa. � 1858. ��.3. � �.539-563.
 299. Belke G. Rys historyi naturalnej Kamienca Podolskiego. � Warszawa w drukarni gazety codzienneg � 1859. � 114s.
 300. Besser W. Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia ���. Kioviensi, Bessarabia cis Thyraica et circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primitias Florae Galiciae Astriaceae. � Vilnae, 1822. � III�.
 301. Gajewski W. Elementy floru Polskiego Podola. � Warszawa: Planta Podolica. 1937. � �.5. � 210 s.
 302. Gluzinski I. Optactwie dzixiem na Podolu. � Warzawa. 1859.
 303. Makowieoki Stefan Spis roslin poludniowo-zachodniec czesci Podola zazbruczanskiego. // Spraw. komis. fisiogr. -1939. � �.72. � S.269-326.
 304. Szafer W. Geo-botaniczne stosunki Miodoborow. Galicyjkieh///Rozpr/ wydz. Mat -przyr. PAV. � Krakov. 1910. � ser.III. 10.B:63-172
 305. Szafer W., Kulezynski S., Panlowski B. Rosliny polskie. � Lwow � Warszawa: Ksiaznica � Atlas. -1924. -736s.
 306. Szafer W.Las i step na zachodniem Podolu. // Rozpr. wydz. mat. � przyr. PAV. � Krakov. 1935. � ti 71 (ser III, t.31). � B,�2:1-123