����������� � ������� ���� | �� ���������� ����� | �� ������ ������

�����Ͳ����� �.

����������� �������� �������������� ��������������� � �������.

������������� ��������������� � ������� ������ ���������� ���� �� ������ ����. ������ - ����������������� ������� �� �������������, ������ ������� ������� ���� ����������, ������ �� ������. �������� �����, �������� ����������, ��������� ������������ ������ � �������������. ����� ��������� ������������ �������������� ������������� ����� �� ����� � ��������� ���������. ������������� ��������������� ��������� �� ����� ��� �����.
�� ��������� ������� ������� ������� �������� ������������ ��������������� ������� �������� ������� ������������ � ������������� ���������������. ��� �������� �� ���, ��� ���������� ��������������� ���������� ������� � ���������� ����� �������.
�������� ����������� �������� �������������� ��������������� � ����������� ��������:
1. ���������� ������������ ������, ������������ ������ �� ��������� ����� ������������������ ������ � �������� ������������� �������� �� ���� ������������� ��������� � � �������������� ��������� ���������.
� ������ ����� ������������ ������ � ������������� ��������������� ������� ������������� ���������. ���������� �������� ����������� ������������ ������ ������ ������������� �������, ������� ����� �������� � ������������ � ���������� �����. ��������������� �������� ����������� ��� �������� ����������� ������ � ������������. ��� ����� ��������� �������������, ���� ��������, ��������� �������������, ������� ��������, ����������� �������� � ��������, �������� ���������, ����� �������������, ������� ������������� � ��. ������ ������������� �������� ������ �� ����� ������ � ���������� � ���� ���������. � ����, � ������ �������, ���������� ��������� ������������ ������.
����� �� ������� ������� ������������ ������, ���� ������������� ����� �������� �� ������������ ������ ���������: ���������� ������������ �������� �������, ��������������, ������������������, ������������� � ������������������, ������������ ������ ��������� ��������� � ����������� � ������ ������ �����������. ��� ����� ���������� ������������ ����� ������������ ����� ��� �������������� �����, ���������� ������������, ����������������� ���������, ����� �����, �����������, �������������� � ������ ������. ��� ���� ������������ ������ ������ ���������� � ���������. ������ �������� ���������� ������� �������������� ������, ������� �������� ����� ������������� ������ ��������. � ������ ����� � ������� ���������� ��������� ���������, ������������� � ���������� ������������, ������ ��������� ����� ����� �������� ����� �������� � ���������� ������� ������������. ��� ���� �������� ����� ���������� ���������� �������� � �������� ����������� ���������� ������������ ������ ���������, � ��� ����� ����� ������� ����, �������� � ��������.
�������� ������ ���� � ���� �������� �������� ������������ ��������. ��� ������ �������������� � ������������ � ����������� ������ � �������� ������� ���������, �������������� �� ������� ������������ � ������������� �������� ������������.
2. ����� ������������� ����� ��������� � ���� ������������� �������� ����� ��������� � �������������� ��� ������������� � ��������. ���������� ���������� �� ����������� � �������� � ��������.
������� ������ � �������� � �������� ��������� � �������������� ������������� ������� �������� ����� �������. ���������� ������� ��������� ����� � �������� ������� ����, ����������� ���������� �����������, ������ � �����, �������� ���������� ������ �����, ���������� �������������. � ��������� ��������� ��� ���������� ��������� ������ �� �������� � �������� ������ ��������������, ������� ������������, ������������ ������, ��������� ������, ������� ��������, ��������� �����������������, �������� ������������ (�������), ������ ������, ���������� �������������, �������� ��������������, ����� ������������, ���������� ���������, �������� �������, �������������� �������������, �������� ������������. ��� ��� �������� ��� ������ ����� ��� ����������� ��������������. ��� ��������� ������ ������ ���������� ������� ���������� ���� ������ � ��� ��� ����� ���������. ���� �� ������ �������������� ����� ��������� �������� ���� ���� ������ � ������ ������� ����, ��� ��� ������������� � ������������.
3. ���������� ����� ����������������� ���������� �����������, ������ � ����������� ������������� ��������.
�������� ������ ������ ����������� � ���, ��� ��� ������������ ���������� ����������� ������������� ������� ��������������� � ��������� ������� ��� ����� ���. ��� ���� ����� �� �������� � ������ ��������� �� ����������� ��� ��� ���� ��������. � ���� �����, ����� �������������� ����� �������, ��������� ������������ ��������� ���� ��� �����������, �� � ��� ������. ����� ����� ����������� ���������� ����������� ������������� ������� ��� ����������� � ������� ��������� �����.
�� ������ ��� ����� �������������������� ������� ��� ����������� ��������� ����� � �� �������������� ����� ������� ��� ����� ������� ���������� � �������-�������� ��������� ������� ����, ���������� �� ����������� ���� ����� � 50 ��������� ��. ���������� ������ ���������� ������������ ���������� ����������� �������������������� �������, � ��������� ������������� �� 31%, �������� �� 35%.
