��������� � ������� ����� ������� ����

�� �������

������� � ������������� ����� ����������� ����� ��� ������� � 2012�

24-26 ������ 2012 ���� ������ ��������� ������������� ������������� ����� �������� ��� ������. � ������ ������ ��������� ������������� ������-������������ ����������� ������� ���������: ����������� ��������� � �������, ������������� ����������� ��������� � ���������� ����������������� �������� �������: �������������, ������������� � ���������� ��������, VII ������������� ������-����� ��������� ����������������� ����������� � ������������ � ������ ������� ��������� �������� � V ������������� �������� ����������� ����� 2012�.

�������������� ������ ��������� ������������ �������� � ��������� �������� �������, ������������� ������������� ����, ���������� ����� ������������� ��������, ����������� � �������, ����������� ������� ������������ �������������.

�������� ����� � ���������� �������������� ������ ���� ��� ��������� �����: ������������, ������� � �������.

������������ ������������ ���� ����������� ���������� �������������� ������ ����� �������� ������������� � �������� ����������� ����������� ����� ��������� ������������� �������� � ������� � �������� ���������� ������ � ������� ������ � ������ � ��������.

������� � ������� ������������ ��������� �� �����, ��������� ��� ������������� �����������, ������� ������������� ������������� �����������, ������������� ������-������������ �����������, ����� ������������ ������������� ����������� ������� � ������-�����, ���������� �������� � ����������, �� ������� � ������� ������ �������� ������� ������������� ��������. ����� � ��� ���� ����������� ��������� ������������� ����� ������ �� ��������� � ���� ��������, ��������� � ��������� �������� ��������� �������� ��� � �������, ��� � � ����, ����� ��������� �������� ������ ������� ����������� �������������� � �������������� ���������� �������� ��� ������������� � ��������������� �����������.

������� ����� ����������� �������������� ����������� ������������� ��������, �� ������� � ������� ���������� ���������� ������� �������� ������� ���������� �������� "7 ����� ������� �������" ������������ ��������� ���� "�������� ������".

��������� �������� ����� ����������� ������������������ ����������� ����� �����������, �������� � ����������� � ����� ������ ���������� �����, ������ � ������������� ��������� ��������, ����������� ���������� ������� �������, ������������ ���, ����������� ����������� �� ���������� ������� ������ �������� ����, ������������ ������������ ������ ���������, �������� � ��������� ��� ���, ���������� ������ �������� �������������� ����� ������� � �������� ��������������, ���������� ������������ ������� �����, �������� ������������� � ������������� ����������� ����� ������. ��������� ������� � �������� ����� ����� �������� � ��� ����������� ������, ��� �����, ���� "�������� ������� � ��� ���� ������� ���������� ����������� ������������������ ����������������� ��������-����������� ����� �������.

��������� (������� ��� ����������)

���������� �� �������������� �����������
��� "�������� ������" ��������� �.�.