��� � ����� �������� ����� �����, � ����������� ������������� ��������, - ���� ����������, �� ���� � ��������� �������� ��� ��������� ������ � ����������� ��� ������� ������������� ��������. ���������� ������ ���������� ����������� �������� ������� �� ������������ ������������� ������� � ������ ������������� ����������� �����.
4. �������� � ��������� ���������� ����� ����� ������������� ��������� ������������� �������, ���������������� ��� ����������� ������������ ������ �� ������ ������������� ����������. �������� � ���������� ����� ����� ���������� �������� ������, �������������� � ������������ ������������� ��������, ������� � ��������� ����� ����� ���� ������������ ��� ������������ ����������� ��������������.
�� �������� � ������ �����������, � ������ ���� �� ������� ������������ �������� ������� ����� ���������� ����� �������. ������� �������� ���������� ������������� ����� ���������� �� ����� ����������.
� ������ ����� � ������� � ���� ����������� �������� ��� �� ����� ������� �����������, ������� �� ���������� ������ � ����������� ��������� ���������� ��������� ������������� ��������. ������ �� ������������ ������ ������������� �������� ������ ��� � ������ �������� �������� ���������� ��������� �������, ���������������� � �������� ����������� ������������� ������ � ����������� ������������ ������������� ����.
��� ������������ ���������� ������������ ������ ����� ����� �������� �������� ������������ ��������. ������� ���������� ������� ���� ����� ������������� �������, ������� �����, ������� � ��������� (���� ��� ����), ������� ����������� ������� �� �������� � ���������������.
������� ������� �������� ���� ����� ������ � �������������� ������������� ��������, � ����� ���������, � ����� ���������� ���������, ���������� ���������� �� ��������� �� ����� � ��������, � ����� ��� ������ �����, ����� � ������ ����������� �� 2 - 3 ���� ������� �� ��� ����� �������� �� ��������� �������.
����� ����, � �������� ���� ���������� ������ ������ ������������� �� ������������ �������. ������ � ������������ �������� ������ ����� ��� ����������� � ���.
5. ����������, ��������� � ����������� ���������� ������ ������� ������������� ������� �� ��������, ���������� � �������� �� ��������� ����������� ���������� ����������.
����� ��������, ��� ���������� ���������� ������� ������ �� ���������� ����� � �������� ��������. ������ ��� ���������� �����������, ��� ��� ������ ���������, �� ������� ����������, ��������� 30%. ���� ������ ������ ����������� � ���, ����� ����������� ���������� ������ ������� ������������� ������� �� ��������, ���������� � �������� ���� ����������� ���������� ���������� � �������� ���������� ��������������� �����������. � ����� ��������� � ������� ������ � �������� ������������� �������, ���������� � �������� � ����������. ������� ������������ ������ ������ ���� �� ������ ��������� ����������� � ���������� ������������ �������� �������, � � ��������� ���������� ������� �������� � ����������� �������� �����. ������ ��������� ������ �������� � ������� �������� ����� ������������ �������� ����������� ������� ���������� ����������. �������� ���� ������ ������ ������ �����������.
����� ����, ������� ������������ ������������ ��������� �� �������� �������������� ������������� ����� � ������� �� �����������. �� ������������� ����� ������ ���� ������������ ������, � ������ ������ ����� �����.
6. ���������� ����������� ������������ �� ��������� ���������� ������ ��������� �� ������� ������������� �������.
������������� ���������� ������������ �� �������� �������� ���������� ������ ��������� �� ������� ������������� ������� ������� ���, ��� �� ������: ����������� ����������� ������������� � ���������� �� ������� ������������� ������� ���������� ��� ����� ����� � ������������; �� ������: �������������� ����� ������� �� ������ �����, ����� ��������� ���������� ������ ���������, ������� �� ������������ �� ������� ������ ������������� ������� � � �������: �������� � �������� ����� ������������� ��������, �� ������� ������� ������ ������� ��������� �� ������������.
�� ����� ������������� ������������ ������ ������������� �������� � ��������� ������ ����� �������� ������ � ����������� � ������ ������� �� ��������, ������� ������ � ������� � ����� ��� �������. ��� �������� ��� ������������ ��������, ������� ����� �������� ���������� �� ��������. ������� ���������� ���������� � ��������� ������ ����� � �������� ������������� �������� ������ ���������� ��� �������� ����������� ������������ ���������. � ����� � ���, ��� ����������� ������������� ������� ����������� � �������� ������ ���������� �� 2 - 5 ���� �� ������������, �� ���������� ���������� � ������ ��� �� ����������� ��������� �� �������� �� �������� ����� � ����������� ����.
���������� ���� � ������ ����� �������� ��� ��������������� ��������������� �������������� � �������� � ������� ������� ���������������� ������, � ������� �� ������� ��� ������ - ����������������� ������� ������������� ��������. �������� ������ - ����������������� ����� �������� � ������������� ���������� ������������ �������������� ������������� ����� �� ����� ������������������ ��������.

��������� ղ� �������������� ���������� "�������������� ���������������. ���������. �������� � ��������". ����������� �.�. "����������� �������� �������������� ��������������� � �������". ������. ����. 2003. ��. 357 - 359.